Làm th? nào đ? t? Office 2010 ?ng d?ng-V 4.5 SP2 ho?c ?ng d?ng-V 4.6

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 983462 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Tài li?u này mô t? m?t phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? t? Microsoft Office 2010 đ? s? d?ng cùng v?i ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (?ng d?ng-V).

Lưu ? Tài li?u này ph?c v? như m?t hư?ng d?n cho sequencer App-V 4.5 SP2 và ?ng d?ng-V 4.6 sequencer và không cho ?ng d?ng-V 4.6 SP1 sequencer. N?u b?n s? d?ng ?ng d?ng-V 4.6 SP1 sequencer, chúng tôi khuyên r?ng b?n th?y bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2627274 Quy t?c hư?ng d?n xác đ?nh tr?nh t? Office 2010 trong ?ng d?ng-V 4.6 SP1
Các phương pháp đư?c di?n t? trong bài vi?t này không ph?i là phương pháp duy nh?t mà có s?n. B?n có th? c?n ph?i đi?u ch?nh các thông tin trong bài vi?t như là thích h?p cho các môi trư?ng c? th? c?a b?n.

Quan tr?ng Trư?c khi b?n B?t đ?u chu?i, chúng tôi đ?c bi?t khuyên b?n đ?c qua bài vi?t này nhi?u l?n đ? tr? thành quen thu?c v?i các tùy ch?n c?u h?nh c?a b?n.

Gi?i thi?u

Office 2010 s? d?ng b?n ghi d?ch v? văn ph?ng ph?n m?m b?o v? Platform (SPP). b?n ghi d?ch v? này s? d?ng cùng m?t kích ho?t công ngh? đư?c s? d?ng đ? kích ho?t kh?i lư?ng phiên b?n c?a Windows Vista và Windows 7. b?n ghi d?ch v? này trong ch?a trong b? công c? tri?n khai 2010 c?a văn ph?ng cho ?ng d?ng-V. Trư?c khi b?n chu?i Office 2010, nh?ng b?n ghi d?ch v? này ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh trên sequencer. Nó c?ng ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b?t k? máy tính khách hàng mà b?n mu?n d?ng Office 2010.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t và xác đ?nh tr?nh t? Office 2010 đ? s? d?ng cùng v?i các ?ng d?ng-V là như sau:
 • Microsoft ?ng d?ng ?o hóa Phiên b?n 4.6 ho?c phiên b?n 4.5 SP2:Khi b?n tri?n khai Office 2010 cùng v?i các ?ng d?ng-V 4.5 SP2, b?n c?ng ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual C++ 2008 SP1 cô gói ((ti?ng Vi?t)http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2&displaylang=en).
 • Microsoft Office 2010 volume M? s?n ph?m (32-bit ho?c 64-bit): Proxy không đư?c h? tr? trên phiên b?n 64-bit c?a Office 2010. Tuy nhiên, tr?nh t? và tri?n khai Office 2010 32-bit và 32-bit proxy cùng v?i máy tính 64-bit đư?c h? tr?.
 • Microsoft Office 2010 tri?n khai Kit cho ?ng d?ng-V: Tri?n khai kit ch?a văn ph?ng 2010 yêu c?u mức cấp phép b?n ghi d?ch v? và tùy ch?n proxy đ? kích ho?t tính năng tích h?p.

Làm th? nào đ? t? Office 2010

Đ? t? Office 2010 cùng v?i các ?ng d?ng-V, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: Xác đ?nh cho dù b?n ph?i t? Office 2010 cùng v?i proxy

Trư?c khi b?n B?t đ?u chu?i Office 2010, đó là quan tr?ng đ? xác đ?nh đư?ng d?n tr?nh t? mà b?n nên làm theo. N?u t? ch?c c?a b?n ph?i có kh? năng đ? m? và ch?nh s?a các tài li?u đư?c đ?t trên m?t web site Microsoft SharePoint, ho?c n?u b?n ph?i có ch?c năng Tìm kiếm Nhanh trong Outlook tra c?u, b?n s? ph?i th?c hi?n theo các hư?ng d?n trong tài li?u này đ? xác đ?nh tr?nh t? v?i nhau v?i proxy. (Đây là k?ch b?n ph? bi?n nh?t.) N?u ch?c năng này không ph?i là quan tr?ng v?i b?n, b?n nên tr?nh t? mà không có proxy. Đ? đư?c tr? giúp trong vi?c xác đ?nh đư?ng d?n b?n nên làm theo, xem các tài li?u sau đây:
Trên máy tính xác đ?nh tr?nh t?, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 2: Chu?n cho m?t máy tính tham kh?o đ? xác đ?nh tr?nh t?

