Pre?ica ne radi, neispravno sistemsko vreme, gre?ka 0x80072f8f

Automatski otkrijte i re?ite uobi?ajene probleme sa odr?avanjem, na primer raskinute pre?ice na radnoj povr?ini, nekori??ene ikone, gre?ke na volumenu diska i neta?an prikaz vremena na sistemu. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
 • Problemi sa pre?icama i ikonama na radnoj povr?ini
  • Pre?ice na radnoj povr?ini ne funkcioni?u ili su raskinute
  • Ikone na radnoj povr?ini su raskinute ili nisu kori??ene 3 meseca
  • Stavke pokretanja ne funkcioni?u ili su raskinute
 • Zadaci odr?avanja sistema
  • Oslobodite prostor na disku tako ?to ?ete otkloniti gre?ke na volumenu diska, na primer neispravne sektore, izgubljene klastere, ukr?tene datoteke i gre?ke direktorijuma.
  • Oslobodite prostor na disku tako ?to ?ete ukloniti izve?taje o gre?kama i istoriju re?avanja problema stariju od 1 meseca
  • Postavite ispravno vreme na sistemu i sinhronizujte sat sistema sa vremenskim serverom
 • Dobijate slede?e gre?ke:
  • Windows Update gre?ka 0x80072F8F
  • Stavka na koju upu?uje ova pre?ica je izbrisana
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.