Automatsko dijagnostifikovanje i popravljanje problema sa USB-om u operativnom sistemu Windows

Automatski dijagnostifikujte i popravite uobi?ajene probleme sa USB-om. Primeri uklju?uju male diskove, USB ?vrste diskove i USB ?tampa?e. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • USB audio, skladi?tenje i ure?aji za ?tampanje koji se ne isklju?uju pomo?u dijaloga ?Bezbedno uklanjanje hardvera?.
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.