 1. Chu?n b? máy tính xác đ?nh tr?nh t? b?ng cách làm theo các hư?ng d?n đư?c cung c?p trong các tài li?u sau đây. N?u b?n không làm theo các hư?ng d?n trong tài li?u xác đ?nh tr?nh t?, b?n có th? g?p l?i trong ch?c năng.
  Các th?c ti?n t?t nh?t cho ?ng d?ng ?o hóa Sequencer
 2. Vào ?ng d?ng-V 4.6, tăng thêm giá tr? VSL vào các giá tr? multi-string cho registry subkey sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SoftGrid\4.5\Sequencer\SxSAppExtensions

  Trên h? th?ng 64-bit sequencer, s? d?ng registry subkey sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SoftGrid\4.5\Sequencer\SxSAppExtensions

  Lưu ? Thêm giá tr? này vào danh sách các m?c trong phím này. Không lo?i b? b?t k? giá tr? hi?n t?i.
 3. K? ho?ch này, chúng tôi khuy?n khích các thi?t đ?t sau. Các thi?t đ?t này tuân th? các tài li?u th?c ti?n t?t nh?t.
  • H?y ch?c ch?n r?ng b?n có Windows Search 4.0 cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó thi?t l?p các b?n ghi d?ch v? c?a s? tra c?u đ? Hư?ng d?n s? d?ng ho?c đ?n T? đ?ng.
  • theo m?c đ?nh, Windows t?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 7. B?n có th? kích ho?t nó thông qua Tính năng c?a Windows ? Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.

 4. T?i v? XPS xem b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t các Microsoft XML gi?y Specification Essentials Pack.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, xem XPS đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista và Windows 7.
 5. Thi?t l?p b?n ghi d?ch v? Windows Update Khuy?t t?t.
 6. cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng-V sequencer, n?u b?n không đ? làm đi?u này.

Bư?c 3: cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 tri?n khai Kit cho ?ng d?ng-V

 1. T?i v? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các Microsoft Office 2010 tri?n khai Kit cho ?ng d?ng-V. Thi?t l?p s? gi?i nén các văn ph?ng 2010 tri?n khai Kit cho ?ng d?ng-V và sau đó yêu c?u b?n nơi b?n mu?n lưu các t?p tin.
 2. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào Start\All Programs\Accessories\Command d?u ki?m nh?c, và sau đó ch?n ch?y như qu?n tr? viên.
 3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, duy?t đ?n m?c tin thư thoại có ch?a Offvirt.msi. (Ví d?, CD c:\offvirt.)
 4. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau:
  Msiexec/i OffVirt.msi [tính năng c?][mức cấp phép c?]
  S? d?ng tính năng c? cho ki?n trúc phù h?p v?i h? th?ng đi?u hành tr?m tr?nh t? c?a b?n:

  32-bit:ADDLOCAL = Click2runMapi, Click2runOWSSupp, Click2runWDS, OSpp, OSpp_Core
  64-bit:ADDLOCAL = Click2runMapi, Click2runOWSSupp, Click2runWDS, OSpp, OSpp_Core, OSppWoW64

  B?n ph?i nh?p m?t trong nh?ng c? hi?u mức cấp phép trong danh sách sau đây đ? chính xác c?u h?nh các b? công c? tri?n khai. N?u không, ch?c năng có th? không chính xác.

  Đ? t?m hi?u thêm v? đó kích ho?t và các lá c? c?p gi?y phép đ? s? d?ng, h?y vào web site Microsoft sau đây:
  Office 2010 volume License

  KMS kích ho?t
  Thi?t l?p b?t k? nh?ng lá c? đ? 1 s? cài đ?t chuyên bi?t KMS phím khách hàng cho các s?n ph?m c? th?.

  Thu?c tính cho Office 2010 suites

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Lá c?Giá tr?S?n ph?m mà gi?y phép đư?c kích ho?t
  PROPLUS0 hay 1Microsoft văn ph?ng chuyên nghi?p c?ng v?i
  SMALLBUSBASICS0 hay 1Khái ni?m cơ b?n kinh doanh nh? Microsoft Office
  TIÊU CHU?N0 hay 1Microsoft văn ph?ng tiêu chu?n
  Thu?c tính cho Office 2010 ?ng d?ng đ?c l?p
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Lá c?Giá tr?S?n ph?m mà gi?y phép đư?c kích ho?t
  TRUY C?P0 hay 1Microsoft Access
  EXCEL0 hay 1Microsoft Excel
  R?NH0 hay 1Microsoft SharePoint Workspace
  INFOPATH0 hay 1Microsoft InfoPath
  ONENOTE0 hay 1Microsoft OneNote
  OUTLOOK0 hay 1Microsoft Outlook
  POWERPOINT0 hay 1Microsoft PowerPoint
  PROJECTPRO0 hay 1Microsoft d? án chuyên nghi?p
  PROJECTSTD0 hay 1Microsoft d? án tiêu chu?n
  NHÀ XU?T B?N0 hay 1Nhà xu?t b?n Microsoft
  SPD0 hay 1Microsoft SharePoint Designer
  VISIOPREM0 hay 1Microsoft Visio Premium
  VISIOPRO0 hay 1Microsoft Visio chuyên nghi?p
  VISIOSTD0 hay 1Microsoft Visio Standard
  T?0 hay 1Microsoft Word
  Thu?c tính c?a c?u h?nh máy ch? KMS
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Lá c?Giá tr?Mô t?
  KMSSERVICENAME[Lưu tr?]Nh?p tên máy (ứng dụng) phục vụ KMS (không b?t bu?c n?u máy ch? KMS ki?m nh?p trên các DNS và c?ng = 1688.)
  KMSSERVICEPORT[Port]Không b?t bu?c n?u máy ch? KMS ki?m nh?p trên các DNS và c?ng = 1688.
  Ví d? 1

