Microsoft Windows Server atbalsts

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 un 2003 pal?dz?ba un atbalsts ? klientu apkalpo?ana, tehniskie risin?jumi un galven?s probl?mas.

Atbalsta opcijas un resursi

Patst?v?gi izmantojam? atbalsta opcijas

IT profesion??iem: Windows Server TechCenter vietn? TechNet (EN)
Windows Server TechCenter ir galvenais IT profesion??iem paredz?tais resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, t?mek?a apraid?m, videoklipiem, emu?riem un kopienu forumiem.

Izstr?d?t?jiem: Windows Server izstr?d?t?ju centrs (EN)
Windows Server izstr?d?t?ju centrs ir galvenais izstr?d?t?jiem paredz?tais resursu avots, kas pal?dz izveidot un p?rvald?t uz??muma sazi?as procesus, izmantojot Windows Server.

Mekl??ana Microsoft zin??anu b?z? (KB)
Microsoft zin??anu b?z? (Knowledge Base ? KB) mekl?jiet tehniskus risin?jumus bie?i sastopam?m probl?m?m saist?b? ar da??diem boj?jumiem.

Kopienas resursi

Vai jums ir jaut?jumi? Izlieciet jaut?jumu Windows Server forumos (EN)
Uzdodiet jaut?jumu k?d? no Windows Server forumiem. Atbildes uz izliktajiem jaut?jumiem liel?koties tiek sniegtas 24 stundu laik? vai pat ?tr?k.

TechNet Windows Server emu?ri (EN)
P?rl?kojiet jaun?kos TechNet emu?rus ? s?kot no Microsoft IT profesion??u emu?riem l?dz pat IT kopienu emu?riem.

TechNet Wiki (EN)
TechNet Wiki ir inform?cijas kr?tuve par Microsoft tehnolo?ij?m, kuru kopienai nodro?ina pati kopiena.

Microsoft centra aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru emu?rs (EN)
Apmekl?jiet Microsoft centra aizsardz?bai pret ?aunprogrammat?ru emu?ru, lai uzzin?tu jaun?ko inform?ciju par topo?iem ?aunprogrammat?ras izrais?tiem draudiem un citiem p?t?jumiem datoru dro??bas jom?.

Maksas atbalsts (par katru atsevi??u gad?jumu)

Sa?emiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? produkta un t? versijas atbilsto?i tam, kas darbojas j?su dator?. M?s jums uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das atbalsta opcijas jums ir pieejamas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Atbalsts l?gumos iek?autajiem gad?jumiem

IT profesion??iem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot savu TechNet abonementu
TechNet Professional abonenti sa?em 2 papildu gad?jumus un 20% atlaidi visiem papildus ieg?d?tajiem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot savu MSDN abonementu (EN)
MSDN abonenti var sa?emt l?dz pat 4 tehnisk? atbalsta gad?jumiem atkar?b? no abonementa l?me?a. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier Online (MPO)
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft partneru t?klu (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft partneru t?klu.

Microsoft Software Assurance
Sa?emiet lielapjoma licences un citas Microsoft Software Assurance programmas pied?v?t?s priek?roc?bas.

Papildu atbalsta opcijas

Microsoft Pinpoint atbalsta tirgus laukums (EN)
Atbalsts un pal?dz?ba ? izv?lieties no t?ksto?iem Microsoft sertific?tu uz??mumu.

Lai uzzin?tu vair?k par saist?tiem produktiem vai t?m?m, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? risin?jumu centra.

 • Risin?jumu centrs k??du zi?ojumiem saist?b? ar liegtu piek?uvi (EN)
 • Windows 2000 atbalsta izbeig?anas risin?jumu centrs (EN)
 • Lejupiel?des

  Windows Server 2012

  Izm??iniet t?l?t: Windows Server 2012 (EN)
  Lejupiel?d?jiet Windows Server 2012 jaun?ko RTM versiju.

  Windows Server 2008 R2

  Windows 7 un Windows Server 2008 R2 SP1 lejupiel?de
  1. servisa pakotne nodro?ina jaun?kos Windows 7 un Windows Server 2008 R2 atjaunin?jumus.

  Windows Server 2008

  K? ieg?t jaun?ko Windows Server 2008 servisa pakotni (EN)
  ?aj? rakst? ir iek?auta inform?cija par to, k? iegt jaun?k?s servisa pakotnes, inform?ciju par laidienu un atjaunin?jumiem, kas paredz?ti Windows Server 2008.

  Windows Server 2003

  K? ieg?t jaun?ko Windows Server 2003 servisa pakotni (EN)
  ?aj? rakst? ir iek?auta inform?cija par to, k? ieg?t jaun?k?s servisa pakotnes, inform?ciju par laidienu un atjaunin?jumiem, kas paredz?ti Windows Server 2003.

