Podr?ka za Microsoft Windows Server

Pomo? i podr?ka za Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 i 2003. Veze ka korisni?koj podr?ci, tehni?kim re?enjima i naj?e??im problemima.

Opcije i resursi podr?ke

Opcije samopodr?ke

IT profesionalci: Windows Server TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Windows Server TechCenter je primarni resurs za IT stru?njake koji obezbe?uje veze ka tehni?kim resursima, uklju?uju?i ?lanke, emitovanja putem Veba, video zapise, blogove i forume zajednice.

Projektanti: Windows Server Developer Center (engl.)
Windows Server Developer Center je primarni resurs za programere koji tra?e resurse za kreiranje i upravljanje poslovnim komunikacijama preko sistema Windows Server.

Pretraga Microsoft baze znanja (BZ)
Pretra?ite Microsoft bazu znanja (BZ) da biste prona?li tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Resursi zajednice

Imate pitanje? Objavite pitanje na Windows Server forumima (engl.)
Postavite pitanje na Windows Server forumima. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

TechNet Windows Server blogovi (engl.)
Pregledajte najnovije TechNet blogove ? blogove od IT stru?njaka korporacije Microsoft do IT zajednice.

TechNet Wiki (engl.)
TechNet Wiki predstavlja biblioteku informacija o Microsoft tehnologijama, koje pi?e zajednica za zajednicu.

Blog Microsoft centra za za?titu od malvera (engl.)
Posetite blog Microsoft centra za za?titu od malvera da biste pristupili informacijama u pozadini o budu?im pretnjama malvera, kao i druge istra?iva?ke teme iz oblasti bezbednosti ra?unara.

Podr?ka za pla?anje po incidentu

Pronala?enje Microsoft tehni?ke podr?ke
Da biste se obratili Microsoft stru?njaku podr?ke, kliknite ispod na proizvod i verziju koji se odnose na vas. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo lak?e utvrdili koje su va?e opcije podr?ke. Opcije podr?ke mogu biti putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili putem telefona.

Podr?ka za incidente po ugovoru

IT profesionalci: Obratite se Microsoft stru?njaku podr?ke pomo?u TechNet pretplate (engl.)
TechNet Professional pretplatnici imaju pravo na 2 besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte vi?e.

Projektanti: Obratite se Microsoft stru?njaku podr?ke pomo?u MSDN pretplate (engl.)
MSDN pretplatnici mogu imati pravo na maksimalno 4 incidenta za tehni?ku podr?ku u zavisnosti od nivoa pretplate. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier Online (MPO)
Poslovni klijenti sa premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online za informacije o re?avanju problema ili za otvaranje incidenta kod stru?njaka Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance (engl.)
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft Software Assurance.

Dodatne opcije podr?ke

Microsoft Pinpoint Support Marketplace (engl.)
Odaberite neko od vi?e hiljada Microsoft certifikovanih preduze?a da biste prona?li pomo? u podr?ci.

Da biste saznali vi?e o srodnim proizvodima ili temama, kliknite na centar za re?enja naveden u nastavku.

 • Centar za re?enja za poruke o gre?kama ?Zabranjen pristup? (engl.)
 • Centar za re?enja za kraj ?ivotnog veka operativnog sistema Windows 2000 (engl.)
 • Preuzimanja

  Windows Server 2012

  Isprobajte odmah: Windows Server 2012 (engl.)
  Preuzmite kona?nu RTM verziju sistema Windows Server 2012.

  Windows Server 2008 R2

  Preuzimanje operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1
  Servisni paket 1 obezbe?uje najnovije ispravke za Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

  Windows Server 2008

  Kako nabaviti najnoviji servisni paket za Windows Server 2008 (engl.)
  Ovaj ?lanak obezbe?uje detalje o tome kako se nabavljaju najnoviji servisni paketi, napomene uz izdanje i detalje o a?uriranju za Windows Server 2008.

  Windows Server 2003

  Kako nabaviti najnoviji servisni paket za Windows Server 2003 (engl.)
  Ovaj ?lanak obezbe?uje detalje o tome kako se nabavljaju najnoviji servisni paketi, napomene uz izdanje i detalje o a?uriranju za Windows Server 2003.

