Centar za re?enja za Small Business Server

Pomo? i podr?ka za Windows Small Business Server 2011, 2008 i 2003. Veze ka korisni?koj usluzi i tehni?kim re?enjima.

Podr?ku za Windows Server Essentials potra?ite u Windows Server centru za re?enja.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Mati?na stranica proizvoda Windows Small Business Server (engl.)
Posetite mati?nu stranicu sistema Small Business Server da biste prona?li informacije o proizvodu, probni softver, opcije kupovine, tehni?ke resurse i drugo.

IT profesionalci: Small Business Server TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Small Business Server TechCenter je osnovni resurs za IT profesionalce koji nudi veze ka tehni?kim resursima, uklju?uju?i ?lanke, preuzimanja, blogove i forume zajednice.

TechNet biblioteka za Small Business Server (engl.)
TechNet biblioteka je osnovni izvor informacija za IT profesionalce koji koriste Microsoft alatke, proizvode, tehnologije i usluge. TechNet biblioteka obuhvata ?lanke ?kako da...? i referentnu dokumentaciju, resurse za re?avanje problema, tehni?ke ?lanke i drugo.

Imate pitanje? Postavite pitanje na forumima za Small Business Server (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na forumima za Small Business Server. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

Najbolja re?enja

Host sesije udaljene radne povr?ine nije podr?an u sistemu Small Business Server 2011 Standard Edition (engl.)
Ovaj ?lanak opisuje kako da re?ite probleme u vezi sa instaliranjem usluge uloge hosta sesije udaljene radne povr?ine na ra?unaru koji radi pod sistemom Windows SBS 2011 Standard.

Veb lokacija preduze?a i SharePoint lokacija za centralnu administraciju nisu dostupni nakon instalacije ispravki KB983444 ili KB2345304 (engl.)
Ovaj blog navodi savete za re?avanje problema za klijente kada Veb lokacija preduze?a i SharePoint lokacija za centralnu administraciju nisu dostupni nakon instalacije ispravki KB983444 ili KB2345304.

SBS 2003 i 2008 BPA su a?urirani (engl.)
Ovaj blog isti?e nova pravila u vezi sa ispravkama konfiguracionih datoteka SBS 2003 i SBS 2008 BPA.

FixIT quick! Gre?ka u SBS 2003 izve?taju o performansama ukazuje na to da automatska usluga nije pokrenuta
Ovaj ?lanak obezbe?uje ispravku koja re?ava problem kada SBS 2003 izve?taj o performansama ukazuje na to da automatska usluga nije pokrenuta.

Exchange 2007 u sistemu SBS 2008 menja se u probni re?im i tra?i aktivaciju
Ovaj ?lanak pru?a hitnu ispravku koja re?ava slede?i problem: Exchange Server 2007 neo?ekivano prelazi u probni re?im po?to ponovo instalirate ili popravite trenutnu instalaciju sistema Exchange Server 2007 na serveru koji radi pod sistemom Windows Small Business Server 2008.

Podrazumevani mre?ni prolaz nedostaje na ra?unaru koji radi pod sistemima Windows Server 2008 ili Windows Vista
Ovaj ?lanak pru?a hitnu ispravku koja re?ava slede?i problem: Podrazumevani mre?ni prolaz nedostaje na ra?unaru koji radi pod sistemima Windows Server 2008 ili Windows Vista nakon ponovnog pokretanja ra?unara ako je podrazumevani mre?ni prolaz pode?en pomo?u komande Netsh.

Zajednica

Pitajte zajednicu

Imate pitanje? Postavite pitanje na Small Business Server forumima
Small Business Server forum (engl.)
Small Business Server 2011 Essentials forum (engl.)

Blog za Small Business Server (engl.)
Zvani?ni blog za Small Business Server.

Opcije samopodr?ke

Opcije samopodr?ke

Pretraga baze znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja da biste prona?li tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme sa sistemom Small Business Server.

Imate pitanje? Postavite pitanje na forumima za Small Business Server (engl.)
Postavite pitanje ili potra?ite odgovore na forumima za Small Business Server. Pomo?i ?e vam stru?njaci.

Koristite Microsoft Connect da biste poslali povratne informacije o proizvodu (engl.)
Registrujte se i koristite Microsoft Connect da biste povratne informacije o proizvodu poslali direktno u Microsoft grupe proizvoda i da biste prona?li re?enja za uobi?ajene probleme.

IT profesionalci: Small Business Server TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Small Business Server TechCenter je osnovni resurs za IT profesionalce koji nudi veze ka tehni?kim resursima, uklju?uju?i ?lanke, preuzimanja, blogove i forume zajednice.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni korisnici sa Premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident za podr?ku sa stru?njakom Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da izaberu dostupne opcije podr?ke na lokaciji Microsoft Partner Portal.

Opcije pomo?i u podr?ci

Opcije pomo?i u podr?ci

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, prosle?ivanja na mre?i ili telefona,

Pla?ena podr?ka za incidente
Da biste se obratili slu?bi Microsoft Support Professional, kliknite ispod na proizvod i verziju koji se odnose na vas. Postavi?emo vam nekoliko pitanja da bismo na efikasan na?in iza?li u susret va?em zahtevu.

Small Business Server 2011
Small Business Server 2008
Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003

Podr?ka za incidente po ugovoru

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem pretplate na TechNet (engl.)
Kao pretplatnik na TechNet Plus, imate pravo na dva (2) komplementarna incidenta. Saznajte vi?e.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni korisnici sa Premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online da bi dobili informacije o re?avanju problema ili da bi otvorili incident za podr?ku sa stru?njakom Microsoft podr?ke.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograni?enoj podr?ci na mre?i putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Odlu?ite se za koli?insko licenciranje i dodatne pogodnosti pomo?u programa Microsoft Software Assurance.

?ivotni ciklus podr?ke

Pogledajte informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Smernice ?ivotnog ciklusa za Small Business Server

Da biste prikazali informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke za odre?enu verziju sistema Small Business Server, na dolenavedenoj listi izaberite proizvod i verziju koji se odnose na vas.

Small Business Server 2011
Smalll Business Server 2011 Standard
Smalll Business Server 2011 Essentials
Smalll Business Server 2011 Premium programski dodatak

Small Business Server 2008
Small Business Server 2008 Standard
Small Business Server 2008 Premium

Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

Small Business Server 2003
Small Business Server 2003 Standard Edition
Small Business Server 2003 Premium Edition
Small Business Server 2003 SP1

Poslednji pregled : 15. mart 2013.