  KMS kích ho?t, m?c đ?nh cài đ?t chuyên bi?t máy ch? KMS, trên m?t tr?nh t? 32-bit:
  Msiexec/i OffVirt.msi [featureflags] PROPLUS = 1 VISIOPREM = 1

  Ví d? 2

  KMS kích ho?t, ngư?i dùng đ?nh ngh?a KMS máy ch? cài đ?t chuyên bi?t, tr?nh t? a64-bit Station:
  Msiexec/i OffVirt.msi [featureflags] PROPLUS = 1 PROJECTPRO = 1 KMSSERVICENAME="kms.contoso.com" KMSSERVICEPORT = 1689

  MAK activation

  L?a ch?n 1

  S? d?ng VAMT 2.0 (khuy?n cáo) cài đ?t chuyên bi?t khóa s?n ph?m trên máy tính c?a khách hàng là streaming Office 2010.

  Tùy ch?n 2
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Lá c?Giá tr?
  PIDKEYS
  Nhi?u s?n ph?m phím là d?u ki?m ch?m ph?y phân cách. Ví d?:
  PIDKEYS =X-X-X-X-X; Y-Y-Y-Y-Y;
  X-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXX
  USEROPERATIONS0 hay 1

  Quan tr?ng B?n ph?i thi?t l?p USEROPERATIONS 1 (USEROPERATIONS = 1) đ? cho phép m?t ngư?i dùng đư?c kích ho?t mức cấp phép trên máy tính c?a khách hàng.

  Sau đây là m?t ví d? v? m?t l?nh cho MAK activation trên máy ch? 64-bit ?ng d?ng-V sequencer:

  Msiexec/i OffVirt.msi [featureflags] PIDKEYS =XXXXX XXXXX-XXXXX XXXXX;YYYYY-YYYYY-YYYYY-YYYYY-YYYYY USEROPERATIONS = 1

  • H?n h?p kích ho?t (KMS/MAK): N?u b?n mu?n m?t s? máy tính khách hàng s? d?ng KMS kích ho?t nhưng các máy tính khác c?a khách hàng s? d?ng MAK, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. S? d?ng nh?ng lá c? KMS đ? cài đ?t chuyên bi?t KMS khách hàng phím.
   2. S? d?ng VAMT 2.0 đ? cài đ?t chuyên bi?t phím MAK sau khi tri?n khai


Bư?c 4: Chu?i văn ph?ng 2010

 1. B?t đ?u sequencer App-V.
 2. B?m chu?t T?o gói.
 3. T?o tên cho các gói ph?n m?m.
 4. m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t vào m?t m?c tin thư thoại m?i có m?t đ?nh d?ng 8.3 (ví d?, Q:\Temp123.wxp), và sau đó nh?p vào Ok.
 5. B?m chu?t B?t đ?u giám sát.
 6. B?t đ?u chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t dành cho Office 2010. Quan tr?ng:N?u b?n xác đ?nh tr?nh t? Visio 2010 b?n s? c?n ph?i th?c hi?n các bư?c sau đây s? đ? đ?m b?o nó đư?c mức cấp phép m?t cách chính xác. Đi?u này ph?i đư?c áp d?ng trong khi cài đ?t chuyên bi?t và các bư?c này áp d?ng cho Visio 2010 ch?.
  1. Trong v?ng Sequencer, ch?n m?t cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?nh .
  2. Khi đư?c nh?c, ch?n Run...
  3. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh v?i quy?n qu?n tr? và xác đ?nh v? trí các thi?t l?p th?c thi cho Visio 2010.
  4. M? Notepad và nh?p văn b?n sau đây:
  5. <Configuration product="Visio">
    <PIDKEY value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"></PIDKEY>
   </Configuration>
  6. Thay th? c?a xxx v?i ch? s? 25 KMS ho?c MAK phím thích h?p, tùy thu?c vào mô h?nh mức cấp phép và các phiên b?n c?a Visio c?a b?n. M?t danh sách các KMS phím có th? đư?c t?m th?y t?i http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ee624355.aspx
  7. Đ? bi?t thêm hư?ng d?n v?i các tham s?, xem http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc179195.aspx#BKMK_PIDKEY_MAK
  8. Lưu t?p dư?i d?ng config.xml trong cùng m?t m?c tin thư thoại thi?t l?p Visio th?c thi
  9. T? m? d?u ki?m nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau: setup.exe /config<absolute file="" path="" to="" config.xml=""></absolute>
 7. T?i các Ch?n cài đ?t chuyên bi?t mà b?n mu?n màn h?nh, h?y nh?p vào Tùy ch?nh. Trong các cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng th? t?c, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ch?n cài đ?t chuyên bi?t vào ? c?ng N?u b?n mu?n có tính năng cài đ?t chuyên bi?t.
 8. B?m vào các V? trí t?p tab, và sau đó thay đ?i đư?ng d?n v? v?y nó phù h?p v?i các m?c tin thư thoại mà b?n đ? ch?n đ? cài đ?t chuyên bi?t khi b?n B?t đ?u giám sát (ví d?, Q:\Temp123.wxp).
 9. B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t ngay.

