Re?avanje problema CD/DVD ure?aja: CD/DVD ne?e da ?ita/pi?e

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme sa CD ili DVD jedinicom kada poku?avate da ?itate ili nare?ete medijum. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
 • CD ili DVD jedinica ne ?ita ili ne upisuje i prikazana je kao onemogu?ena
 • Medijum u CD ili DVD jedinici ne mo?e da se ?ita
 • CD ili DVD jedinica ne mo?e da upisuje na medijum
 • Dobijate neku od slede?ih gre?aka:
  • Upravlja?ki program specifi?an za klasu ili ure?aj nedostaje ili je o?te?en
  • Nije mogu?e prona?i CD ili DVD jedinicu ili ona nije povezana
  • CD ili DVD jedinica ima problem koji spre?ava njen normalan rad
  • CD ili DVD jedinici ne mo?e da se pristupi preko dodeljene oznake disk jedinice
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.