Internet Explorer probl?mas: ie l?na, nestabila darb?ba, av?rija

Autom?tiski diagnostic?jiet probl?mas, kas var samazin?t dro??bu p?rl?kprogramm? Internet Explorer vai izrais?t Internet Explorer l?nu atbildes sp?ju vai av?riju. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...

 • Defekt?vas p?rl?kprogrammas Internet Explorer pievienojumprogrammas. Atsp?jo defekt?vas pievienojumprogrammas.
 • Pik??er??anas filtrs ir izsl?gts. Iesl?dz pik??er??anas filtru.
 • Uznirsto?o elementu blo??t?js ir izsl?gts. Iesl?dz uznirsto?o elementu blo??t?ju, lai blo??tu uznirsto?os elementus.
 • Dro??bas iestat?jumi nav iestat?ti uz ieteicamajiem iestat?jumiem. Atiestata dro??bu uz ieteicamajiem iestat?jumiem.
 • P?rl?kprogramma Internet Explorer neatjaunina ke?ot?s lapas vai atjaunina t?s neefekt?vi, izraisot ?o lapu l?nu palai?anu. Atiestata lapas sinhroniz?cijas politiku uz autom?tisku.
 • Ke?atmi?as lielums ir p?r?k mazs vai p?r?k liels, izraisot l?nu veiktsp?ju. Atiestata ke?atmi?as lielumu 50-250 MB noklus?juma diapazon?.
 • Vienlaic?gi servera savienojumi ir iestat?ti p?r?k zemu vai p?r?k augstu, izraisot l?nu veiktsp?ju. Atjaunojiet IE vienlaic?go savienojumu iestat?jumus uz noklus?juma iestat?jumiem.
 • Uznirsto?o elementu blo??t?js ir izsl?gts, at?aujot uznirsto?os ekr?nus. Iesl?dz uznirsto?o elementu blo??t?ju.
 • Atiestata p?rl?kprogrammas Internet Explorer dro??bas iestat?jumus uz noklus?juma (ieteicamajiem) l?me?iem.
 • Iesp?jojiet pik??er??anas filtru.
 • Iesp?jojiet datu izpildes nov?r?anu p?rl?kprogrammai Internet Explorer
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.