Bư?c 5 (tùy ch?n): trong khi b?n v?n c?n trong ch? đ? giám sát, B?t đ?u các ?ng d?ng ?o

Bư?c này c?u h?nh các thi?t đ?t l?n đ?u tiên B?t đ?u s? d?ng. Ví d ?, đ? thi?t l?p chuyên bi?t ngư?i dùng, b?n ph?i tr?nh duy?t đ? các đư?ng d?n th?c t? c?a các ?ng d?ng ?o.

 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Duy?t đ?n t?p tin ?o th?c thi mà b?n mu?n đ? B?t đ?u. Ví d ?, đ? B?t đ?u Microsoft Word, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  Q:\Temp123.wxp\Office14\WINWORD.EXE
 3. N?u b?n xác đ?nh tr?nh t? mà không có proxy, h?y nh?p vàoNg?ng giám sát, và sau đó đi đ?n bư?c 5 d. N?u b?n xác đ?nh tr?nh t? v?i proxy, h?y th?c hi?n theo các hư?ng d?n dư?iĐ?t c?u h?nh proxy b? sungtrư?c khi b?n đi bư?c 5 d.
 4. B?m chu?t Ti?p theo đ? k?t thúc vi?c giám sát.

Quan tr?ngN?u b?n th?c hi?n các th? t?c "Kh?i đ?ng ?ng d?ng ?o trong giám sát" tùy ch?n, đi t?i bư?c ti?p theo.

Bư?c 6: Kh?i đ?ng các ?ng d?ng đ? t?o ra tính năng chính kh?i

Chúng tôi không khuyên b?n kh?i đ?ng Microsoft OneNote, Microsoft Outlook ho?c Microsoft SharePoint. N?u b?n không ph?i kh?i đ?ng các ?ng d?ng, các thi?t l?p tùy bi?n t?t hơn đư?c b?o t?n.

 1. Trên các ?ng d?ng Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 2. Ch?n và B?t đ?u các ?ng d?ng ưa thích c?a b?n đ? t?o ra các kh?i tính năng chính cho m?i ?ng d?ng.
 3. B?m chu?t Ti?p theo.
 4. Sau khi xác đ?nh tr?nh t? đư?c hoàn t?t, b?m vào K?t thúc.
 5. Lưu các gói. Đ? làm đi?u này, trên thanh công c? tr?nh đơn, h?y nh?p vào Lưu như theo Gói.
 6. C?u h?nh b? sung proxy (tùy ch?n). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sequencer:

  Quan tr?ng Các bư?c sau đây ph?i là th?c hi?n trong th?i gian theo d?i đ? có nh?ng phím đúng ti?p t?c t?n t?i trong m?t nhà nư?c đ? b? xóa trong registry ?o.
  1. H?y ch?c ch?n r?ng sequencer v?n giám sát. N?u nó v?n c?n giám sát, đi t?i bư?c 2. N?u sequencer không giám sát, đi t?i bư?c 1a và 1b trư?c khi b?n đi t?i bư?c 2.
   1. B?m chu?t Tr? l?i đ? tr? v? bư?c trư?c.
   2. B?m chu?t B?t đ?u giám sát.
  2. T?o các phím sau đây ki?m nh?p ?o, và sau đó xóa chúng đ? theo d?i sequencer xóa các phím m?i đư?c thêm vào.

