Khc phuc s c trinh b sung Internet Explorer khi IE treo hoc ong bng

T ng chn oan va xac inh cac trinh b sung cua trinh duyt co th khin Internet Explorer tr nn khng n inh, bi li hoc ngng ap ng. Trinh b sung cua trinh duyt co th bao gm cac cng cu, thanh cng cu, cac h tr va tro chi. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...
  • Internet Explorer khng n inh hoc khng ap ng do mt hoc nhiu trinh b sung hoc phn b tr cua trinh duyt
  • Internet Explorer ong bng do trinh b sung hoc phn b tr cua trinh duyt
  • Qua trinh khi ng Internet Explorer chm
Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
  • Nhp nut Chay ngay bn di
  • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.