Spr?sti program?, kuri? negalima ?diegti ar pa?alinti, problemas

Automati?kai nustatykite problemas, kurios gali neleisti kompiuteryje ?diegti program? ir j? i?diegti. Padeda atlikti veiksmus su programomis, kuri? nepavyksta tinkamai i?diegti ir kurios blokuoja nauj? program? diegim?. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • Pa?alina netinkamus registro raktus 64 bit? operacin?se sistemose.
  • Sugadinti ?Windows? registro raktai, kurie valdo versijos naujinim? (patais? diegimo) duomenis.
  • Sprend?ia problemas, kurios neleid?ia ?diegti nauj? program?.
  • Sprend?ia problemas, kurios neleid?ia visi?kai i?diegti program? ir blokuoja naujus diegimus bei naujinimus.
  • I?diegdami ?i? trik?i? diagnostikos priemon? naudokite tik tada, kai programos nepavyksta i?diegti naudojant ?Windows? program? ?traukimo / pa?alinimo funkcij?.
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.