Printera, draivera, citu druk??anas probl?mu diagnostika/labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un izlabojiet probl?mas, kad nevarat druk?t, vai ar? probl?mas saist?b? ar printera uzst?d??anu, savienojuma izveidi ar t?kla printeri un saist?tas k??das. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
 • Nevarat uzst?d?t printeri, izveidot savienojumu ar printeri vai druk?t vair?k nek? vienu darbu vienlaikus
 • Tiek par?d?ta k??da, kas nor?da, ka drukas spol?t?ja pakalpojumam ir radu??s probl?mas
 • Tiek par?d?ta k??da, kas nor?da, ka <PRINTERA_NOSAUKUMS> nav noklus?juma printeris
 • Tiek par?d?ta k??da, kur? nor?d?ts: ar <PRINTERA_NOSAUKUMS> nevar izveidot savienojumu t?kl?
 • P?rbaudiet, vai printeris ir izsl?gts
 • P?rbaudiet, vai printera tonera l?menis ir zems vai toneris ir beidzies, drukas darbs izskat?sies bl?vs vai ar? netiks druk?ts visp?r
 • P?rbaudiet, vai printera pap?ra nav maz vai tas nav beidzies
 • P?rbaudiet, vai printer? nav iespr?dis pap?rs, kas nov?r? printera parasto darb?bu
 • P?rbaudiet, vai drukas darbs, kas atrodas drukas rind?, nenov?r? citu drukas darbu izpildi
 • P?rbaudiet, vai ir j?atjaunina printera draiveris
 • Tiek par?d?ta k??da, kur? nor?d?ts, ka j?su Plug and Play printerim %PRINTERA_NOSAUKUMS% ir radusies draivera probl?ma
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.