Pobolj?ana brzina rada Windows-a, spor ra?unar, slabe performanse

Automatski dijagnostikujte i re?ite uzroke lo?ih performansi sistema, na primer postavku ?tednje energije, vi?e pokrenutih antivirusnih programa, vi?e pokrenutih programa koji se pokre?u sa sistemom i previ?e korisnika prijavljenih na ra?unar. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Plan napajanja je pode?en na ?tednju energije
  • Na ovaj ra?unar je prijavljeno vi?e korisnika
  • Pokrenuto je vi?e antivirusnih programa
  • Pri pokretanju operativnog sistema Windows pokre?e se nekoliko programa
  • Pokretanje naprednih vizuelnih efekata (poput prozirnosti u operativnom sistemu Vista) i pokretanje vi?e programa odjednom mo?e da ugrozi performanse
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.