   N?u b?n xác đ?nh tr?nh t? trên m?t hệ điều hành 32-bit, các phím là như sau:
   • \TreatAs KEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {9203C2CB-1DC1-482d-967E-597AFF270F0D}
   • \TreatAs HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {BDEADEF5-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}

   N?u b?n xác đ?nh tr?nh t? trên m?t hệ điều hành 64-bit, các phím là như sau:
   • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\ \TreatAs {9203C2CB-1DC1-482d-967E-597AFF270F0D}
   • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\ \TreatAs {BDEADEF5-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F} 7. Xác đ?nh các phiên b?n c?a Office 2010 Setup.exe đ? đư?c s? d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 2010. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. B?m chu?t ph?i vào t?p tin Setup.exe cho t?p tin cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng và sau đó ch?n Thu?c tính.
  2. B?m vào các Phiên b?n tab.
  3. Lưu ? các phiên b?n này. Chúng tôi s? thay đ?i các phiên b?n c?a t?t c? các m?i proxy OSD file đ? phù h?p v?i phiên b?n đó trong bư?c trong bư?c 6 h.

  Ví d?, n?u các phiên b?n c?a Setup.exe là 14.0.4763.1000, đ?m b?o r?ng s? phiên b?n c?a t?t c? các ?ng d?ng proxy OSDs và t?t c? văn ph?ng OSDs đư?c thi?t l?p đ? 14.0.4763.1000. Chúng tôi s? làm đi?u này trong bư?c 6 h.
 8. Thêm ?ng d?ng ?y quy?n m?i cho proxy h? tr?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ng?ng giám sát, di chuy?n vào các Đ?nh c?u h?nh ?ng d?ng Trang, và sau đó ch?n m?c tin thư thoại g?c c?a ?ng d?ng.
  2. B?m chu?t Thêm, và sau đó thêm các ?ng d?ng sau.

   Lưu ? Đ? nhanh chóng xác đ?nh v? trí con đư?ng, h?y nh?p vào Tr?nh duy?t, và sau đó sao chép và dán đư?ng d?n ?ng d?ng vào cáct?p đ? đ?t tên tin l?nh v?c.

   ?ng d?ng (OSD) t?p đ? thêm đư?c mô t? trong b?ng sau:

   Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
   Tên ?ng d?ng?ng d?ng đư?ng d?nPhiên b?nt?p đ? đ?t tên tin OSD
   T?m MAPI giao th?c x? l? máy ch? lưu tr?%commonprogramfiles%\Microsoft shared\virtualization handler\VirtualSearchHost.exeNhư đ? đ? c?p trong bư?c 6 G. Ví d?: 14.0.4763.1000C?p Nh?t phiên b?n vào tên t?p
   Microsoft SharePoint Client h? tr? qu?n l?%commonprogramfiles%\Microsoft shared\virtualization handler\VirtualOWSSuppManager.exeNhư đ? đ? c?p trong bư?c 6 G. Ví d?: 14.0.4763.1000C?p Nh?t phiên b?n vào tên t?p
   Microsoft máy ch? Mapi Proxy đơn gi?n c?a văn ph?ng ?o%commonprogramfiles%\Microsoft shared\virtualization handler\MapiServer.exe Như đ? đ? c?p trong bư?c 6 G. Ví d?: 14.0.4763.1000C?p Nh?t phiên b?n vào tên t?p
   Panel điều khiển thư ?o%windir%\system32\Control.exe %SFT_MNT%\đư?ng d?n ng?n\Office14\mlcfg32.cpl   Lưu ? Đ? thêm tham s? %SFT_MNT%\short path\Office14\mlcfg32.cpl ?ng d?ng đư?ng d?n, tr?nh duy?t Control.exe ?ng d?ng đư?ng d?n, và sau đó nh?p vào Ok. Sau đó, thêm các tham s? trong các ?ng d?ng đư?ng d?n l?nh v?c.
   Như đ? đ? c?p trong bư?c 6 G. Ví d?: 14.0.4763.1000C?p Nh?t phiên b?n vào tên t?p
   Microsoft Office tài li?u b? nh? CacheQ:\con đư?ng ng?n\Office14\MSOSync.exe   Lưu ? Con đư?ng ng?n là m?c tin thư thoại 8.3 mà b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2010. Ví d?, n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 đ? Q:\Temp123.wxp, đư?ng d?n ng?n s? là Temp123.wxp.
   Như đ? đ? c?p trong bư?c 6 G. Ví d?: 14.0.4763.1000C?p Nh?t phiên b?n vào tên t?p

 9. Thi?t l?p các ?ng d?ng Lưu ẩn tài liệu Office đ? B?t đ?u t? đ?ng.

  1. M? r?ng các Lưu ẩn tài liệu Office y?u t? trong các ?ng d?ng cây theo Đ?nh c?u h?nh ?ng d?ng.
  2. Ch?n phím l?i tắt.
  3. Ch?nh s?a v? trí t?t ph?i B?t đ?u Menu\Programs\Startup.
 10. Kh?i đ?ng ?ng d?ng đ? t?o ra chính tính năng ch?n.

