T?i ưu hóa t?p hoán trang c?a b?n (PAGEFILE.SYS)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 99768 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Windows NT s? d?ng t?p hoán trang cho b? nh? ?o đư?c g?i là t?p hoán trang.SYS. T?p này đư?c t?o ra trong lúc thi?t l?p Windows NT và luôn luôn n?m ? thư m?c g?c. Không có v?n đ? g? h? th?ng c?a b?n c?u h?nh là, Windows NT s? t?o và s? d?ng m?t t?p hoán trang.

T?p hoán trang là không nh?t thi?t ph?i là m?t t?p tin; nó có th? là m?t nhóm t?p tin đư?c lưu tr? t?i các đ?a đi?m khác nhau, trên đ?a c?ng và phân vùng. Các t?p tin đư?c g?i chung là "t?p hoán trang." Khi suy ngh? v? kích thư?c t?p hoán trang, t?ng c?a t?t c? các t?p tin mà làm cho lên t?p hoán trang là giá tr? duy nh?t b?n c?n ph?i ghi tâm trí.

Các hư?ng d?n sau hai nên đư?c đáp ?ng khi t?i ưu hóa phân trang t?p tin:

 1. Nói chung, b?n nên đ?t kích thư?c t?p hoán trang tương t? Kích c? như h? th?ng c?a b?n RAM c?ng v?i 12 MB. Đó là m?t kích thư?c t?i thi?u yêu c?u c?a 22 MB cho h? đi?u hành. N?u h? th?ng RAM c?ng 12 MB là ít hơn 22 MB, tăng kích thư?c t?p hoán trang l?y k? đ?n h? th?ng RAM c?a b?n c?ng v?i t?p hoán trang có ít nh?t 22 MB. Lưu ?: 22 MB là ch? nh?ng g? h? đi?u hành yêu c?u cho chính nó. Đ?i v?i hi?u su?t ?ng d?ng h?p l?, t?ng c?ng 40 MB là đư?c gi?i thi?u.

  Các kích c? đư?c khuy?n cáo v? Windows NT đ?i h?i "?ng h? lưu tr?"cho t?t c? m?i th? nó gi? trong RAM. N?u yêu c?u Windows NT thêm không gian trong b? nh? RAM, nó ph?i có kh? năng trao đ?i ra m? và d? li?u đ? t?p hoán trang ho?c t?p tin th?c thi ban đ?u. N?u Windows NT không th? làm đi?u này, ra kh?i b? nh? l?i s? đư?c t?o ra.

  N?u b?n đ?t t?p hoán trang c?a b?n đ? h? th?ng RAM c?ng v?i 12 MB và b?n v?n nh?n đư?c c?nh báo thi?u b? nh?, c? g?ng tăng kích thư?c c?a phân trang t?p tin. N?u b?n c?n thêm không gian đ?a và b?n không nh?n đư?c b? nh? c?nh báo ho?c các v?n đ? liên quan đ?n b? nh?, b?n có th? th? đ? gi?m các Kích thư?c t?p hoán trang.

  Ngoài ra, n?u b?n có đ? RAM th?ng dư đ? h? tr? các ho?t đ?ng yêu c?u h? th?ng và ?ng d?ng b? nh? v?, s? c?n thi?t cho m?t lư?ng l?n t?p hoán trang gi?m đi. N?u b?n có, ví d?, 64 MB RAM, b?n có th? an toàn làm gi?m t?p hoán trang c?a b?n đ? r?t nh? Kích thư?c.
 2. N?u b?n có nhi?u đ?a c?ng, chia tách lên t?p hoán trang là m?t ? tư?ng t?t, v? nó s? tăng t?c đ? th?i gian truy c?p. N?u b?n có hai đ?a c?ng, và b?n tách t?p hoán trang, c? hai đ?a c?ng có th? truy c?p thông tin cùng m?t lúc, r?t nhi?u tăng các thông lư?ng. Tuy nhiên, n?u b?n có hai đ?a c?ng, và m?t đ?a c?ng nhanh hơn so v?i khác, có hi?u qu? hơn đ? lưu tr? các t?p hoán trang trên ch? nhanh hơn đ?a c?ng. M?t s? th? nghi?m có th? c?n thi?t đ? đi đ?n các c?u h?nh t?t nh?t cho h? th?ng c?a b?n.

  Lưu ?: Có là không có đi?m trong s? chia tách lên t?p hoán trang gi?a nhi?u phân vùng như là nó không tăng kh? năng c?a các khó khăn đ?a đ? truy nh?p t?p hoán trang. Đi?u này có th? là m?t ? tư?ng t?t, tuy nhiên, N?u ? đ?a logic c?a b?n không ph?i là đ? l?n cho toàn b? phân trang t?p tin.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Thu?c tính

ID c?a bài: 99768 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
T? khóa: 
kbother kbmt KB99768 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:99768

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com