Windows Aero Glass probl?ma: vizu?lo efektu darb?ba un att?lojums

Autom?tiski diagnostic?jiet un nov?rsiet probl?mas, kad vizu?lie Aero Glass efekti, dizaini un caursp?d?gums nedarbojas vai ir atsp?joti sist?m? Windows Vista j?su dator?. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Programma, kas darbojas, nepar?da Aero efektus
  • Da?i Aero efekti, piem?ram, caursp?d?gums, netiek par?d?ti
  • P?rbaudiet, vai video karte atbalsta Aero nepiecie?amos iestat?jumus, kr?su dzi?umu un vai videokartei ir pietiekama atmi?a, lai atbalst?tu da?us Aero efektus
  • P?rbaudiet, vai nepiecie?amie darbvirsmas pakalpojumi, dizaini un indeksi darbojas vai ir atsp?joti, lai par?d?tu Aero efektus
  • P?rbaudiet, vai pa?reiz?jie str?vas iestat?jumi atbalsta Aero darbvirsmas efektus, piem?ram, darb?bu no akumulatora str?vas
  • Sist?mas Windows robe?as nepar?da Aero caursp?d?gumu
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.