Autom?tiska Windows USB probl?mu diagnostic??ana un labo?ana

Autom?tiski diagnostic?jiet un izlabojiet bie??k?s USB probl?mas. Piem?ram, probl?mas ar Flash atmi?as ier?c?m, USB cietajiem diskiem un USB printeriem. Atrodiet citus autom?tiskos risin?jumus
K?das probl?mas tiek nov?rstas...
  • USB audio, atmi?as un drukas ier?ces, kas netiek atvienotas, izmantojot dro?as aparat?ras no?em?anas dialogu.
Atrodiet citus Fix it risin?jumus...
Apmekl?jiet risin?jumu centru, lai atrastu vair?k labojumu izplat?tu probl?mu nov?r?anai
Microsoft Fix it
Izpildes instrukcijas
  • Noklik??iniet uz t?l?k eso??s pogas Izpild?t t?l?t
  • P?c tam izpildiet ekr?na uzvedn?s nor?d?t?s instrukcijas, lai palaistu
Palaist t?l?t
error
Diem??l ?obr?d Microsoft Fix it neatbalsta j?su oper?t?jsist?mu.