Visual Studio 2010 1. servisa pakotnes apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 983509 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir aprakst?ts, inform?ciju par Microsoft Visual Studio 2010 1. servisa pakotne (SP1). Turkl?t ?aj? rakst? ir nor?d?ti jaut?jumi, kas ir fiks?ts un tehnolo?iju uzlabojumiem, kas pievienotas programm? Visual Studio 2010 SP1.

Papildindorm?cija

K? ieg?t Visual Studio 2010 SP1

Lai ieg?tu Visual Studio 2010 SP1, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Microsoft Visual Studio 2010 1. servisa pakotne

Par ?o servisa pakotni

Atbalst?t?s oper?t?jsist?mas

 • (X64) Windows Server 2008 R2
 • Windows 7 (x86 un x64)
 • Windows Server 2008 (visi x86 un x64 izdevumos) kop? ar 2. servisa pakotne
 • Windows Vista (visi x86 un x64 izdevumos iz?emot Starter Edition) kop? ar 2. servisa pakotne
 • Windows Server 2003 R2 (visi x86 un x64 izdevumos)
 • Windows Server 2003 (visi x86 b?z?tos un visas X64 izdevumos) kop? ar 2. servisa pakotne

  Piez?me. Jums ir j?b?t MSXML 6.0 programmat?rai, lai var?tu piem?rot ?o servisa pakotni dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t MSXML 6.0, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
  Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) vai jaun?ka versija, Windows XP
 • Windows XP (visi x86 bitu izdevumiem iz?emot Starter edition) kop? ar 3. servisa pakotne

Atbalst?t?s strukt?ras

 • 32 bitu (x86)
 • 64 bitu (x64) (WOW)

Aparat?ras pras?bas

 • 1.6 gigaherci (GHz) vai ?tr?ks procesors
 • 1024 MB RAM (1.5 GB Ja darbojas virtu?laj? ma??n?)
 • 5.5 GB br?va vieta cietaj? diskdzinis
 • 5.400 RPM cietaj? diskdzinis
 • DirectX 9 uzturo?s video kartei, kas darbojas uz 1024 × 768 vai augst?kas iz??irtsp?jas displejs
 • DVD diskdzinis

Programmat?ras pras?bas

Jums j?b?t vienai no Visual Studio 2010 atbalst?t?s programmas, kas ir uzskait?tas sada?? "Attiecas uz" programmat?rai, lai var?tu piem?rot ?o servisa pakotni.

Visual Studio 2010 SP1 atbalsts

Ofici?ls atbalsts Visual Studio 2010 SP1 ir pieejams caur Microsoft Support website. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Support, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com
Visual Studio 2010 SP1 neform?l? Kopienas atbalsts ir pieejams caur Microsoft izstr?d?t?ju t?kls (MSDN) forums. Lai ieg?tu papildinform?ciju par MSDN forumos, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://Social.MSDN.Microsoft.com/forums/EN-US/Categories

?aj? servisa pakotn? iek?autais

Visual Studio 2010 SP1 ietver atjaunin?jums Microsoft Microsoft .NET Framework 4. Lai sa?emtu papildinform?ciju par atjaunin??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2468871 Atjaunin?jums programmai Microsoft Microsoft .NET Framework 4

Papildu tehnolo?ijas uzlabojumi un fiks?to jaut?jumiem Visual Studio 2010 SP1

Tehnolo?ijas uzlabojumiem

Pal?dz?bas skat?t?js 1.1
Atbalst?t izstr?d?t?ja ra??bu, Visual Studio 2010 SP1 ir instal?ta savrupa lietojumprogramma uz vietas apskatei. ??das tehnolo?ijas uzlabojumiem tiek pievienotas jaunas viet?jo pal?dz?bas skat?t?j?:
 • ?trpiek?uves izv?lnes joslas ikonas: ?tri piek??t citiem lieto?anas augsto tehnolo?iju uzlabojumiem vai r?kus. Tas ietver pal?dz?bu bibliot?kas vad?t?js, Print, opcijas un sinhroniz?t t?mu satura r?d?t?ju (satura r?d?t?js)
 • Lok?li instal?ta mekl??anas satura
 • Mekl?tu atbilsto?o t?mu virknes
 • Konsoles viedokli (TOC, indekss, m???kais un mekl??anas rezult?ti)
  • Atsl?gv?rds indekss t?mu saraksts
  • Satura r?d?t?ja skats
  • Mana izlase
  • V?sture
  • Mekl??anas rezult?tu saraksta skata
 • ?sin?jumizv?lnes
 • Satura log? druk?t t?mu
 • Opcijas: Main?t displeja fontu lielumu, vair?kas t?mas v?sturi un kur? pus? konsoles skats tiek par?d?ts
Silverlight 4 atbalsta
Visual Studio 2010 SP1 ir iek?auta Microsoft Silverlight 4 Tools for Visual Studio 2010. Tas palielina atbalstu Silverlight 4 m?r?auditorijas Silverlight dizainers un projektu sist?m?. Tas ar? sniedz atbalstu jaunu Silverlight 4 tehnolo?ijas uzlabojumiem. ?? jaun? tehnolo?ija ietver darbu ar netie?u stilus un Silverlight 4 Out-kas-Browser (OOB) pieteikumus. Var autom?tiski start?t un atk??do?anas j?su OOB pieteikumu iek?? IDE, nor?diet XAP paraksta uzticam? OOB lietojumiem, un iestat?t OOB loga ?pa??bas.
Vien?ba test??anai pamatnodro?in?jums Microsoft .NET Framework 3.5
Visual Studio 2010 SP1, tagad jums ir funkcionalit?ti, lai p?rbaud?tu j?su pieteikumu, kas m?r??ti uz Microsoft .NET Framework 3.5. Pla??ku inform?ciju par to, k? ?? darb?ba j?aktiviz?, skatiet ??du MSDN blog:
Amit Chatterjee .NET 3.5 materi?lu apstr?des vien?ba p?rbaudes diskusijas
Veiktsp?jas ved?a pievienojumprogramma Silverlight
Visual Studio 2010 SP1 ?auj noregul?t Silverlight lietojumprogrammu veiktsp?ju ar koda profil??ana. Tradicion?l?s kodu profiler nevar noregul?t render??anas Silverlight lietojumprogrammu veiktsp?ju. Daudz augst?ka l?me?a profil?t?jus Visual Studio 2010 SP1 pievieno t?, lai var lab?k noteikt pieteikuma da?as, kuras pat?r? administrat?vais laiks.
IntelliTrace 64 bitu un SharePoint
IntelliTrace ir revolucion?ri jauns atk??do?ana tehnolo?iju Visual Studio 2010, kas ?auj jums virz?ties uz priek?u un atpaka? caur atk??do?anas sesiju. Tom?r laika tr?kuma d?? un t?p?c, ka t? ir piln?gi jauna funkcija, ?? tehnolo?ija vairs nedarbojas visos scen?rijos.

