Khc phuc s c video trong Windows Media Player va cac s c v phng tin hoc th vin

T ng khc phuc s c trong Windows Media Player khi trinh phat khng khi ng, chc nng truyn dong khng hoat ng hoc khi ban khng th duyt hoc tim kim phng tin. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...
  • Windows Media Player co th khng c thit lp ung va co th khng chay nh mong i. Windows Media Player co th phai chay thit lp thi gian u tin sa cai t.
  • Cai t cho truyn dong cua mang Windows Media co th bi hong. iu nay khin cho truyn dong video hoc m thanh khng phat c.
  • Th vin Windows Media Player Library co th bi hong. iu nay gy ra cac s c duyt va tim kim phng tin trong Windows Media Player.
  • Nero Video Burning Plugin khng tng thich vi Windows Media Player 11 hoc cac phin ban mi hn va co th khin cho Windows Media Player 11 hoc phin ban mi hn bi sp hoc ngng phan hi.
  • Windows Media Player 11 khng khi ng hoc mt s phn t UI trng.
  • Trinh phat CD/DVD khng hoat ng vi Windows Media Player.
  • Khng th cai t Windows Media Player 10 hoc 11.
  • Video ang hin thi "PICVideo M-JPEG 3, www.accusoft.com" hoc lp phu "PICVIDEO, WWW.JPG.COM".
Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
  • Nhp nut Chay ngay bn di
  • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.