Re?avanje Windows Photo Gallery problema za Windows 7 i Vista

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme kada prikazujete fotografije i projekcije slajdova pomo?u Windows foto-galerije i ?uvara ekrana. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
 • Performanse sistema su spore kada se prikazuje TIFF datoteka na vi?e stranica
 • Nije mogu?e pregledati slike u Windows foto-galeriji
 • Boja pregleda pre ?tampanja slike u Windows foto-galeriji je obrnuta
 • Slike se ne prikazuju pri pokretanju projekcije slajdova u Windows foto-galeriji za operativni sistem Windows Vista
 • Preuzimanje albuma Windows Live Foto-galerije vi?e ne funkcioni?e posle nadogradnje sa operativnog sistema Vista na Windows 7
 • Windows Live Foto-galerija prestaje da se odaziva ili se ne pokre?e
 • Slika u Windows foto-galeriji je ?uta na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista
 • ?uvar ekrana ?Fotografije? ne funkcioni?e
 • Iseckani prelazi izme?u slika pri prikazivanju slika pomo?u ?uvara ekrana ?Projekcija slajdova?
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.