Visual Studio 2010 SP1 ?auj IntelliTrace atk??do?anas uz 64-bitu risin?jumus un Microsoft SharePoint fermas risin?jumu tehnolo?iju.
Programmat?ras render??anas
p?c noklus?juma programmat?ras render??anas ir iesp?jots Windows XP un Windows Server 2003, lai uzlabotu veiktsp?ju un stabilit?ti Visual Studio 2010.
Atkl??an? jaukt? re??m? iek?rtas
Ja vien? dator? instal?jat vair?kas versijas Visual Studio 2010, apvienojums programma bin?ros failus var palaist Visual Studio vien? instanc?. Piem?ram, ?? probl?ma rodas, ja jums ir Visual Studio 2010 Ultimate instal?t taj? pa?? dator?, kur jums ir Microsoft Visual Basic Express Service Pack 1 uzst?d?tas laidiena versijas. ??da veida iek?rtas var rad?t stabilit?ti vai funkcion?las probl?mas. Visual Studio 2010 SP1 konstat? vai SP1 instal?cija ir pabeigta un var ?tri atjaunin?t, ja instal?cija ir nepiln?ga. Tas padara p?rliecin?ts, ka instal?cija ir zin?ms, stabil? st?vokl?.

T?mek?a izstr?de

IIS izteikt atbalstu
Visual Studio 2010 SP1 ?auj izmantot Interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS) 7.5 Express k? viet?j? hostinga servera m?jas lapas un t?mek?a lietojumprogrammu projektus.

Piez?me. IIS 7.5 Express nav iek?auti SP1, un jums ir nepiecie?ams lejupiel?d?t atsevi??i. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du blogu:
http://weblogs.ASP.NET/scottgu/Archive/2011/01/03/vs-2010-SP1-beta-and-IIS-Developer-Express.aspx
Atbalsts SQL Server CE 4
Visual Studio 2010 SP1 ?auj p?rvald?t Microsoft SQL Server Compact 4.0 SDF failus Solution Explorer un Server Explorer web projektu kontekst?. Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ?auj izmantot SQL Server Compact 4.0 kop? ar Microsoft ASP.NET Web Forms SQL datu avots vad?kla.

Piez?me. SQL Server Compact 4.0 nav iek?auts Visual Studio 2010 SP1, un jums ir nepiecie?ams lejupiel?d?t atsevi??i. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du blogu:
VS 2010 SP1 un SQL CE
Valis atbalsts
Tiek veiktas izmai?as web projektu sist?m?m un HTML redaktors atbalsta jaunas Razor sintaksi. ?? jaun? sintakse izmanto ASP.NET Web lapas un ASP.NET MVC 3.

Piez?me. Valis nav iek?auti SP1, un jums ir nepiecie?ams lejupiel?d?t atsevi??i. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du blogus:
Ievie?ot "Razor" ? jaunu skatu mekl?t?jprogrammu par ASP.NET

K? nok??t Razor sintakses atbalsts Visual Studio 2010

Web PI integr?cija
Atbalstu, Microsoft Web Platform Installer (PI) Visual Studio 2010 SP1 papildina ??di:
 • ?trai piek?uvei, lai s?ktu Web PI jaun?ko versiju, kas ?auj pievieno jaunu r?kjoslu. Turkl?t, ja Web PI netika instal?ts, tas ir lejupiel?d?ts pirmo reizi.
 • Atverot web projekti, kas lieto IIS 7.5 Express, SQL Server Compact 4.0 vai ASP.NET Razor sintakse, tiek par?d?ts dialoglodzi??, kas pied?v? lejupiel?d?t un instal?t ?os komponentus, izmantojot Web PI, ja v?l nav instal?ti komponenti.
Izvietojamas atkar?bas
Jaun?s tehnolo?ijas sast?vda??m, kas pievienotas programm? Visual Studio 2010 SP1 var b?t izvietots nodal?jum? kop? ar pieteikumu. P?c tam varat izmantot sast?vda?as, pat tad, ja jums izvietot lietojumprogrammu server?, kur? nav instal?ti ?ie komponenti. Jaunu dialoglodzi?? pievienot Visual Studio 2010 SP1, kas atvieglo ??s izvietojamas atkar?bas pievieno?ana web projektu. Piek??tu dialoglodzi?am ar peles labo pogu noklik??iniet uz projekta risin?jumu Internet Explorer un p?c tam atlasiet Pievienot izvietojamas atkar?bas. Tiek atbalst?ti ??di komponenti:
 • ASP.NET Web lapas, kas izmanto skuvekli sintakse
 • SQL Server Compact 4.0
 • ASP.NET MVC 3
Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du blogus:
NODAL?JUMA izvieto?anas ASP.NET MVC 3 ar skuvekli uz Windows Server bez instal?tas MVC

