Small Business Server risin?jumu centrs

Pal?dz?ba un atbalsts produktam Windows Small Business Server 2011, 2008 un 2003. Saites uz klientu apkalpo?anas un tehniskiem risin?jumiem.

Lai ieg?tu produkta Windows Server Essentials atbalstu, apmekl?jiet Windows Server risin?jumu centru.

Pamatresursi

Pamatresursi

Windows Small Business Server produkta s?kumlapa
Apmekl?jiet Small Business Server s?kumlapu, lai sa?emtu inform?ciju par produktu, izm??in?juma programmat?ru, ieg?des opcij?m, tehniskajiem resursiem un v?l daudz ko citu.

IT speci?listiem: Small Business Server TechCenter TechNet vietn? (EN)
Small Business Server TechCenter ir prim?rais IT speci?listu resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, lejupiel?d?m, emu?riem un kopienu forumiem.

Small Business Server TechNet bibliot?ka (EN)
TechNet bibliot?ka ir pamatinform?cijas avots IT speci?listiem, kas izmanto Microsoft r?kus, produktus, tehnolo?ijas un pakalpojumus. TechNet bibliot?k? ir ietverti nor?d?jumi un atsauces dokument?cija, probl?mu nov?r?anas resursi, tehniska rakstura raksti un daudz kas cits.

Vai jums ir jaut?jumi? Izlieciet jaut?jumu Small Business Server forumos (EN)
Uzdodiet jaut?jumu vai mekl?jiet atbildes Small Business Server forumos. Eksperti ir gatavi pal?dz?t.

Galvenie risin?jumi

Att?l?s darbvirsmas sesijas resursdators netiek atbalst?ts sist?m? Small Business Server 2011 Standard Edition (EN)
?aj? rakst? aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar att?l?s darbvirsmas sesijas resursdatora lomas pakalpojuma instal??anu dator?, kur? darbojas sist?ma Windows SBS 2011 Standard.

Vietnes Companyweb un SharePoint Central Admin nav pieejamas p?c KB983444 vai KB2345304 instal??anas (EN)
?aj? emu?r? sniegti probl?mu nov?r?anas padomi klientiem, kad vietnes Companyweb un SharePoint Central Admin nav pieejamas p?c KB983444 vai KB2345304 instal??anas.

Sist?mas SBS 2003 un 2008 BPA ir atjaunin?tas (EN)
?aj? emu?r? struktur?tas jaun?s k?rtulas, kas saist?tas ar sist?mas SBS 2003 un SBS 2008 BPA konfigur?cijas faila atjaunin?jumiem.

?trs FixIT labojums! SBS 2003 veiktsp?jas atskaites k??da nor?da, ka nedarbojas autom?tisks pakalpojums
?aj? rakst? sniegts automatiz?ts labojums, lai nov?rstu probl?mu, kad SBS 2003 veiktsp?jas atskaite nor?da, ka nedarbojas autom?tisks pakalpojums.

Exchange 2007 sist?m? SBS 2008  p?riet izm??in?juma re??m? un pieprasa aktiviz??anu
?aj? rakst? sniegts labojumfails, lai nov?rstu ??du probl?mu: sist?ma Exchange Server 2007 neparedz?ti p?riet izm??in?juma re??m? p?c Exchange Server 2007 pa?reiz?j?s instal?cijas p?rinstal??anas vai labo?anas server?, kur? darbojas sist?ma Windows Small Business Server 2008.

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 vai Windows Vista, tr?kst noklus?juma v?rtejas
?aj? rakst? sniegts labojumfails, lai nov?rstu ??du probl?mu: dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 vai Windows Vista, tr?kst noklus?juma v?rtejas p?c datora restart??anas, ja noklus?juma v?rteja ir iestat?ta, izmantojot Netsh komandu.

Kopiena

Jaut?jiet kopienai

Vai jums ir jaut?jumi? Izlieciet jaut?jumu Small Business Server forumos
Small Business Server forums (EN)
Small Business Server 2011 Essentials forums (EN)

Small Business Server emu?rs (EN)
Ofici?lais Small Business Server emu?rs.

Pa?pal?dz?bas iesp?jas

Pa?pal?dz?bas iesp?jas

Mekl??ana zin??anu b?z?
Mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z?, lai ieg?tu tehniskos risin?jumus izplat?t?m boj?jumu labo?anas probl?m?m, izmantojot Small Business Server

Vai jums ir jaut?jumi? Izlieciet jaut?jumu Small Business Server forumos (EN)
Uzdodiet jaut?jumu vai mekl?jiet atbildes Small Business Server forumos. Eksperti ir gatavi pal?dz?t.

Izmantojiet Microsoft Connect, lai iesniegtu atsauksmes par produktu (EN)
Re?istr?jieties un izmantojiet Microsoft Connect, lai iesniegtu atsauksmes par produktu tie?i Microsoft produktu grup?m un atrastu risin?jumus izplat?t?m probl?m?m.

IT speci?listiem: Small Business Server TechCenter TechNet vietn? (EN)
Small Business Server TechCenter ir prim?rais IT speci?listu resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, lejupiel?d?m, emu?riem un kopienu forumiem.

Microsoft Premier klienti
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier tie?saist?, lai ieg?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu, k? ar?, lai atv?rtu atbalsta piepras?jumu, izmantojot Microsoft atbalsta speci?lista pal?dz?bu.

Microsoft partneri: apmekl?jiet Microsoft partneru t?klu (EN)
Microsoft partneri var atlas?t pieejam?s atbalsta iesp?jas Microsoft partneru port?l?.

Atbalsta pal?dz?bas iesp?jas

Atbalsta pal?dz?bas iesp?jas

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu pa e-pastu, iesniedzot piepras?jumu tie?saist? vai pa t?lruni.

Maksas piepras?jumu atbalsts
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu, t?l?k noklik??iniet uz izmantot? produkta un t? versijas. Lai nodro?in?tu efekt?vu pal?dz?bu, jums ir j?atbild uz da?iem jaut?jumiem.

Small Business Server 2011
Small Business Server 2008
Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003

Piepras?jumu atbalsta l?gums

Sazin??an?s ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
K? TechNet Plus abonentam jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta piepras?jumus. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier klienti
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier tie?saist?, lai ieg?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu, k? ar?, lai atv?rtu atbalsta piepras?jumu, izmantojot Microsoft atbalsta speci?lista pal?dz?bu.

Microsoft partneri: apmekl?jiet Microsoft partneru t?klu (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft partneru t?klu.

Microsoft Software Assurance
Sa?emiet lielapjoma licenci un papildu priek?roc?bas, izmantojot programmu Microsoft Software Assurance.

Atbalsta lieto?anas cikls

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politika
Apmekl?jiet atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft vadl?nijas produktu atbalsta jom?, s?kot no pieejam?bas l?dz pat produkta lieto?anas cikla beig?m.

Small Business Server lieto?anas cikla politikas

Lai skat?tu inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu saist?b? ar konkr?tu Small Business Server versiju, t?l?k atlasiet vajadz?go produktu un versiju.

Small Business Server 2011
Smalll Business Server 2011 Standard
Smalll Business Server 2011 Essentials
Smalll Business Server 2011 Premium pievienojumprogramma

Small Business Server 2008
Small Business Server 2008 Standard
Small Business Server 2008 Premium

Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

Small Business Server 2003
Small Business Server 2003 Standard Edition
Small Business Server 2003 Premium Edition
Small Business Server 2003 SP1

P?d?jo reizi p?rskat?ts : piektdiena, 2013. gada 15. marts