IE pievienojumprogrammu probl?ma: Internet Explorer sasalst/avar?

Autom?tiski diagnostic?jiet un identific?jiet p?rl?kprogrammas pievienojumprogrammas, kas var izrais?t p?rl?kprogrammas Internet Explorer nestabilu darb?bu, av?riju vai to, ka p?rl?kprogramma p?rtrauc rea??t. P?rl?kprogrammas pievienojumprogramm?s var b?t iek?auti r?ki, r?kjoslas, pal?gi un s?kr?ki. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • P?rl?kprogramma Internet Explorer ir nestabila vai nerea?? vienas vai vair?ku p?rl?kprogrammu pievienojumprogrammu d??
  • P?rl?kprogramma Internet Explorer sasalst p?rl?kprogrammas pievienojumprogrammu vai spraud?u d??
  • P?rl?kprogramma Internet Explorer tiek l?ni start?ta
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.