K? Bin izvietot SQL Compact Edition 4.0 un valis web projekti
HTML5 un CSS3 atbalsts
Provizorisko atbalsts tiek pievienots par HTML5 HTML redaktor? t?, ka j?s varat ieg?t IntelliSense un valid?cijai HTML elementi un atrib?ti. Pilno versiju, kas dod piln?g?ku HTML5 pieredzi, tiks nodro?in?ta turpm?ko versiju Visual Studio. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du blogu:
HTML5 & CSS3 Visual Studio 2010 SP1
WCF RIA Services V1 SP1 iek?auts
WCF RIA pakalpojums tagad ir lokaliz?ta 10 da??d?s valod?s, ko atbalsta programma Visual Studio 2010 SP1. Uz??mums tagad var satur?t locek?i salikto tipu. Piem?ram, var izmantot Customer.Address veids, kur klients ir uz??mums, bet adrese nav ent?tiju. Ent?tijas tips pa?laik izmanto vair?kus DomainService klases vien? pieteikum?. Tiek atcelts kvotas ierobe?ojums par to, k? izmantot konkr?t? ent?tijas tips iek?? vismaz vienu DomainService. Koda paaudze papla?in?m?bas punkts tagad ir publiski pieejama. To var izmantot T4 balst?tu un citu kodu-?eneratoriem, ?r?jos produkts. Turkl?t DataForm Add/Remove oper?cijas tagad iesp?jotai EntitySet klasi un EntityCollection klase.
Pla??ku inform?ciju par web izstr?di
Lai ieg?tu papildinform?ciju par citu tehnolo?iju uzlabojumus Visual Studio 2010 SP1 web izstr?d?t?jiem, apmekl?jiet ??du blogu:
HTML5 & CSS3 Visual Studio 2010 SP1

XAML Editor/dizainers

Doties uz v?rt?bu defin?cija
?auj nok??t tie?i no lappuses vad?klas ar stilu, kas ir lietotas vad?klas. Tas noz?m?, ka varat ?tri un viegli saprast un darbs ar stilu un resursu strukt?ras pieteikum? un beidzot saprast sure "k?p?c ?o pogu uz j?su pieteikums ir sarkan? kr?s?."
Stila IntelliSense
?auj viegli main?t stilu, kas jums jau ir XAML. Tagad jums IntelliSense ?pa??bas un to stilu, kas balst?ts uz TargetType v?rt?b?m.
Avota Datu atlas?t?js
?auj viegli atlas?t un modific?t datu avotu inform?ciju tie?i no noform?juma virsmu.
Re??a papildu komandas
?auj jums viegli pievienot, no?emt un p?rk?rtot re??a rindas un kolonnas.
Jaunu biezums redaktors
?auj jums beztaras redi??t konkr?tiem vienumiem, piem?ram, piemales vai polster?jums uz vair?kas vad?klas.
Parauga datu atbalsts
?auj pievienot parauga datus, lai skat?tu kr?jumu veidn?s un saist?jumi iedegties noform??anas laik?. Ne tikai tas padara hooking aug?u datu saist?jumus viegl?k caur datu saist??ana atlas?t?ju, tas ar? noz?m?, ka varat noform?t izm?rus saturam un auto izk?rtojumus daudz mier?g?k. Turkl?t projekta laika datiem pl?d?s t?ri starp Visual Studio un Expression Blend.
Liel?ku stabilit?ti
Daudzi stabilit?tes uzlabojumi tika veikti uz Visual Studio 2010 SP1. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du blogu:
Gal?go atbr?vo?anu Silverlight 4 r?ku Visual Studio 2010 ir tagad ir pieejami

C++

MFC balst?tu GPU-pa?trin?ta grafikas un anim?cijas
Visual Studio 2010 SP1 iesp?jo MFC divas ??das tehnolo?ijas:
 • Direct2D, aparat?ras pa?trin?ta, t?l?t?ja re??m?, divdimensiju grafika API, kas nodro?ina augstas veiktsp?jas un augstas kvalit?tes render??anas plaknes ?eometriju, bitkartes att?li un teksts. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
  Direct2D
 • Windows anim?cijas p?rvaldnieku, kas ?auj bag?ts anim?cijas lietot?ja interfeisa elementus. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
  Anim?cijas Windows Manager
J?s varat izmantot ??s divas tehnolo?ijas, nesalau?ot MFC programm??anas modeli. Turkl?t, j?s varat atrast demonstr?cijas ??d? direktorij?:
.: \Programmu visual Studio 10.0\Samples\1033\VC2010SP1Samples.zip
Papildinform?ciju par Visual Studio 2010 SP1 uzlabojumi tehnolo?iju, apmekl?jiet ??d? t?mek?a vietn?:
MFC papildin?jumi Visual Studio 2010 SP1
Jaunais AMD un Intel instrukciju noteikts atbalsts
Visual Studio 2010 SP1 pievieno rakstur?gaj?m funkcij?m vai raksturiez?mes, lai ?autu attiecin?t uz AMD un Intel jaun? mikroprocesoru, kas tiks atbr?vota n?kamgad. Rakstur?g?s funkcijas ?auj efekt?v?m skait?o?anas bez pieskait?maj?m no funkcijas izsaukuma. Pla??ku inform?ciju par funkciju raksturiez?mes, apmekl?jiet ??du t?mek?a vietni:
Kompilatora raksturiez?mes
Lai ieg?tu papildinform?ciju par papla?in?jumiem, apmekl?jiet ??du tre?o pu?u t?mek?a vietn?m:
Intel AVX

