DVD/CD diskdzi?u probl?mu labo?ana: nevar las?t/rakst?t DVD/CD

Autom?tiski diagnostic?jiet un izlabojiet probl?mas ar kompaktdisku vai DVD disku diskdzini, m??inot nolas?t datu nes?ju vai taj? ierakst?t. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
 • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzinis nenolasa datu nes?ju vai neraksta taj? un tiek par?d?ts k? atsp?jots
 • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzin? ievietoto datu nes?ju nevar nolas?t
 • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzinis nevar ierakst?t datu nes?j?
 • Tiek par?d?ta k?da no ??m k??d?m:
  • Noteiktas klases vai ier?ces draivera tr?kst vai tas ir boj?ts
  • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzini nevar atrast, vai ar? tas nav pievienots
  • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzinim ir radusies probl?ma, kas nov?r? t? pareizu darb?bu
  • Kompaktdisku vai DVD disku diskdzinim nevar piek??t, izmantojot pie??irtu diskdzi?a burtu
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.