IE/Windows probl?ma: video av?rija, video sasalst, nedarbojas

Autom?tiski diagnostic?jiet un identific?jiet kodekus, kas var izrais?t sist?mas Windows nestabilu darb?bu vai to, ka sist?ma p?rtrauc rea??t. Sist?ma Windows izmanto kodekus, lai at?autu lietot?jiem skat?t ciparu audio un video straumes sist?m? Windows, p?rl?kprogramm? Internet Explorer un multivides atska?ot?jos. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • P?rl?kprogramma Internet Explorer avar? vai sasalst video demonstr??anas laik?
  • Citas Windows lietojumprogrammas avar? vai sasalst video demonstr??anas laik?
  • Sist?ma Windows ir nestabila vai nerea?? video skat??anas laik?
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.