Visual Basic Runtime iegul?ana
Pievieno jaunu Visual Basic kompilatora l?dzeklis, kas ?auj izstr?d?t?jiem Visual Basic m?r?a savus pieteikumus un bibliot?k?s pie platformas, kur pilns Visual Basic izpildlaiks nav pieejams. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet ??du blogu:
VB Core-jauno apkopo?anas re??m? Visual Studio 2010 SP1

Probl?mu saraksts, kas tiek labotas

Pal?dz?tu bibliot?kas vad?t?ja
Bibliot?kas vad?t?js pal?dz?t neatbalsta vair?ku vienlaic?g?m sesij?m.
Pal?dz?tu bibliot?kas p?rst?vis
 • Pal?dz?tu bibliot?ku p?rst?vis nerestart?jas p?c satura update. Pal?dz?tu bibliot?ku a?ents var crash, kad pirmo reizi s?kat bez satura.
 • Br?d?, kad navi??jat uz neder?gs URL, a?ents ner?da lapas Satura nav atrasts .
Visual Studio redaktors
Visual Studio Shell
 • 533342: Ritiniet konteksta izv?lnes, pat ja tur ir vietas, lai par?d?tu vi?iem.
 • 558149: "Atrast un aizvietot" loga aug pla??k? ikreiz, kad tas tiek atv?rts.
 • 574681: Visual Studio avar?, noklik??inot uz izv?lnes atdal?t?ju.
 • 636464: Visual Studio avar? COM iz?emot ikreiz, to aizverot.
 • Visual Studio av?rijas, kad tas tiek aizv?rts.
 • Visual Studio avar?, izmantojot AMD CodeAnalyst.
 • Visual Studio restart? katru reizi, kad j?s m??in?t, lai to aizv?rtu.
 • Iekrau?ana risin?jums, veicot dubultklik??i uz t? faila izraisa nevajadz?gu DLL iekrau?ana.
 • D?kst?ves laiku apstr?d?jot iek?pus? Visual Studio izraisa nevajadz?gu pavedienu kontekst? p?rsl?g?anu.
 • Progresa par?d?taj? dialoglodzi?? noteiktiem scen?rijiem. Piem?ram, Iet uz defin?ciju C++ projektiem nepiecie?ams ilg?ks laiks, nek? paredz?ts pabeigt.
 • LightSwitch programmat?ra neiel?d? palai?ot "devenv /safemode" re??m?.
 • Editor vairs nerea??, kad atverat. aspx un JS failus, izmantojot Telerik.
 • Iz?emt? izv?rt??anai tikai no Express uzplaiksn?juma ekr?ns.
 • Ekr?na las?t?ji un table?u izrais?t Visual Studio crash, kad r?d?t?js ir apst?jies virs pogas Atsaukt .
 • Visual Studio av?rijas aizverot peldo?u vair?ku gad?jumu r?ks windows grupa.
 • Visual Studio avar?, atsaucot faila pa?em?anu.
Visual Studio papla?in?m?ba
Atk??dot?js

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 pievieno ??dus uzlabojumus:
 • Uzlabojumus, kad mini dump failus un tiek atv?rts atk??do?anas mini dump failus.
 • Lai samazin?tu uzkaras, pievienojot procesu uzlabojumus.
 • Uzticam?bas uzlabojumi iet atk??do?anas interfeisa (MPI) zi?ojum?.
 • Vju sl?d??anu uzlabojumus funkciju nov?rt??anas laik?.
IntelliTrace
 • Log faili tiek no?emti diska t?r??anas darb?bas.
 • Av?rij?m, kas tika ieviesti klienta lietojumprogramm? tiek labotas.
 • Av?riju, kas notiek, kad p?rsl?dzaties uz demont??u log? j?ievada v?sturisks re??ms ir noteikts.
 • Tiek fiks?ts av?riju par izce?o?anas d?? liekot tras??anas failu palaist re??m?.
Uzst?d??anas projektu
HTML Designer
Redaktors ASP.NET
ASP.NET datu
Web projekti
JScript redaktors
 • Papildatstarpi pievieno saska?? ar kodeksu, ja ir atlas?ta opcija patur?t ciln?m .
 • Atk?pe ir nepareiza tuk?u objektu liter??i.
 • Format?juma opciju Parens nefunkcion? k? JScript funkcija "redakcij? iekavas."
 • Tastat?ras ?sin?jumtausti?u kombin?cija ALT + A tiek izmantota nepareizi Ievietot atstarpi p?c anon?ma funkcijas atsl?gv?rdu funkcija komandu.
 • Atlas IntelliSense nav kl?t, kad skripts p?rvaldnieks ServiceReference http ce?? ir.
 • Atmi?as par Visual Studio process palielina l?dz 300 MB, atverot cit? projekt?, projekt? atst?jat atv?rtu un pa?reiz?jam projektam ir daudz JScript failiem, kas atv?rti.
 • Nav IntelliSense past?v iek?pus? ForIn nosac?jums.
 • ?oti lielu atmi?as apjomu pieaugums notiek, kad j?s koment?t vai uncomment JScript lielus failus.
 • Rakst?t ir ?oti l?ns, JScript fail?, kas ir gar? saturs vien? rind?.
 • Pasaules dal?bnieki, kas n?k no ?r?jiem failiem nevar atrast IntelliSense.
 • Zaud?jumu izkr?so?ana un IntelliSense rodas p?c tam, kad j?s atjaunin?t IntelliSense references att?los vai neeso?as pakalpojumu.
Windows Phone izstr?d?t?ju r?ki
XAP failu izvieto?ana vair?k nek? 64 MB var neizdoties test??anai un atk??do?anas uz fizisku telefonijas ier?ces.
General WPF, gan Silverlight Designer