  Jaunin??ana

  Jaunin??ana

  Microsoft Assessment and Planning Toolkit (EN)
  Piek??stiet savai pa?reiz?jai IT infrastrukt?rai un nosakiet Microsoft tehnolo?ijas, kas nepiecie?amas j?su IT vajadz?b?m.

  Sist?mas Windows Server 2008 jaunin??anas ce?vedis (EN)
  ?aj? dokument? ir inform?cija par oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 jaunin??anu, tostarp inform?cija par jaunin??anas proced?ru, atbalst?tajiem scen?rijiem, bie?i uzdotiem jaut?jumiem un jaunin??anas procesa zin?maj?m probl?m?m.

  Funkcionalit?tes izmai?as, veicinot jaunin??anu no sist?mas Windows Server 2008 uz Windows Server 2008 R2 (EN)
  ?aj? dokument? ir izkl?st?tas l?dzek?u un tehnolo?iju funkcionalit?tes izmai?as, veicot jaunin??anu no sist?mas Windows Server 2008 uz Windows Server 2008 R2.

  Ce?vedis, kas paredz?ts jaunin??anai uz sist?mu Windows Server 2008 R2 (EN)
  ?aj? dokument? iek?auta inform?cija par sist?mas Windows Server 2008 R2 noliktavas vien?bu atbalst?tajiem un neatbalst?tajiem jaunin??anas ce?iem.

  Aktiviz?cija

  K? veikt sist?mas Windows Server 2008 s?juma aktiviz?cijas k??das kodu probl?mu nov?r?anu
  ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? veikt aktiviz?cijas k??das kodu probl?mu nov?r?anu.

  Windows s?juma aktiviz?cija (EN)
  Uzziniet par koncepcij?m, iesp?j?m un ieteicamo pie?emto praksi, kas var pal?dz?t p?rvald?t sist?mas Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2 aktiviz?ciju uz??muma vid?.

  Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2010 (EN)
  Microsoft Deployment Toolkit 2010 ir jaun?k? Microsoft Deployment Toolkit versija ? Solution Accelerator, kas paredz?ts oper?t?jsist?mas un lietojumprogrammas izvieto?anai. MDT 2010 papildus sist?mas Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 un Windows XP izvieto?anai atbalsta sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 izvieto?anu.

  Migr?cija

  Sist?mas Windows Server 2008 R2 migr?cijas serveru lomas (EN)
  Lietojot ar ?o inform?ciju saist?tos lomu migr?cijas nor?d?jumus, varat izvietot jaunus serverus, mazin?t migr?cijas d?kst?vi, palielin?t migr?cijas procesa precizit?ti un pal?dz?t nov?rst konfliktus, kas cit?di var rasties migr?cijas procesa laik?.

  Servera p?rvaldnieka detaliz?ts ce?vedis (EN)
  ?aj? detaliz?taj? ce?ved? sniegts p?rskats par servera p?rvaldnieka darb?bu un izkl?st?ti vair?ki bie??k lietotie servera p?rvaldnieka lieto?anas scen?riji j?su uz??mum?, piev?r?ot uzman?bu jaunajiem un uzlabotajiem servera p?rvaldnieka l?dzek?iem.

  Dinamisk?s resursdatora konfigur?cijas protokola (DHCP) migr??anas uz klasteriem dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, detaliz?ts ce?vedis (EN)
  ?aj? ce?ved? aprakst?ta klasterveida dinamisk?s resursdatora konfigur?cijas protokola (DHCP) migr?cijas process uz klasteriem dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2.

  Hyper-V: tie??s migr?cijas un klasteru koplietoto s?jumu lieto?ana sist?m? Windows Server 2008 R2 (EN)
  ?aj? ce?ved? aprakst?tas darb?bas, kas nepiecie?amas, lai veiktu Hyper-V virtu?lo ma??nu tie?o migr?ciju no viena sist?mas Windows Server 2008 R2 k??mjp?rl?ces klasteru mezgla uz citu.

  K??mjp?rl?ces klasteru migr??anas iestat?jumi dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2 (EN)
  ?aj? rakst? sniegta inform?cija par k??mjp?rl?ces klasteru migr??anas iestat?jumiem dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2.

  Lietojumprogrammu sader?ba

  Microsoft lietojumprogrammu sader?bas r?kkopa (Microsoft Application Compatibility Toolkit ? ACT) (EN)
  R?ks Application Compatibility Toolkit (ACT) ?auj noteikt, vai lietojumprogrammu darb?ba ir sader?ga ar jaun?s Windows oper?t?jsist?mas versijas darb?bu.

