Podr?ka za Windows Live Essentials

Pomo? i podr?ka za Microsoft Live Essentials 2011 Suite. Veze ka korisni?koj slu?bi, tehni?kim re?enjima, preuzimanjima, vodi?ima za prve korake itd.

Prvi koraci

Sistemski zahtevi za Windows Live Essentials 2011
Saznajte vi?e o sistemskim zahtevima za Windows Live Essentials.
Preuzmite Windows Live Essentials 2011 ovde
Obavljajte vi?e radnji u operativnom sistemu Windows na ra?unaru pomo?u besplatnih programa korporacije Microsoft ? preuzmite neki od njih ili ceo programski paket.
Messenger
Budite u kontaktu sa prijateljima i porodicom.
Foto-galerija
U?ivajte u zabavi sa fotografijama.
Movie Maker
Napravite od fotografija i video zapisa ?aroban film.
Po?ta
E-po?ta, kalendari i druge stvari za organizaciju va?eg ?ivota.
Writer
Ispri?ajte pri?u kao profesionalni bloger.
Porodi?na bezbednost
Podesite pristup i rasporede da biste nadgledali aktivnosti.
Windows Live Mesh
Do?ite do najnovijih verzija bez obzira na to gde se nalazite.
Messenger Pratilac
Ozna?ite i delite Veb stranice.
Bing traka
Pristupite pretra?iva?u Bing direktno iz pregleda?a.
Outlook Connector Pack
Pove?ite Live Hotmail i Messenger sa programom Outlook.
Silverlight (engl.)
Preuzmite dodatnu komponentu za Silverlight i obogatite Veb.
Microsoft kod ku?e (engl.)
Saznajte vi?e o tome kako da na najbolji na?in iskoristite Microsoft proizvode kod ku?e, uz besplatni bilten sa savetima.
Centar za pomo? za Windows Live Essentials
Prona?ite pomo? i informacije u vezi sa instalacijom u centru za pomo? za Windows Live Essentials.
Centar za pomo? za Windows Live prijavljivanje
Prona?ite pomo? i informacije za prijavljivanje u vezi sa zaboravljenom lozinkom, problemima pri prijavljivanju, kodovima za jednokratnu upotrebu, blokiranim nalozima i drugim problemima.
Centar za pomo? za Windows Live nalog
Prona?ite pomo? za Windows Live nalog u vezi sa problemima kao ?to su blokirani nalog, informacije o uspostavljanju po?etne vrednosti lozinke i drugo.

Najbolja re?enja
Prona?ite tehni?ka re?enja za probleme sa instalacionim programom za Windows Live Essentials.
Najbolja re?enja
Prona?ite tehni?ka re?enja za Windows Live ID.

Windows Live Po?ta i Windows Hotmail

Windows Live Po?ta

Windows Live Po?ta 2011
Preuzmite program Windows Live Po?ta 2011.

Dodavanje naloga
Saznajte kako da upravljate ve?im brojem naloga e-po?te.

Kori??enje kalendara
Pogledajte kako se upravlja doga?ajima u kalendaru.

Deljenje fotografija
Koraci za deljenje fotografija sa prijateljima i porodicom u jednoj jednostavnoj e-poruci.

Najbolja re?enja
Prona?ite tehni?ka re?enja za program Windows Live Po?ta.

Windows Hotmail

Windows Hotmail aktivni prikazi (engl.)
Saznajte kako da pregledate informacije direktno u programu Hotmail kako biste mogli da vidite sli?ice, preglede ? direktno u Hotmail nalogu.

Windows Live Hotmail
Prijavite se za uslugu po?te zasnovanu na Vebu Windows Live Hotmail.

Prvi koraci
Nau?ite osnovne informacije, kao ?to je dodavanje prijatelja, zapo?injanje razgovora i personalizacija programa Messenger.

?i??enje ne?eljene e-po?te
Saznajte vi?e o SmartScreen filteru i na?inu na koji on blokira ne?eljenu e-po?tu.

Office u prijemnom po?tanskom sandu?etu
Kako da na mre?i prika?ete Office datoteke i pristupite im u Veb pregleda?u.

Centar za pomo? za Windows Live Hotmail
Prona?ite dodatnu pomo? i informacije o tome ?ta da uradite u vezi sa hakovanim nalozima, kako da koristite aktivne prikaze, fotografije, fascikle, o dodavanju naloga itd.

Centar za pomo? za Windows Live Kalendar
Prona?ite ?lanke ?Kako da? u vezi sa ro?endanima, kalendarima praznika, pretplatom i uvozom, programom Outlook itd.