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Veiktsp?jas uzlabojumus, kad izv?laties citu kr?su profils tiek pievienoti.
 • Aizverot ???dumu, p?c tam, kad tiek ?ener?ta Visual Basic notikumu, tiek par?d?ts dialoglodzi?? saglab?t .
 • Tiek pievienota atbalsts portat?vo mezgliem.
XAML dizainers dizains virsmas
 • 473449: WPF saisto?s l?dzeklis nedarbosies, k? paredz?ts.
 • 567025: "Mantot un p?rrakst?t" modelis XAML tiek zi?ots k? "atkl?ti cilpas."
 • 502670: Redzam?bas rekviz?tu tagad tiek iev?rots noform??anas laik?.
 • Atmi?as nopl?de notiek, ja velkat vad?klas no r?kjoslas uz noform?juma virsmu.
 • System.InvalidOperationException Iz??mums rodas, start?jot noform?juma virsmu, kad pievienojat notikumu.
 • K??das zi?ojuma dialoglodzi?? tiek par?d?ts ekspandera p?rvietojot vec?ku kontroli.
 • Saknes elementu b?rns ir ekspandera kontrol?t rad??anu.
 • Vad?klas var p?rvietot konteiner?, kas ir iestat?ts uz RightToLeftFlowDirection ?pa?ums.
 • J?s nevarat atv?rt failus, ko lietot pievienojumprogrammu Silverlight Toolkit datu vizualiz?cijas sast?vda?as dizainers.
 • Ekspandera paliek izv?rsto projekt??anas laik?, kad t? b?tu sabrukusi.
 • Vad?klas snap pal?gre??l?nijas.

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Tr?pot vad?klas tiek samazin?ts ScrollViewer kontroli.
 • Tagad tiek par?d?ts lietot?ja kodu, kas var izrais?t neapstr?d?ts iz??mums uz zelta stieni.
XAML Refactoring
 • P?rd?v?jot tipa, tipa rekviz?tiem nav tiek p?rd?v?ti XAML failos Visual Basic.
 • Darbpl?smas failus, kas ir XAML balst?tu uz?emt refactoring notikumus no koda, kas ir aiz darbpl?smas failus.
 • Refactoring un "Iet defin?cija" nedarboties k? paredz?ts, kad jums mijiedarboties ar XAML failus un XAML fails nav atv?rts...
 • P?c tam, kad p?rd?v?sit klase, notikumu apdarin?t?ja ne?ener? p?rd?v?to klases notikumi.

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Pievieno TypeArguments atrib?ts refactoring tipu atbalsts.
 • Atbalsts refactoring nosaukumvietas, kas ietver mont??as defin?cija tiek pievienota.
XAML ?pa?uma inspektors
 • Style Chooser neatbalsta rekviz?tu StyleTypedProperty.
 • 551488: XAML StringFormat redaktors neatbalsta dubulto izb?gu?i rakstz?mes.
 • Kad XAML redaktors ir piesprausts un iestat?t saites vai resursus, var zust tastat?rai.
 • "Iet uz v?rt?bu" defin?ciju par?da k??das zi?ojuma dialoglodzi?? defin?cija nor?da uz pieteikumu XAML failu.
 • Pievienotos rekviz?tus rekviz?tu inspektors izz?d p?c risin?jumu izveid?.
 • Kad suka redaktors ir piesprausts, tas var rad?t vienu un to pa?u ?pa?umu vair?kas reizes ir sak?rtoti ?pa?uma inspektors.
 • Satura rekviz?tu nevar par?d?t k?rtojot ?pa?uma inspektors p?c avota.
 • K??da rodas, ja j?s atv?rtu datu saist??anas atlas?t?ju, kad DataContext ir iestat?ts uz CollectionViewSource.
 • K??da rodas, ja tiek lietots stils, kas ir iel?d?ta no cita projekta, izmantojot resursa izv?li.
 • Lieko pievienotie rekviz?ti tiek par?d?ti negaid?ti.
 • Izv?r?anas vai sak?au?anas valsts ?pa?uma kategorijas ir neatlaid?gi ne p?c veidot un darboties.

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Nosakot atbalstu pievienota rekviz?ti, kuriem ir vien?ds nosaukums, bet da??du ?pa?umu inspektors nosaukumviet?m ir pievienots.
 • Pievienot mantojuma k? iesp?jamo avotu nor?de par ?pa?uma ?pa?uma inspektors mar?ieri tiek pievienots Silverlight projekta atbalstu.
XAML redaktors
Visual Studio Tools for Office (ST_VSTO)

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 uzlabo ST_VSTO Runtime sniegumu.