  Druga preuzimanja

  Windows alatka za blokiranje servisnog paketa (engl.)
  Alatka za blokiranje je dostupna za organizacije koje bi ?elele privremeno da spre?e instalaciju ispravki servisnog paketa putem usluge Windows Update.

  Nadogradnja

  Nadogradnja

  Microsoft Assessment and Planning Toolkit (engl.)
  Procenite trenutnu IT infrastrukturu i utvrdite koje su odgovaraju?e Microsoft tehnologije za va?e IT potrebe.

  Vodi? za nadogradnju na Windows Server 2008 (engl.)
  Ovaj dokument sadr?i informacije o nadogradnji na operativni sistem Windows Server 2008, uklju?uju?i na?in nadogradnje, podr?ane scenarije, naj?e??a pitanja i poznate probleme sa procesom nadogradnje.

  Promene funkcionalnosti iz operativnog sistema Windows Server 2008 u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2 (engl.)
  Ovaj dokument opisuje promene funkcionalnosti funkcija i tehnologija iz operativnog sistema Windows Server 2008 u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2.

  Vodi? za nadogradnju na Windows Server 2008 R2 (engl.)
  Ovaj dokument navodi podr?ane i nepodr?ane putanje za nadogradnju za SKU-ove operativnog sistema Windows Server 2008 R2.

  Aktivacija

  Re?avanje problema sa kodovima gre?aka aktivacije volumena u operativnom sistemu Windows Server 2008
  Ovaj ?lanak diskutuje o re?avanju problema sa kodovima gre?aka aktivacije.

  Windows aktivacija volumena (engl.)
  Saznajte o konceptima, mogu?nostima i preporu?enoj najboljoj praksi koji vam mogu pomo?i da upravljate aktivacijom operativnih sistema Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 u poslovnom okru?enju.

  Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2010 (engl.)
  Microsoft Deployment Toolkit 2010 je najnovija verzija alatke Microsoft Deployment Toolkit, programa Solution Accelerator za operativni sistem i primenu aplikacija. MDT 2010 podr?ava primenu operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 pored primene operativnih sistema Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 i Windows XP.

  Migracija

  Preme?tanje uloga servera u Windows Server 2008 R2 (engl.)
  Pomo?u vodi?a za migraciju povezanih ulogama za migraciju mo?ete da pojednostavite primenu novih servera, smanjite vreme van funkcije migracije, pove?ajte preciznost procesa migracije i pomozite u uklanjanju neusagla?enosti do kojih bi ina?e do?lo u toku procesa migracije

  Vodi? kroz upravlja? servera ?korak po korak? (engl.)
  Ovaj vodi? ?korak po korak? obezbe?uje pregled upravlja?a servera i uputstva za nekoliko uobi?ajenih scenarija za upotrebu upravlja?a servera u preduze?u, sa fokusom na novim i pobolj?anim funkcijama upravlja?a servera.

  Vodi? kroz preno?enje DHCP protokola u klaster koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008 R2 ?korak po korak? (engl.)
  Ovaj vodi? opisuje proces migracije grupisanog DHCP servera u klaster koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008 R2.

  Hyper-V: Kori??enje migracije u?ivo sa volumenima koje dele klasteri u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2 (engl.)
  Ovaj vodi? opisuje korake potrebne za obavljanje migracije Hyper-V virtuelnih ra?unara u?ivo sa jednog ?vora u klasteru preuzimanja posla instance koja padne operativnog sistema Windows Server 2008 R2 u drugi ?vor.

  Preno?enje postavki u klaster preuzimanja posla instance koja padne koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008 R2 (engl.)
  Ovaj ?lanak obezbe?uje informacije o prenosu postavki u klaster preuzimanja posla instance koja padne koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2008 R2.

  Kompatibilnost aplikacija

  Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) (engl.)
  Alatke za utvr?ivanje kompatibilnosti aplikacija (ACT) poma?u vam da proverite da li su aplikacije kompatibilne sa novom verzijom operativnog sistema Windows.

  Veb stranica kompatibilnosti aplikacija na lokaciji TechNet (engl.)
  Preuzmite alatke i resurse za smanjenje vremena, tro?ka i slo?enosti rada sa kompatibilno??u aplikacija.

