Các tính năng Intellitrace trong Visual Studio 2010 không làm vi?c m?t cách chính xác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 983301 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u sau các v?n đ? Intellitrace trong Microsoft Visual Studio 2010:

V?n đ? 1

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n t?o ra m?t b?n ghi d?ch v? đám mây. B?n kích ho?t tính năng Intellitrace. Sau đó, b?n tri?n khai b?n ghi d?ch v? cho Windows Azure v?i và sau đó m?t t?p tin gói b?n ghi d?ch v? đư?c t?o ra. Trong trư?ng h?p này, các t?p nh? phân Intellitrace đư?c bao g?m hai l?n cho m?i vai tr? c?a các b?n ghi d?ch v? đám mây trong các t?p tin gói b?t ng?.

V?n đ? 2

Các tính năng Intellitrace b? vô hi?u hóa trên hệ điều hành 32-bit. V? v?y, b?n không th? thu th?p thông tin theo d?i phiên b?n 64-bit c?a Windows Azure trư?ng h?p.

Nguyên nhân c?a v?n đ? 2

V?n đ? này x?y ra b?i v? các phiên b?n 64-bit c?a các thành ph?n Intellitrace (Tracelogprofiler.dll) không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên hệ điều hành 32-bit.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

Đ? t?i xu?ng hotfix này t? thư vi?n m? MSDN, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://code.MSDN.Microsoft.com/KB983301

Lưu ? Thư vi?n m? MSDN Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n đư?c li?t kê, đó là v? các trang tài nguyên thư vi?n m? không ph?i là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
B?n c?ng có th? t?i xu?ng hotfix này t? sau Web site c?a Microsoft:
https://Connect.Microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=28820

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có các phiên b?n phát hành c?a Visual Studio 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix n?u không có trư?ng h?p c?a Visual Studio đang đư?c s? d?ng.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.VisualStudio.vil.notifypointinprochost.dll10.0.30319.30943,42408-May-2010May-201016: 35x 86
Tracelogprofiler.dll10.0.30319.309668,00008-May-2010May-201016: 35x 86
Tracelogprofiler.dll10.0.30319.309845,15208-May-2010May-201016: 35x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 983301 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
  • Windows Azure
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB983301 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 983301

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com