Hotmail je sada na lokaciji Facebook (engl.)
Prona?ite podr?ku i pove?ite se sa drugima na lokaciji Facebook.

Najbolja re?enja
Prona?ite tehni?ka re?enja za program Windows Live Hotmail.

Odr?avanje kontakta sa porodicom i prijateljima

Windows Live Messenger

Preuzmite Windows Live Messenger 2011
Budite u toku, delite i pove?ite se sa dru?tvenim mre?ama.

Nabavite Messenger za mobilni telefon (engl.)
Budite u kontaktu ?ak i kada ste u pokretu i niste kod ku?e.

Prvi koraci
Nau?ite osnovne informacije, kao ?to je dodavanje prijatelja, zapo?injanje razgovora i personalizacija programa Messenger.

Ostanite povezani
Pogledajte ko je na mre?i, prona?ite dru?tvena a?uriranja i budite u kontaktu.

Vi?e od jednostavne razmene trenutnih poruka
?etujte uz visoku definiciju, delite sadr?aje i igrajte igre.

Messenger na Vebu
Koristite Windows Live Messenger na Vebu da biste bili u kontaktu sa prijateljima bez obzira na kom mestu se nalazite.

Vi?e informacija o programu Messenger Pratilac
Koristite Messenger Pratilac da biste videli koje stranice se dopadaju va?im prijateljima dok surfujete Vebom koriste?i Windows Internet Explorer.

Postavljanje nivoa privatnosti za Messenger
Kontroli?ite ono ?to delite sa drugim osobama, kao i to koje osobe mogu videti va?e informacije.

Centar za pomo? za Windows Live Messenger
Prona?ite dodatnu pomo? i informacije u vezi sa problemima pri prijavljivanju, lozinkom, statusom, prijavljivanjem na vi?e mesta, privatno??u itd.

Centar za pomo? za Windows Live Messenger Pratilac
Prona?ite dodatnu pomo? i informacije o programu Messenger Pratilac, deinstalaciji, deljenju, obave?tenjima itd.

Najbolja re?enja
Prona?ite tehni?ka re?enja za program Windows Live Messenger.

Postizanje odli?nog izgleda slika i njihovo deljenje na mre?i

Windows Live Foto-galerija

Preuzmite program Windows Live Foto-galerija 2011
Pomo?u mo?nih alatki za fotografije kreirajte divne panorame, filmove, projekcije slajdova itd.

Deljenje fotografija i video zapisa na mre?i
U?tedite vreme tako ?to ?ete fotografije i video zapise direktno iz programa Foto-galerija objaviti na omiljenim lokacijama za dru?tveno umre?avanje kao ?to su SkyDrive, Flickr, Facebook i YouTube.

Pronala?enje fotografija koje tra?ite
Kako da lako prona?ete fotografije iz svoje kolekcije.

Postizanje sjajnog izgleda fotografija
Saznajte kako da koristite jednostavne alatke za ure?ivanje da biste pojedina?no ili grupno postigli sjajni izgled fotografija.

Kreiranje panoramske fotografije
Saznajte kako da napravite panoramsku fotografiju od grupe snimaka.

Centar za pomo? za program Windows Live Foto-galerija
Saznajte kako da ure?ujete fotografije, koristite tasterske pre?ice, uvozite fotografije itd.

Najbolja re?enja (engl.)
Prona?ite tehni?ka re?enja za program Windows Live Foto-galerija.

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker 2011
Preuzmite Windows Live Movie Maker 2011 i saznajte kako da brzo od fotografija i video zapisa napravite doterane filmove.

Personalizacija filma na ?eljeni na?in
Dodajte zvukove, prelaze i uredite efekte.

Deljenje filmova
Saznajte kako da delite filmove na Vebu, na HD-u ili za mobilne ure?aje.

Centar za pomo? za Windows Live Movie Maker
Prona?ite informacije o tipovima datoteka, skra?ivanju video zapisa, dodavanju fotografija i video zapisa, prilago?avanju postavki itd.

Najbolja re?enja (engl.)
Prona?ite tehni?ka re?enja za program Windows Live Movie Maker.

Windows Live Sky Drive

Otpremanje i deljenje fotografija pomo?u usluge SkyDrive
Saznajte vi?e o usluzi SkyDrive ? besplatnom skladi?tu na mre?i koje je dovoljno veliko za otpremanje i deljenje vi?e hiljada fotografija.