  Spremnost i certifikacija ISV aplikacija (engl.)
  Posetite stranicu za spremnost i certifikaciju ISV aplikacija

  Resursi kompatibilnosti aplikacija za IT stru?njake i projektante (engl.)
  Otkrijte da li je va?a aplikacija kompatibilna sa operativnim sistemom Windows 2008 R2.

  Tehnologije oblaka

  Prvi koraci uz privatni oblak

  ?vori?te sa re?enjima za privatni oblak (engl.)
  Posetite ?vori?te sa re?enjima za privatni oblak na lokaciji TechNet za uvod u kori??enje ra?unara u privatnom oblaku.

  ?ta je to privatni oblak? (engl.)
  Saznajte vi?e o primeni usluga oblaka na resurse namenjene va?oj organizaciji.

  Hyper-V

  Hyper-V TechCenter (engl.)
  Saznajte vi?e o tehnologiji Hyper-V na lokaciji Hyper-V TechCenter.

  Saznanja o tehnologiji Hyper-V (engl.)
  Izbegnite naj?e??e gre?ke pregledom liste poznatih problema na TechNet Wiki stranici.

  System Center

  System Center TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
  System Center TechCenter je primarni resurs za IT stru?njake koji obezbe?uje veze ka tehni?kim resursima, uklju?uju?i ?lanke, emitovanja putem Veba, video zapise, blogove i forume zajednice.

  Centar za re?enja za System Center Virtual Machine Manager (engl.)
  Pregledajte najnovije informacije za System Center Virtual Machine Manager.

  Najbolja re?enja Microsoft podr?ke za System Center Virtual Machine Manager (engl.)
  Pretplatite se na RSS feed i primajte najnovija i najbolja re?enja za System Center Virtual Machine Manager.

  Windows Server Essentials

  Opcije samopodr?ke

  Windows Server 2012 Essentials TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
  Windows Server 2012 Essentials TechCenter predstavlja osnovni resurs za IT stru?njake koji im obezbe?uje veze ka tehni?kim resursima uklju?uju?i ?lanke, dokumentaciju, blogove i forume zajednice.

  Pretraga Microsoft baze znanja (BZ)
  Pretra?ite Microsoft bazu znanja (BZ) da biste prona?li tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

  Preuzimanja

  Isprobajte odmah: Windows Server 2012 Essentials (engl.)
  Preuzmite probnu verziju sistema Windows Server 2012 Essentials.

  Windows Server 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (engl.)
  Windows Server 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (ADK) predstavlja kolekciju alatki i binarnih datoteka koje mo?ete da koristite za prilago?avanje, procenu i primenu sistema Windows Server 2012 Essentials na novim ra?unarima.

  Windows Server 2012 Essentials SDK Installer (engl.)
  Windows Server 2012 Essentials SDK Installer je alatka koja vam poma?e pri instalaciji Windows Server 2012 Essentials SDK-a. Obuhvata Visual Studio 2012 uzorke i predlo?ke koje projektant mo?e da koristi za jednostavno kreiranje aplikacija za Windows Server 2012 Essentials.

  Zajednica

  Imate pitanje? Objavite pitanje na Windows Server Essentials forumima (engl.)
  Postavite pitanje na Windows Server Essentials forumima. Na ve?inu pitanja se odgovori u roku od 24 ?asa ili manje.

  Windows Server Essentials and Small Business Server blog (engl.)
  Zvani?ni blog podr?ke za Windows Server Essentials and Small Business Server i vesti u vezi sa grupom proizvoda.

  ?ivotni ciklus podr?ke

  Saznajte vi?e o Windows Server ?ivotnom ciklusu podr?ke

  Stranica ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke za Microsoft proizvode?
  Posetite stranicu ?Microsoft smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste videli uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti sve do kraja ?ivotnog ciklusa podr?ke za proizvod.

  Windows Server smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke
  Pogledajte informacije o smernicama ?ivotnog ciklusa podr?ke za Windows Server porodicu proizvoda.

  Poslednji pregled : 2. oktobar 2013.