HW probl?mas labo?ana: HW ier?ce nedarbojas, nevar noteikt ier?ci

Autom?tiski diagnostic?jiet un nov?rsiet probl?mas ar ier?c?m, kad ier??u p?rvaldnieks nenosaka aparat?ru, audio, USB vai citas ier?ces vai kad ier?ces ir atsp?jotas vai nedarbojas. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
 • Uzst?dot aparat?ras ier?ci, t? netiek noteikta
 • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir pievienota
 • Windows atjaunin??ana autom?tiski neinstal? draiveru atjaunin?jumus
 • Tiek par?d?ta k?da no ??m k??d?m:
  • <Ier?ces nosaukums> pa?reiz ir atsp?jota vai izsl?gta sist?m? Windows
  • <Ier?ces nosaukums> ir draivera probl?ma, un t? ir j?instal? atk?rtoti
  • Sist?ma Windows ir noteikusi probl?mu ar <Ier?ces nosaukums>, t? nedarbojas pareizi
  • <Device Name> nav instal?ts draiveris
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.