  Quan tr?ng Chúng tôi không khuyên b?n nên B?t đ?u t? OneNote, Outlook, ho?c SharePoint trong tr?nh t? đ? tránh thi?t l?p giá tr? m?c đ?nh có th? không đư?c thích h?p cho t?t c? ngư?i dùng. Các ?ng d?ng văn ph?ng (Word, Excel, PowerPoint, và vv.) nên đư?c B?t đ?u trong tr?nh t? đ? t?i ưu hóa ban đ?u kh?i đ?ng.

  1. Trên các Kh?i đ?ng ?ng d?ng Trang, ch?n và B?t đ?u t?t c? mong mu?n các ?ng d?ng đ? t?o ra các kh?i tính năng chính cho m?i ?ng d?ng.
  2. B?m chu?t Ti?p theo.
  3. Sau khi xác đ?nh tr?nh t? đư?c hoàn t?t, b?m vào K?t thúc.
 11. Đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p Office 2010.

  Sau khi hoàn t?t thu?t s? xác đ?nh tr?nh t?, h?y ch?n cácCơ quan ki?m nh?p ?o tab, và sau đó xác nh?n r?ng ?o ky sau đây đư?c thi?t l?p đ? K?t h?p v?i đ?a phương.

  N?u b?n xác đ?nh tr?nh t? trên m?t hệ điều hành 32-bit, đi?u quan tr?ng là như sau:
  MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0

  N?u b?n xác đ?nh tr?nh t? trên m?t hệ điều hành 64-bit, đi?u quan tr?ng là như sau:
  MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0

  Đ? th?c hi?n ki?m tra, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t ph?i ch?n ch?a khóa,Key, và sau đó có th? xác minh r?ng cácK?t h?p v?i đ?a phương Key ch?n hộp kiểm.

   R?t quan tr?ng N?u b?n đang tri?n khai Office 2010 đ? máy tính đ? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng 2007 (2007 văn ph?ng và văn ph?ng 2010 cùng t?n t?i), đi t?i bư?c 6 k 2. N?u không, b? qua bư?c 6 k 2 và đi đ?n bư?c 6 k 3. Ngoài ra, ch? đ? lưu ? v? Microsoft Outlook cùng t?n t?i trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2481474V?n đ? đ? bi?t và h?n ch? khi s? d?ng v?t Office 2010 ?ng d?ng trên khách hàng ?ng d?ng-V 4.6 và ?ng d?ng-V 4.5 SP2
  2. Trong th?i gian theo d?i, t?o registry subkey sau đây:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows tin thư thoại Subsystem\Profiles

   N?u b?n xác đ?nh tr?nh t? trên phiên b?n 64-bit c?a Windows, c?ng t?o khoá con sau:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows tin thư thoại Subsystem\Profiles

   Đ?i v?i ?ng d?ng-V 4.6, ch?c ch?n r?ng khoá con đư?c thi?t l?p đ?Ghi đè đ?a phương chính.

   Cho ?ng d?ng-V 4.5, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Thi?t l?p phím ph? huynh (...\CurrentVersion\Windows h? th?ng thư thoại tin)K?t h?p v?i đ?a phương key.
   2. Đ?t khoá con (...\CurrentVersion\Windows thư thoại tin t?c th?i Subsystem\Profiles)K?t h?p v?i đ?a phương key.


  3. Quan tr?ngTh?c hi?n theo bư?c trong quá tr?nh giám sát có ch?a khóa, kéo dài trong m?t nhà nư?c đ? b? xóa trong registry ?o:
   1. Trên cácCông c? tr?nh đơn, nh?p vào Xác đ?nh tr?nh t? hư?ng d?n.
   2. B?m chu?t Ti?p theo.
   3. B?m chu?t B?t đ?u giám sát.
   4. B?t đ?u Registry Editor, t?o ?o registry subkey sau đây, và sau đó xóa khoá đ? theo d?i sequencer xóa ch?a khóa m?i đư?c thêm vào:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.OMSAddin

   5. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó quay tr? l?i sequencer.
   6. B?m vào Ng?ng theo d?i và ti?p t?c nh?n ti?p theo và sau đó nh?p vào k?t thúc đ? tr? v? trang tính ch?t, trang thuộc tính nâng cao sequencer.

 12. Đ?t c?u h?nh các ?ng d?ng ?o đ? tương tác v?i môi trư?ng đ?a phương.

  Lưu ? B?n có th? c?n ph?i thêm m?t s? trong nh?ng nút ch?n m?t XML n?u h? hi?n nay không t?n t?i.