R?ki Windows Forms Designer
 • Visual Studio 2010 IDE izmantot, lai atv?rtu projektu, kas ir vec?kas versijas. Piem?ram, atverot Visual Studio 2008 projekts. P?c atk??do?anas sesiju, nevar atjaunot vai atk??do?anas projekts v?lreiz, un tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
  Nevar kop?t failu "obj\Debug\assembly_name"uz"bin\Debug\assembly_name". Process nevar piek??t failam ' bin\Debug\assembly_name", jo tas tiek izmantots k?d? cit? proces?.
 • P?rd?v?jot vai atsaukt iel?m??anas vad?klas Windows Forms designer, dizainera failu nopl?des gad?jum? Visual Studio 2010.
 • Visual Studio 2005 projekta jaunin??anas uz Visual Studio 2010 un retarget projekts-.NET Framework 4. Aizverot Visual Studio instance, atbalst?to valodu versiju Visual Studio var sabrukt.
Visual Studio Tools for SharePoint
 • CAS at?aujas iestat?t pakotnes manifesta veidnei pievienojot izraisa F5 izvieto?anu, lai izg?ztos.
 • Visual Web da?u kods paaudze, kas ir sandboxed neizdodas, ja ASCX fail? p?rsniedz noteiktu garumu.
Visual Studio datu r?ki
Visual Basic kompilatora
Visual Basic redaktor?
C# kompilators
 • Piek?uves p?rk?pums notiek tad, kad atk??do?anas c# strukt?ra, kas ir aptuveni 500 lauki.
 • Dizaineri var pretend?t nevar pareizi tipu kodu, kas tiek izdota.
C# redaktors
 • 610734: Visual Studio 2010 avar?, ja to raksta kodu noform??anas laik?.
 • 621084: MVC3 Razor release candidate var izrais?t neder?gs kodu bloku indention kad izlai?anas kandid?ts autom?tiskos form?tus dokument?.
 • WPF projektos, c# IntelliSense pakalpojumu var crash izsl?g?anu.
 • Ja Multi m?r?auditorijas pakotne nav instal?ta, c# valodas pakalpojumu atteici, m??inot iel?d?t projektu.
 • Komandu "Izcelt nor?des" izraisa crash da?os gad?jumos, kad tiek aizv?rts fails.
 • ?ener?t tipu var izrais?t av?rijas zi?ojumu, atverot ?ener?taj? faila.
 • Viedtagus var izrais?t av?rijas zi?ojumu da?i web scen?riji.
 • Av?rijas zi?ojumu rodas, mainot lauka valsts?pa?umam.
 • Pauz?jot r?d?t?ju p?r nosaukts arguments, QuickInfo avar?, ja metodes nosaukums atbilst viet?jiem klases nosaukums.
 • C# IntelliSense atteice risin?jumu Navigator papla?in?jums ir instal?ta, un "aspx\web" lapa tiek atv?rta k? papildu failu.
 • ATPAKA?ATK?PES tausti?u nedarbojas pareizi korejie?u valodu rakstz?mes teksta redaktoru.

Standarts c + + Library
Microsoft Foundation klas?m (MFC) un akt?vo veidni bibliot?k? (ATL)

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 uzlabo dro??bu un veiktsp?ju un nodro?ina ATL/MFC citi uzlabojumi.

C izpildlaika (CRT)

C++ redaktors

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Veiktsp?jas un stabilit?tes uzlabojumi
 • Efekt?v?ku atmi?as vad?ba
 • IDE citus uzlabojumus, lai nov?rstu lietot?ja interfeisu (UI) sasalst un av?rij?m
 • Veiktsp?jas uzlabo?anas F12 (Goto defin?cija) funkciju tausti?u uz lieliem projektiem.
C++ kompilators

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Pilnveides un labojumi vair?k?s jom?s, koda paaudze
 • P?rvald?to pak?penisku Build parit?ti ar Visual Studio 2008. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  982721 Iesp?jot p?rvalda pak?penisku Build rekviz?ts nepast?v, atverot projektu rekviz?tu lapas projektam Visual C++ 2010
C++ atk??do?anas
F #
Visual Studio 2010 SP1 nov?r? probl?mas ar kompilatora un koda pareiz?bu ?ener?to kodu stabilit?ti. Piem?ram, ?? servisa pakotne nov?r? izsauc?ja konvencijas pareiz?bu atsaukties uz platformas un izstaro XML dokumenta koment?ri par papla?in?juma metodes. Turkl?t ?o servisa pakotni uzlabo veiktsp?ju rad?t notikumu ??a aug?u.
Vienlaic?guma Runtime

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Nepareiza pozit?vas atmi?as nopl?des vairs uzskaita, izmantojot vienlaic?guma izpildlaiks (ConcRT).
 • "__Stdcall", aicinot konvenciju tagad atbalsta visu PPL, ConcRT un vienlaic?gu konteineros.
 • Piek?uves p?rk?pums nenotiek par "concurrent_queue" ar "std::string".
 • Saist?to konteinerus var izmantot funkciju "parallel_for_each".
Projektu datu b?ze
 • B?zes projekta ievie?anas neizdodas, m??inot atcelt at?aujas, izmantojot at?auju pie??ir?anas iesp?ju.
 • Piel?gotu .dbschema failus, kas satur nedruk?jamas rakstz?mes rad?t Visual Studio crash, kad j?s m??in?t atjaunin?t modeli.
 • Funkciju "Sh?mas sal?dzin?t" ignor? izveide b?rniem, kad tikai sal?dzin?t elementu, kas atrodas avota vienums ir iesp?jota.
 • SQL skripta faila import??anas vednis tiek lietots, skripta fails ietver pilna teksta indeksa un ir atz?m?ta izv?les r?ti?a p?rrakst?t objekti, kas jau past?v ?aj? projekt? , var aizst?t tabulas skript?.
 • "Sh?mas sal?dzin?t" lietder?ba koment?rus no tabulas kolonnas, kad lietder?ba raksta projektu atjaunin?jumi, un objekts ir iestat?ts p?riet.
 • Inkrement?lo datu b?zes projektu ievie?anas k??st nerea??, kad projekts satur ilgi izv?les ierobe?ojumus, kas ir normaliz?t.
 • Nor?des indekss nevar atrisin?t vis? datu b?z? atsauces datu b?zes projektu b?v?t.
Koda anal?ze
Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • P?rvald?t? koda anal?ze (FxCop) tagad instal? uz x64 TeamBuild serveriem.
Profiler
 • Veiktsp?jas Explorer neiel?d?jas, uzs?kot daudzk?rt?ji Visual Studio.
 • JScript profil??anas nedarbojas uz Krievijas un citu Eiropas un Lat??amerikas valodu oper?t?jsist?m?m.
 • JScript profil??anas nedarbojas ar Windows Internet Explorer 9.
 • Visual Studio av?rijas, kad j?s profila projekta Web lietojumprogrammas, izmantojot klientu web servera iestat??ana.

