Probl?mas autom?tisk? diagnostika un labo?ana: Windows ugunsm?ris

Autom?tiski izlabojiet Windows ugunsm?ra darb?bas probl?mas, piem?ram, kad sist?mai Windows neizdodas start?t Windows ugunsm?ra pakalpojumu (0x5), tr?kst pakalpojuma BFE vai nedarbojas Windows att?l? pal?dz?ba. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Windows ugunsm?ris nav noklus?juma ugunsm?ris
  • Netiek start?ts Windows ugunsm?ris
  • Sist?ma Windows nevar?ja start?t Windows ugunsm?ri. Ar pakalpojumu saist?ta probl?ma 5 (0x5)
  • Nedarbojas att?l? pal?dz?ba, jo to blo?? Windows ugunsm?ris
  • J?s nevarat piek??t koplietojamiem failiem un printeriem, jo Windows ugunsm?ris blo?? koplieto?anu
  • Tr?kst pakalpojuma BFE
  • Ugunsm?ris netiks start?ts, k??das kods 80070424
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.