  Đ?i v?i m?i OSD, thêm ĐÚNG sau Y?u t? l?nh v?c th?:

  SOFTPKG-> TH?C HI?N-> VIRTUALENV-> CÁC CHÍNH SÁCH-> LOCAL_INTERACTION_ALLOWED
 13. Đ?t c?u h?nh m?t máy tính khách hàng đ? ch?y HĐH Office 2010. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c trên máy tính c?a khách hàng:
  1. Chu?n b? máy tính khách hàng.

   1. cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng-V khách hàng n?u b?n không đ? làm đi?u này.
   2. T?i xu?ng b? công c? tri?n khai, và sau đó gi?i nén t?p tin th?c thi (*.exe). Sau khi b?n gi?i nén t?p tin th?c thi, b?n nên có m?t t?p tin đư?c đ?t tên OffVirt.msi.

  2. cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2010 tri?n khai Kit.
   1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh v?i quy?n qu?n tr?.

    Lưu ? N?u b?n m? d?u ki?m nh?c l?nh mà không có đ? cao và sau đó ch?y l?nh msiexec, m?t hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t s? không hi?n th?, và ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? không thành công.
   2. Duy?t đ?n m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin Offvirt.msi.
   3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau:
    Msiexec/i OffVirt.msi[mức cấp phép c?]

    B?n ph?i nh?p chính xác các lá c? c?p gi?y phép đ? chính xác c?u h?nh các b? công c? tri?n khai. N?u không, ch?c năng có th? không chính xác. Ví d?, g? l?nh sau đây:
    msiesec/i Offvirt.msi PROPLUS = 1 USEROPPERATIONS = 1

    mức cấp phép c?

    T?m hi?u thêm v? Office 2010 volume License đ? xác đ?nh đư?c kích ho?t và c?p gi?y phép các lá c? đ? s? d?ng.

    KMS kích ho?t

    Thi?t l?p nh?ng lá c? đ? 1 s? cài đ?t chuyên bi?t KMS phím khách hàng cho các s?n ph?m c? th?.

    Thu?c tính cho Office 2010 suites
    Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
    Lá c?Giá tr?S?n ph?m mà gi?y phép đư?c kích ho?t
    PROPLUS0 hay 1Văn ph?ng chuyên nghi?p c?ng v?i
    SMALLBUSBASICS0 hay 1Kinh doanh nh? khái ni?m cơ b?n
    TIÊU CHU?N0 hay 1Tiêu chu?n

    Thu?c tính cho Office 2010 ?ng d?ng đ?c l?p
    Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
    Lá c?Giá tr?S?n ph?m mà gi?y phép đư?c kích ho?t
    TRUY C?P0 hay 1Truy c?p
    EXCEL0 hay 1Excel
    R?NH0 hay 1SharePoint Workspace
    INFOPATH0 hay 1InfoPath
    ONENOTE0 hay 1OneNote
    OUTLOOK0 hay 1Outlook
    POWERPOINT0 hay 1PowerPoint
    PROJECTPRO0 hay 1D? án chuyên nghi?p
    PROJECTSTD0 hay 1D? án tiêu chu?n
    NHÀ XU?T B?N0 hay 1Nhà xu?t b?n
    SPD0 hay 1SharePointDesigner
    VISIOPREM0 hay 1Visio Premium
    VISIOPRO0 hay 1Visio chuyên nghi?p
    VISIOSTD0 hay 1Visio Standard
    T?0 hay 1T?


    MAK activation


    L?a ch?n 1: S? d?ng VAMT 2.0 (khuy?n cáo) cài đ?t chuyên bi?t khóa s?n ph?m trên khách hàng máy tính tr?c tuy?n Office 2010.

    Tùy ch?n 2:
    Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
    Lá c?Giá tr?
    PIDKEYS
    Nhi?u s?n ph?m phím là d?u ki?m ch?m ph?y phân cách.

    Ví d?:
    PIDKEYS =X-X-X-X-X; Y-Y-Y-Y-Y;
    X-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXX
    USEROPERATIONS0 hay 1

    R?t quan tr?ngB?n ph?i thi?t l?p USEROPERATIONS 1 (USEROPERATIONS = 1) đ? cho phép m?t ngư?i dùng đư?c kích ho?t mức cấp phép trên máy tính c?a khách hàng.

    Sau đây là m?t ví d? v? m?t l?nh cho MAK activation trên máy ch? 64-bit ?ng d?ng-V sequencer:

    Msiexec/i OffVirt.msi PIDKEYS =XXXXX XXXXX-XXXXX XXXXX;YYYYY-YYYYY-YYYYY-YYYYY-YYYYY USEROPERATIONS = 1

    H?n h?p kích ho?t (KMS/MAK): n?u b?n mu?n m?t s? máy tính khách hàng s? d?ng KMS kích ho?t nhưng các máy tính khác c?a khách hàng s? d?ng MAK, h?y làm theo các bư?c sau:
    1. S? d?ng nh?ng lá c? KMS đ? cài đ?t chuyên bi?t KMS khách hàng phím.
    2. S? d?ng VAMT 2.0 đ? cài đ?t chuyên bi?t phím MAK sau khi tri?n khai.
 14. Đ?t c?u h?nh proxy trên máy tính khách (tùy ch?n).

