วิธีการทำล้างจอ (CLS) ในแอพลิเคชันของคอนโซล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 99261 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

C ++บางรุ่นไม่ใช่ของ Microsoft ให้ฟังก์ชัน clrscr สำหรับการล้างหน้าจอในแอพลิเคชันของ DOS อย่างไรก็ตาม ไม่มี Win32 แอพลิเคชันสำหรับการเขียนอินเทอร์เฟซ (API) หรือรันไทม์ C ฟังก์ชันที่จะใช้ฟังก์ชันนี้

เมื่อต้องการทำงานนี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคอนโซล Win32 ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้ฟังก์ชันของระบบ
 • เขียนฟังก์ชันที่จะล้างหน้าจอโดยการโปรแกรม
วิธีการเหล่านี้จะมีการอธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ฟังก์ชันของระบบ

#include <stdlib.h>

void main()
{
  system("cls");
}
				

เขียนฟังก์ชันที่จะล้างหน้าจอโดยการโปรแกรม

ฟังก์ชันต่อไปนี้ล้างหน้าจอ:
 /* Standard error macro for reporting API errors */ 
 #define PERR(bSuccess, api){if(!(bSuccess)) printf("%s:Error %d from %s \ 
  on line %d\n", __FILE__, GetLastError(), api, __LINE__);}

 void cls( HANDLE hConsole )
 {
  COORD coordScreen = { 0, 0 };  /* here's where we'll home the
                    cursor */ 
  BOOL bSuccess;
  DWORD cCharsWritten;
  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */ 
  DWORD dwConSize;         /* number of character cells in
                    the current buffer */ 

  /* get the number of character cells in the current buffer */ 

  bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );
  PERR( bSuccess, "GetConsoleScreenBufferInfo" );
  dwConSize = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;

  /* fill the entire screen with blanks */ 

  bSuccess = FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) ' ',
    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );
  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputCharacter" );

  /* get the current text attribute */ 

  bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );
  PERR( bSuccess, "ConsoleScreenBufferInfo" );

  /* now set the buffer's attributes accordingly */ 

  bSuccess = FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes,
    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );
  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputAttribute" );

  /* put the cursor at (0, 0) */ 

  bSuccess = SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );
  PERR( bSuccess, "SetConsoleCursorPosition" );
  return;
 }
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 99261 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Win32 Application Programming Interface เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Keywords: 
kbapi kbcode kbconsole kbhowto kbkernbase kbmt KB99261 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:99261

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com