Zune HD atska?ot?ja/Windows Phone 7 savienojuma probl?mu labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mas, kad Windows Phone 7, Zune vai Zune HD ier?ce netiek atpaz?ta vai noteikta, to pievienojot datoram. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Nav instal?ts draiveris
  • Novecoju?i draiveri
  • K??das, kad ier?ce nav atrasta
  • Ier?ces un kla?u filtra blo???anas ier?ces noteik?ana         
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.