Sa?sne nedarbojas, nepareizs sist?mas laiks, k??da 0x80072f8f

Autom?tiski nosakiet un izlabojiet tipiskas apkopes probl?mas, piem?ram, boj?tas darbvirsmas sa?snes, neizmantotas ikonas, diska s?juma k??das un nepareizu sist?mas laika par?d??anu. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
 • Probl?mas ar darbvirsmas sa?sn?m un ikon?m
  • Darbvirsmas sa?snes nedarbojas vai ir boj?tas
  • Darbvirsmas ikonas ir boj?tas vai nav izmantotas 3 m?ne?us
  • Start??anas vienumi nedarbojas vai ir boj?ti
 • Sist?mas apkopes uzdevumi
  • Atbr?vojiet diska vietu, izlabojot diska s?juma k??das, piem?ram, boj?tus sektorus, zudu?us klasterus, iek??ji saist?tus failus un direktorija k??das
  • Atbr?vojiet diska vietu, no?emot k??du zi?ojumus un probl?mu nov?r?anas v?sturi, kas vec?ka par 1 m?nesi
  • Iestatiet pareizo sist?mas laiku un sinhroniz?jiet sist?mas pulksteni ar laika serveri
 • Tiek par?d?tas ??das k??das:
  • Windows atjaunin??anas k??da 0x80072F8F
  • Vienums, uz kuru attiecas ?? sa?sne, ir dz?sts
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
 • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
 • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.