Re?avanje problema sa potro?njom energije i trajanje baterije

Automatski otkrijte postavke sistema koje mogu uticati na upotrebu energije, na primer postavke vremenskog ograni?enja i stanja spavanja, postavke ekrana i ?uvari ekrana, i vratite ih na podrazumevane vrednosti. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Postavljeni vremenski period posle kojeg ra?unar prelazi u stanje spavanja je preduga?ak
  • ?uvar ekrana se koristi umesto postavke prelaska ra?unara u re?im spavanja
  • Postavljena svetlina ekrana je previsoka
  • Plan napajanja nije postavljen na najefikasniji plan napajanja
  • Be?i?ni adapter nije optimizovan za u?tedu energije
  • Postavljeno minimalno stanje procesora je previsoko
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.