Windows Search probl?ma: mekl??anas k??me, av?rija, nav rezult?tu

Autom?tiski labojiet Windows mekl??anas probl?mas, kad mekl??ana netiek s?kta, nedarbojas, k? paredz?ts, vai kad mekl??ana nepar?da rezult?tus. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • Windows mekl??ana nepar?da rezult?tus
  • Windows mekl??ana avar?
  • Windows mekl??ana netiek s?kta
  • Visp?r?gas probl?mas ar Windows mekl??anu
 
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.