Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet ska?as atska?o?anas probl?mas

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mas ar ska?u un audio dator? vai probl?mas, kad dators neatska?o ska?u. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • P?rbaudiet, vai darbojas pareizie audio pakalpojumi
  • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir atsp?jota vai izsl?gta sist?m? Windows
  • P?rbaudiet, vai audio ier?cei ir izsl?gts ska?ums
  • P?rbaudiet, vai audio ier?ces ska?ums nav iestat?ts p?r?k zemu, lai dzird?tu
  • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir iestat?ta k? noklus?jums
  • P?rbaudiet, vai audio ier?ce ir pievienota
  • Tiek par?d?ta k??da, kas nor?da: Iesp?jams, radusies probl?ma ar audio ier?ci
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.