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Jo prec?z?ki izlases Hyper-V
 • Uzlabota JavaScript iesp?jot vair?kus procesus profil??anu profil??ana
 • Uzlabota stabilit?te, t? darbojas 64 bitu profil??ana
Koda noteik?ana un apstiprin??ana
 • Av?rij?m, kas notiek ar grafa navig?cija tiek labotas.
 • Ritjosla UX jaut?jumu iek?pus? arhitekt?ras Explorer izv?lnes Papildu atlasi tiek fiks?ts.
 • Pagaidu faili paliek p?c sl??a p?rbaude ir izpild?ta.
 • "Ietverto p?c" r?c?bas C++ mapi var izrais?t arhitekt?ras Explorer crash.
T4
Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Piel?got vai papla?in?tu T4 veidnes, izmantojot veidni mantojuma
 • Izmantot pal?gs bibliot?kas ar T4 daudz viegl?k, jo T4 vairs sl?dzenes atsauces kompleksiem atmi??
 • Izvietot T4 b?v?t server? veidot laika paaudzes
Arhitekt?ras r?ki
 • 526547: Sec?bu diagrammas, sak?rtot izk?rtojumu un aug??j?m marg?m nav main?ti, k? paredz?ts.
 • 533921: Tiek sa?emts zi?ojums "Vienumu ar vienu un to pa?u atsl?gu jau pievienots" sec?bas sh?m?.
 • Mijiedarb?bas izmanto?ana netiek atbild?ts p?c Lifeline grupa ir papla?in?ta.
 • Sh?mu nevar atv?rt, ja j?s main?tu interfeisa pilnais nosaukums un Pasl?pt kvalific?ts nosaukumu opcija ir iestat?ta uz True. ?aj? gad?jum? interfeisu realiz?cija tiek r?d?ta k? konfekte.
 • Valid?cija ir sadal?ti visp?r?jo parametru atsauces metodi ?ermen?.
 • Model??anas projekts ?auj lietot?jiem izveidot dublik?ta nosaukumu nor?des. ?o probl?mu var izrais?t projekta korupcijas.
 • Nulles atsauces k??da rodas skaidru interfeisu implement?cijas un pagaidu sh?mu, ja tiek form?ta sec?bas sh?m?.
Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Tagad tiek k?rtoti sazi?as zi?ojumu.
 • Tagad tiek atbalst?ti atpaka?sai?u uz sl??a sh?mas elementus no Team Foundation Server veicamos darbus.

Visual Studio tests

Web/slodzes tests
 • 584634: Rezult?ti WebTest skat?t?js var notikt av?rija, izpildot testu.
 • Iz??mums OutOfMemory izmet piepras?jum? veicot atra?anas/aizst??anas darb?bas.
 • Devenv.exe procesu av?rijas, p?c noklik??in??anas uz hipersaites "robe?lielumu p?rk?pumiem" testa rezult?ta statusa josl?.
 • Skait?t?jus uz diagrammas "Lapu reakcijas laiks" paz?d p?c tam, kad ir beidzis darboties.
 • LoadTest DB rezult?tus rakstiski aiz?em ilg?ku laiku, nek? paredz?ts pabeigt.
 • Veiktsp?jas skait?t?ji tiek nomesti slodzes testa izpildes laik?.

UnitTest/TestExecution
 • 575870: Sacens?bu nosac?juma past?v testa kontrolieris, kas izraisa testi, lai ieiet st?vokl? "Nav izpild?ts".
 • Tests veikts p?rst?j rea??t, kad QTAgent neizdodas start?t vai palaist testu nerea??Mainfunkcija.
 • TestContext produkcija ir nepareizu iek??jo testi, kas atrodas iek?pus? pas?t?juma test?.
 • Veiktsp?jas probl?mu rodas, kad tests ir ievietots testam kontrolieris.
 • "Nav izpild?ts" valsts darbojas liela apjoma testiem ar lab vidi atst?j da?as p?rbaudes.
 • Kods kr?so?ana koda nosegums nep?rvald?tu C++ kods nedarbojas.
 • TestCaseId ?pa?uma n?k, lai b?tu vien?da visiem p?rbaudes gad?jumos, kas saist?ti ar to pa?u testa metodi.

TCM serveri
 • Noliktavas atjaunot nepiecie?ams ilg?ks laiks, nek? paredz?ts pabeigt.
 • Atiestatot automatiz?to testu rezult?tiem var rad?t divas izmai?as punkts par?d?sies noliktavu k? pa?reiz?j? redakcij?.

Microsoft Test Manager
 • "Konfigur?jiet diagnostikas datu adapteris-notikumu ?urn?l?" lapa tiek apcirsts da??d?s valod?s Microsoft Test Manager.
 • Analiz?jot p?rbau?u rezult?ti izraisa Visjaun?kais rezult?ts testa punktu tendence k??t rezult?ts.
 • Rakst?bu no lab?s uz kreiso valodas iestat?jumus nevar saglab?ties p?ri MTM sesijas.
 • Vaic?juma pamat? testa komplekts popul?cijas atjauno?ana aiz?em ilg?ku laiku, nek? gaid?ms liels Suites.
 • Av?rijas var notikt atska?o?anai Firefox p?rl?kprogrammas tips atlas?t Microsoft testa skr?j?js.
 • Intellitrace datus nevar sav?kt, ja k? da?u no darb?bas ieraksta testa gad?jum? tiek start?ta programma, kas tiek p?rbaud?ta.
 • Pielikumu skaits par testa rezult?tu atgrie? 0, atk?rtojot ar lielu daudzumu testa rezult?tus.
 • "Parametru Password" lauk? nevar saist?t, veidojot darb?bu re?istr??ana.