  Quan tr?ng Th?c hi?n các bư?c tu? ch?n này ch? khi b?n đ?t c?u h?nh proxy trong tr?nh t? bư?c.

  Đ? kích ho?t các proxy trên máy tính khách, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh như là qu?n tr? viên. B?n ph?i ch?y msiexec m?t l?n n?a sau khi b?n ch?y msiexec v?i nh?ng lá c? gi?y phép n?u b?n mu?n proxy v?i c? đ? c?p ? đây. (Ho?c b?n có th? ch?y t?t c? các lá c? cùng nhau trong m?t th?c hi?n.)

  Ví d?, b?n có th? s? d?ng các l?nh sau đây:

  Msiexec/i đư?ng d?n đ?n OffVirt.msi\OffVirt.msi ADDDEFAULT = Click2runOneNoteProxy, Click2runOutlookProxies, Click2runWDSProxy, Click2runOWSSuppProxies PACKAGEGUID = {SFT gói GUID} PACKAGEVERSION =Phiên b?n t?m th?y trong các t?p tin OSD cho proxy, Outlook, và OneNote OUTLOOKNAME =tên app cho Outlook t? OSD ONENOTENAME =tên ứng dụng cho OneNote t? OSD MAPISERVER =MAPI proxy tên ứng dụng VIRTUALSEARCHHOST =T?m proxy tên ứng dụng MLCFG32CPL =tên app cho c?u h?nh thư ?o OWSSUPPServer =tên ứng dụng cho SharePoint proxy

  C? th?, b?n có th? s? d?ng các l?nh sau đây:

  Msiexec/i c:\OffVirt.msi ADDDEFAULT = Click2runOneNoteProxy, Click2runOutlookProxies, Click2runWDSProxy, Click2runOWSSuppProxies PACKAGEGUID = {5971AF75-7831-4AE9-906F-0F30C7DD0CA5} PACKAGEVERSION = 14.0.4763.1000 OUTLOOKNAME = "Microsoft Outlook 2010" ONENOTENAME = "Microsoft OneNote 2010" MAPISERVER = "Microsoft Virtual văn ph?ng đơn gi?n Mapi Proxy Server" VIRTUALSEARCHHOST = "Máy ch? x? l? t?m MAPI giao th?c" MLCFG32CPL = "C?a s? Control Panel" OWSSUPPServer = "qu?n l? h? tr? Microsoft SharePoint khách hàng"

  Lưu ? Vi?c ki?m nh?p c?a m?i thành ph?n như hi?n th? trư?c đó là c?n thi?t do quan h? ph? thu?c gi?a các thành ph?n ?y quy?n.

V?n đ? đ? bi?t khi b?n chu?i Office 2010

V?n đ? 1: B?n không th? B?t đ?u x 64 Visio 2010 trong giai đo?n giám sát xác đ?nh tr?nh t? trên m?t x 64 máy tính d?a trên Windows Vista
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i theo d?i. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào Ng?ng giám sát, b?m vào B?t đ?u giám sát, và sau đó B?t đ?u Visio.

V?n đ? 2: Không thành ti?t ki?m nói Office 2010 gói công b?ng thông báo "m?t s? vi ph?m chia s? đ? x?y ra"
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y thêm m?t m?c lo?i tr? Sequencer App-V. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? ?ng d?ng-V 4.5 SP2 Sequencer.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n.
 3. B?m vào các Lo?i tr? m?c tab.
 4. Thêm m?t m?c m?i lo?i tr? cho đư?ng d?n sau:
  %CSIDL_COMMON_APPDATA%\Microsoft\Search

V?n đ? đư?c bi?t đ?n và nh?ng gi?i h?n khi b?n s? d?ng Office 2010 v?t

Đ? có danh sách các v?n đ? đư?c bi?t đ?n và nh?ng gi?i h?n mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Office 2010 v?t trên App-V, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2481474 V?n đ? đ? bi?t và h?n ch? khi s? d?ng v?t Office 2010 ?ng d?ng trên khách hàng ?ng d?ng-V 4.6 và ?ng d?ng-V 4.5 SP2

Thu?c tính

ID c?a bài: 983462 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Word 2010
T? khóa: 
kbinstallation kbexpertiseadvanced kbhowto kbsurveynew kbinfo kbmt KB983462 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 983462

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com