Automatska dijagnostika i popravka Windows bezbednosnih postavki

Automatski ustanovite i re?ite uobi?ajene probleme sa postavkama bezbednosti u operativnom sistemu Windows, odr?avaju?i na taj na?in ve?u bezbednost i pouzdanost ra?unara. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
 • Proverava konfiguraciju Windows za?titnog zida i po potrebi je popravlja.
 • Proverava smernice operativnog sistema Windows da bi se utvrdile neispravne postavke u Windows registratoru.
 • Proverava status antivirusnog programa.
 • Proverava postavku privatnosti programa Internet Explorer da bi se utvrdio na?in rukovanja kola?i?ima.
 • Proverava Windows Update da bi se osiguralo da je ra?unar a?uran i bezbedan.
 • Vra?a udaljeni registrator na podrazumevanu vrednost da bi se spre?ile daljinske izmene.
 • Vra?a kontrolu korisni?kog naloga na podrazumevanu vrednost da bi se spre?ile neovla??ene promene na ra?unaru.
 • Bri?e istoriju i ke? u programu Internet Explorer.
 • Proverava da li je Internet Explorer a?uran. 
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.