  Lietojumprogrammu sader?bas t?mek?a lapa TechNet vietn? (EN)
  Ieg?stiet r?kus un resursus, lai mazin?tu laiku, izmaksas un komplic?t?bu, kas saist?s ar lietojumprogrammu sader?bas nodro?in??anu.

  Neatkar?ga programmat?ras izstr?d?t?ja (Independent software vendor ? ISV) lietojumprogrammu gatav?ba un sertific??ana (EN)
  Apmekl?jiet ISV lietojumprogrammu gatav?bas un sertific??anas lapu.

  Lietojumprogrammu sader?bas resursi IT profesion??iem un izstr?d?t?jiem (EN)
  Uzziniet, vai j?su lietojumprogramma ir sader?ga ar sist?mu Windows 2008 R2.

  M?ko?a tehnolo?ijas

  Darba s?k?ana ar priv?to m?koni

  Priv?t? m?ko?a risin?jumu centrs (EN)
  Apmekl?jiet TechNet priv?t? m?ko?a risin?jumu centru, lai iepaz?tos ar priv?t? m?ko?a datorlieto?anas principiem.

  Kas ir priv?tais m?konis (EN)
  Uzziniet par m?ko?a pakalpojumu ievie?anu sava uz??muma eso?ajiem resursiem.

  Hyper-V

  Hyper-V TechCenter (EN)
  Uzziniet vair?k par Hyper-V, apmekl?jot Hyper-V TechCenter.

  Hyper-V pam?c?bas (EN)
  Izvairieties no bie?i sastopam?m k??d?m, TechNet vikivietn? skatot zin?mo probl?mu sarakstu.

  System Center

  System Center TechCenter vietn? TechNet (EN)
  System Center TechCenter ir galvenais IT profesion??iem paredz?tais resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, t?mek?a apraid?m, videoklipiem, emu?riem un kopienu forumiem.

  System Center Virtual Machine Manager risin?jumu centrs (EN)
  Uzziniet jaun?ko inform?ciju par System Center Virtual Machine Manager.

  Jaun?kie System Center Virtual Machine Manager risin?jumi Microsoft atbalsta vietn? (EN)
  Abon?jiet RSS pl?smu un sa?emiet jaun?kos un lab?kos risin?jumus, kas paredz?ti System Center Virtual Machine Manager.

  Windows Server Essentials

  Pa?pal?dz?bas opcijas

  Windows Server 2012 Essentials TechCenter vietn? TechNet (EN)
  Windows Server 2012 Essentials TechCenter ir galvenais IT profesion??iem paredz?tais resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, dokumentiem, emu?riem un kopienu forumiem.

  Mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z? (KB)
  Microsoft zin??anu b?z? (Knowledge Base ? KB) mekl?jiet tehniskus risin?jumus izplat?t?m boj?jumu nov?r?anas probl?m?m.

  Lejupiel?des

  Izm??iniet t?l?t: Windows Server 2012 Essentials (EN)
  Lejupiel?d?jiet Windows Server 2012 Essentials izm??in?juma versiju.

  Windows Server 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (EN)
  Windows Server 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (ADK) ir r?ku un bin?ro failu apkopojums, ko var izmantot, lai piel?gotu, izv?rt?tu un izvietotu Windows Server 2012 Essentials jaunos datoros.

  Windows Server 2012 Essentials SDK Installer (EN)
  Windows Server 2012 Essentials SDK Installer ir r?ks, kas pal?dz instal?t Windows Server 2012 Essentials SDK. Taj? ir iek?auti Visual Studio 2012 piem?ri un veidnes, kuras izstr?d?t?js var izmantot, lai vienk?r?i izveidotu programmas Windows Server 2012 Essentials vajadz?b?m.

  Kopiena

  Vai jums ir jaut?jumi? Izlieciet jaut?jumu Windows Server Essentials forumos (EN)
  Uzdodiet jaut?jumu k?d? no Windows Server Essentials forumiem. Atbildes uz izliktajiem jaut?jumiem liel?koties tiek sniegtas 24 stundu laik? vai pat ?tr?k.

  Windows Server Essentials un Small Business Server emu?rs (EN)
  Windows Server Essentials un Small Business Server ofici?laj? emu?r? tiek nodro?in?ts atbalsts un inform?cija par produktu grup?m.

  Atbalsta lieto?anas cikls

  Papildinform?cija par Windows Server atbalsta lieto?anas ciklu

  Microsoft produktu atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
  Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai iepaz?tos ar Microsoft vadl?nij?m produktu atbalsta jom?, s?kot no pieejam?bas l?dz pat produkta lieto?anas cikla beig?m.

  Windows Server atbalsta lieto?anas cikla politikas
  Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas cikla politik?m, kas paredz?tas Windows Server produktu saimei.

  P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris