Re?avanje problema sa instaliranjem ili deinstaliranjem programa

Automatski dijagnostikuje probleme koji mogu spre?iti instalaciju i deinstalaciju programa na ra?unaru. Poma?e sa programima koji se ne deinstaliraju ispravno i programima koji blokiraju instalaciju novih programa. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Uklanja neispravan klju? registratora na 64-bitnim operativnim sistemima.
  • Klju?evi Windows registratora koji kontroli?u podatke nadogradnje (krpljenja) koji postaju o?te?eni.
  • Re?ava probleme koji spre?avaju instalaciju novih programa.
  • Re?ava probleme koji spre?avaju kompletnu deinstalaciju programa i blokiraju nove instalacije i ispravke.
  • Ovaj program za re?avanje problema koristite za deinstalaciju samo ako program ne uspe da se deinstalira pomo?u Windows funkcije ?Dodaj/ukloni programe?.
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.