Turkl?t Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • Testpiem?rs aprakstu var par?d?t Microsoft Test Manager.
 • Veiktsp?jas uzlabojumus, kas programmai Microsoft Test Manager tiek sniegti.
 • Pievieno atbalstu Expression Encoder 4.0 manu?l?s test??anas stadij?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  2160831 Atjaunin?jums programmai Microsoft Visual Studio 2010 Video datu adapteri
Laboratorijas vad?t?js
 • 580348: Nevar main?t Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) serveris, kas ir konfigur?ts izmanto?anai TFS lietojumprogrammas l?me?a.
 • Build izvietot testa darbpl?smu nevar izmantot nolai?anas vietas DFS vai WebDav akcijas.
 • Eso?? b?v?, kas ir vair?k nek? vienas konfigur?cijas darbpl?sm? b?v?t izvietot testa konfigur?ciju nevar atlas?t.
 • Veidot pakalpojumu uz??m?ja avar?, ja tas darbojas "Lab re??m?" un pakalpojuma kontam nav administratora akredit?cijas dati.
 • Kad b?v?t a?entu un a?ents lab ir instal?tas bez lab p?rvalda virtu?lo ma??nu, netiek s?kta b?v?t a?ents.
Izbrauca/CodedUITest
 • 553625: Kod?to UI testa projekti ir sader?ga ar uzst?d??anas un ievie?anas projektos to pa?u ???dumu.
 • 597945UITestException iz??mums ir iemesti BrowserWindow.FindMatchingControls metodi.
 • UI testa vad?klas, kas tiek pievienoti UIMap ir re?istrjut?ga.
 • Kod? UI testa izveide no eso?o darb?bu re?istr??ana nav par?d?tas dialoglodzi?? alternat?vo akredit?cijas datus.

Turkl?t atbalsts ierakst??ana un demonstr??ana, kods UITest tiek pievienota Internet Explorer 9 beta sader?bas skat?.

SQL

Datu l?me?u programmas projekts: Datu l?me?u programmas ietvaros versija 1.1
Visual Studio 2010 SP1 ietver ??dus uzlabojumus:
 • DAC jaunin?jumi tiek atbalst?ti SQL debeszils un SQL server?.
 • DAC jaunin?jumi ir tagad viet? nevis side-by-side.
Ent?tiju strukt?ru (kods Generation)

Uzzi?as

Zin?mas probl?mas risin?jumu
Visual Studio 2010 1. servisa pakotne var izrais?t vair?ki ieraksti, kas j?veido instal?to atjaunin?jumu saraksta. Ieraksti ir apz?m?ti "Visual C++ standarta 2010 Beta 1" kop? ar skaitli KB labojumfailu. Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka nav Beta labojumi tika instal?ti ar Visual Studio 2010 Service Pack 1, un noteikt katra labojumfailus uzskait?ti tika iek?auts Visual Studio 2010 1. servisa pakotne.

Zin?mo probl?mu risin?jums
Nav neviens risin?jums ?im jaut?jumam. N? "Beta 1" labojumfaili tiek instal?ta j?su sist?m?. Nevar atinstal?t atjaunin?jumu vai no?emtu no instal?to atjaunin?jumu saraksta ievadnes, jo neviens fails faktiski ir instal?ta j?su sist?m?.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Zin?m?s probl?mas, izmantojot Microsoft Update
 • Kad j?s instal?jiet ?o servisa pakotni, instal?cijas process var turpin?t un veiksm?gi pabeigt, ja j?s m??in?t, lai p?rtrauktu instal??anu. ?? probl?ma var rasties, kad instal?cijas process ir vair?k nek? puse no piln?ga.
 • Ja s?ktu instal??anas procesu, atlasot opciju "lejupiel?d?t atjaunin?jumus, bet ?aut man izv?l?ties, vai instal?t tos" un izv?lieties opciju "instal?t atjaunin?jumu, tad izsl?g?anas" servisa pakotnes instal??ana var neizdoties. P?c datora restart??anas, jums tiks pied?v?ts ?o servisa pakotni v?lreiz, un instal??ana tiks pabeigta veiksm?gi.
 • Ja servisa pakotnes atinstal??ana-ang?u versiju Visual Studio 2010Ultimate, Visual Studio 2010 Premium vai Visual Studio 2010profesion?liem lietot?jiem, jums tiks pied?v?ts instal?t servisa pakotni v?lreiz. Tom?r instal??anas process neizdosies, jo sast?vda?as ?aj? servisa pakotn? ir negaid?ts st?vokl?. Lai sekm?gi atk?rtoti instal?jiet ?o servisa pakotni, r?kojieties ??di:
  1. Start?t Visual Studio uzst?d??anas programmu uztur??anas re??m? no vienumu programmas un l?dzek?i vad?bas panel?, vai, izpildot Setup.exe.
  2. Atlasiet Pievienot vai no?emt l?dzek?us.
  3. Atlasiet Microsoft Office Developer r?ki un p?c tam noklik??iniet uz atjaunin?t. Kad uzst?d??ana ir pabeigta, atk?rtoti instal?jiet servisa pakotni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 983509 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 21. septembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio Lab Management 2010
 • Microsoft Visual Studio Agents 2010
 • Microsoft Visual Studio Team Explorer 2010
 • Microsoft Visual Studio Test Professional 2010
 • Visual Studio 2010 Tools for Microsoft Office Runtime
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbprb kbfix kbmt KB983509 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 983509

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com