Autom?tiska ar Windows sp?l?m saist?tu probl?mu diagnostika un labo?ana

Labojiet ar sp?l?m saist?tas probl?mas, piem?ram, sp??u instal??anas vai tie?saistes sp??u start??anas probl?mas, sp??u av?rijas, Logitech kontrolleru darb?bas probl?mas. Sp??u sp?l??anas laik? sist?ma Windows darbojas l?ni. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Pievienojumprogrammas, kas pal?nina p?rl?kprogrammas Internet Explorer (IE) darb?bu.
  • Videokartes draiveru probl?mas, piem?ram, vec?ka videodraivera izmanto?anas d??.
  • Ar DirectX 9.0 saist?tas probl?mas.
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.