SkyDrive: funkcioni?e uz Microsoft Office
Saznajte kako besplatno na mre?i mo?ete kreirati, prikazati, urediti i deliti Microsoft Office dokumente sa?uvane u programima Word, Excel, PowerPoint i OneNote.

Office Online
Saznajte vi?e o tome kako se koriste Office Online aplikacije ? besplatno.

Centar za pomo? za Windows Live SkyDrive
Prona?ite dodatnu pomo? i informacije o usluzi SkyDrive, re?avanju problema, otpremanju datoteka, promeni dozvola za pristup itd.

Najbolja re?enja (engl.)
Prona?ite tehni?ka re?enja za Windows Live SkyDrive.

Blog, za?tita porodi?ne bezbednosti, sinhronizacija datoteka na mre?i i vi?e od toga

Windows Live Writer

Windows Live Writer 2011
Preuzmite Windows Live Writer 2011 i vide?ete koliko je jednostavno ispri?ati pri?u.

Pode?avanje
Saznajte kako da podesite vi?e blogova za WordPress, Blogger i TypePad.

Personalizacija bloga
Pogledajte kako da dodate slike i video zapise sa trake.

Kori??enje oblikovanja
Saznajte kako da koristite traku za oblikovanje, kreiranje naslova itd.

Centar za pomo? za Windows Live Writer
Prona?ite dodatnu pomo? i informacije u vezi sa tasterskim pre?icama, nalozima za blog, FTP lokacijama, ure?ivanjem poruka itd.

Najbolja re?enja (engl.)
Prona?ite tehni?ka re?enja za Windows Live Writer.

Windows Live Porodi?na bezbednost

Windows Live Porodi?na bezbednost 2011
Preuzmite program Windows Live Porodi?na bezbednost koji ?e vam pomo?i da upravljate time koje Veb lokacije ?e va?a deca mo?i da prika?u i sa kim ?e mo?i da razgovaraju na mre?i.

Centar za pomo? za program Windows Live Porodi?na bezbednost
Prona?ite korake za dodavanje dece, filtriranje, ?etovanje, kategorije Veb sadr?aja itd.

Najbolja re?enja (engl.)
Prona?ite tehni?ka re?enja za program Windows Live Porodi?na bezbednost.

Windows Live Mesh

Windows Live Mesh 2011
Pristupajte sadr?ajima na ra?unarima sa gotovo bilo kog mesta.

Sinhronizacija postavki programa
Saznajte kako da sinhronizujete postavke programa za ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Vista.

Kori??enje sinhronizovanog skladi?tenja u usluzi Sky Drive
Prona?ite korake za izbor fascikli koje ?ete sinhronizovati u usluzi SkyDrive, a zatim ?ete na ra?unarima imati naja?urniju kopiju.

Daljinski rad pomo?u programa Live Mesh
Pogledajte kako da radite na svom ra?unaru koriste?i ra?unar na drugoj lokaciji.

Windows Live Mesh 2011
Saznajte kako da pomo?u programa Windows Live Mesh redovno sinhronizujete datoteke.

Najbolja re?enja
Prona?ite tehni?ka re?enja za Windows Live Mesh.

Bing traka sa alatkama

Preuzmite Bing traku
Ostvarite direktan pristup pretra?iva?u Bing iz pregleda?a i prilagodite ga.

Opcije podr?ke

Dobro do?li u centar za re?enja za Windows Live (engl.)
Prona?ite naj?e??e prikazivana re?enja koja je certifikovao Microsoft, objavite svoja pitanja na na?im forumima ili pomozite drugima tako ?to ?ete im pru?iti odgovore.

Centar za pomo? za Windows Live nalog
Prona?ite pomo? i informacije za prijavljivanje u vezi sa zaboravljenom lozinkom, problemima pri prijavljivanju, kodovima za jednokratnu upotrebu, blokiranim nalozima i drugim problemima.

Centar za pomo? za Windows Live prijavljivanje
Prona?ite naj?e??e prikazivana re?enja koja je certifikovao Microsoft, objavite svoja pitanja na na?im forumima ili pomozite drugima tako ?to ?ete im obezbediti odgovore.

Centar za pomo? za Windows Live
Prona?ite ?lanke ?Kako da? za sve Live aplikacije na ovom mestu.

Centar za re?enja za Windows Live (engl.)
Prona?ite re?enja i pove?ite se sa drugima radi pomo?i i informacija u vezi sa programskim paketom Windows Live Essentials 2011.

Microsoft bezbednost na mre?i (engl.)
Saznajte vi?e o bezbednosti i privatnosti na mre?i.

Poslednji pregled : 23. oktobar 2012.