Automatski dijagnostikujte probleme sa zvukom i Veb kamerom za Skype i re?avajte ih

Automatski dijagnostikujte i popravljajte probleme sa reprodukcijom i snimanjem zvuka, Veb kamerama i vezom u vezi sa uslugom Skype. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
 • Nisu pokrenute neke usluge za zvuk, kao ?to je Windows Audio. U ovoj situaciji ?ete dobiti poruku o gre?ci ?Usluga za zvuk nije pokrenuta?.
 • Ure?aji za zvuk su onemogu?eni u operativnom sistemu Windows.
 • Isklju?en je zvuk za ure?aj.
 • Nivo ja?ine zvuka na zvu?nicima stonog ili prenosnog ra?unara je veoma nizak zato ?to je ja?ina zvuka za ure?aj pode?ena na prenizak nivo.
 • Instalirani ure?aj za zvuk nije pode?en kao podrazumevani ure?aj za zvuk i reprodukciju.
 • Ure?aj za zvuk nije priklju?en.
 • Pojavi?e se poruka o gre?ci ?Mo?da postoji problem sa ure?ajem za zvuk?.
 • Ne ?ujete zvuk preko HDMI veze zbog problema sa HDMI zvukom.
 • Windows Update nije pode?en tako da preuzima i instalira a?urirane upravlja?ke programe za zvu?nu karticu.
 • Skype ne detektuje kameru.
 • Prozor sa video zapisom se ru?i prilikom kori??enja Veb kamere.
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.