Trung tm Giai phap Small Business Server

Tr giup va h tr cho Windows Small Business Server 2011, 2008 & 2003. Lin kt n dich vu khach hang va giai phap ky thut.

bit h tr cho Windows Server Essentials, truy cp Trung tm Giai phap Windows Server.

Ti nguyn Chnh

Ti nguyn Chnh

Trang chu San phm Windows Small Business Server (EN)
Ghe thm Trang chu Small Business Server bit thng tin san phm, phn mm dung th, cac tuy chon mua, tai nguyn ky thut va nhiu th khac.

Chuyn vin CNTT: Trung tm Ky thut cua Small Business Server trn TechNet (EN)
Trung tm Ky thut cua Small Business Server la tai nguyn chinh danh cho Chuyn vin CNTT, cung cp lin kt n cac tai nguyn ky thut bao gm bai vit, ni dung tai xung, blog va din an cng ng.

Th vin TechNet danh cho Small Business Server (EN)
Th vin TechNet la ngun thng tin cn thit danh cho Chuyn vin CNTT dung cac cng cu, san phm, cng ngh va dich vu cua Microsoft. Th vin TechNet bao gm cac tai liu hng dn va tai liu tham khao, tai nguyn khc phuc s c, bai vit ky thut va nhiu hn th na.

B?n c cu h?i? ng cu hoi trong Din an Small Business Server (EN)
t cu hoi hoc tim kim cu tra li trong cac din an v Small Business Server. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n.

Giai phap Hang u

May chu Phin Ban lam vic T xa khng c h tr trn Small Business Server 2011 Standard Edition (EN)
Bai vit nay m ta cach khc phuc s c lin quan n vic cai t dich vu vai tro cua May chu Phin Ban lam vic T xa trn may tinh ang chay Windows SBS 2011 Standard.

Khng truy cp c Companyweb va SharePoint Central Admin sau khi cai KB983444 hoc KB2345304 (EN)
Blog nay cung cp cac meo khc phuc s c cho khach hang khi khng truy cp c Companyweb va SharePoint Central Admin sau khi cai KB983444 hoc KB2345304.

BPA cua SBS 2003 va 2008 a c cp nht (EN)
Blog nay a ra cac quy tc mi lin quan n cac cp nht tp cu hinh BPA cua SBS 2003 va SBS 2008.

Khc phuc s c nhanh chong! Li Bao cao Hiu nng SBS 2003 phat hin mt dich vu t ng khng hoat ng
Bai vit nay cung cp cach khc phuc t ng giai quyt s c khi Bao cao Hiu nng SBS 2003 phat hin mt dich vu t ng khng hoat ng.

Exchange 2007 trn SBS 2008 chuyn sang ch dung th va nhc nh kich hoat (EN)
Bai vit nay cung cp hotfix khc phuc s c sau: Exchange Server 2007 t ngt chuyn sang ch dung th sau khi ban cai lai hoc sa lai cai t hin tai cua Exchange Server 2007 trn may chu ang chay Windows Small Business Server 2008.

Cng ni mc inh bi thiu trn may tinh ang chay Windows Server 2008 hay Windows Vista (EN)
Bai vit nay cung cp hotfix khc phuc s c sau: Cng ni mc inh bi thiu trn may tinh ang chay Windows Server 2008 hay Windows Vista sau khi may tinh khi ng lai nu cng ni mc inh c cai bng cach dung lnh Netsh.

Hip hi

Hoi Cng ng

Ban co cu hoi? ng tai cu hoi trong Din an Small Business Server
Din an Small Business Server (EN)
Din an Small Business Server 2011 Essentials (EN)

Blog cua Small Business Server (EN)
Blog chinh thc cua Small Business Server.

Tuy chon T H tr

Tuy chon T H tr

Tim kim trong C s Kin thc
Tim kim trong C s Kin thc cua Microsoft bit cac giai phap ky thut cho cac s c gian oan dich vu ph bin xay ra vi Small Business Server.

B?n c cu h?i? ng cu hoi trong Din an Small Business Server (EN)
t cu hoi hoc tim kim cu tra li trong cac din an v Small Business Server. Cc chuyn gia lun s?n sng tr? gip b?n.

Dung Microsoft Connect cung cp phan hi v san phm (EN)
ng ky hoc dung Microsoft Connect cung cp phan hi v san phm trc tip cho nhom sam phm cua Microsoft va tim giai phap cho cac vn ph bin.

Chuyn vin CNTT: Trung tm Ky thut cua Small Business Server trn TechNet (EN)
Trung tm Ky thut cua Small Business Server la tai nguyn chinh danh cho Chuyn vin CNTT, cung cp lin kt n cac tai nguyn ky thut bao gm bai vit, ni dung tai xung, blog va din an cng ng.

Khach hang Microsoft Premier
Khach hang doanh nghip co tai khoan Premier co th truy cp Microsoft Premier Trc tuyn bit thng tin khc phuc s c hoc m goi dich vu h tr vi chuyn vin h tr cua Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Truy cp Mang li i tac cua Microsoft (EN)
i tac cua Microsoft co th chon cac tuy chon h tr sn co trn Cng i tac cua Microsoft.

Tuỳ chọn Hỗ trợ ợc Trợ gip

Tu? ch?n H? tr? ?c Tr? gip

Lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft qua email, gi cu hoi trc tuyn hoc qua in thoai.

H tr khi gp S c Co thu phi
lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft, hay bm vao san phm va phin ban bn di phu hp vi ban. phuc vu ban hiu qua, chung ti se hoi ban mt s cu hoi.

Small Business Server 2011
Small Business Server 2008
Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003

H tr S c theo Hp ng

Lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft bng Ban ng ky TechNet cua ban (EN)
Vi t cach la ngi ng ky TechNet Plus, ban co u iu kin nhn hai (2) goi dich vu min phi. T?m hi?u thm.

Khach hang Microsoft Premier
Khach hang doanh nghip co tai khoan Premier co th truy cp Microsoft Premier Trc tuyn bit thng tin khc phuc s c hoc m goi dich vu h tr vi chuyn vin h tr cua Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Ghe thm M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft (EN)
?i tc c?a Microsoft c th? truy nhp h? tr? tr?c tuy?n khng gi?i h?n thng qua M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft.

Bao him Phn mm cua Microsoft
Nh?n c?p php s? l?ng l?n v cc l?i ch khc v?i chng trnh B?o hi?m Ph?n m?m c?a Microsoft.

Vong i H tr

Xem Thng tin V?ng ?i H? tr?

Chinh sach Vong i H tr cua Microsoft
Ghe thm trang Chinh sach Vong i H tr xem cac nguyn tc h tr san phm cua Microsoft t khi phat hanh cho n luc kt thuc vong i cua san phm.

Chinh sach Vong i cua Small Business Server

xem thng tin Vong i H tr cho mt phin ban Small Business Server cu th, hay chon san phm va phin ban bn di phu hp vi ban.

Small Business Server 2011
Smalll Business Server 2011 Standard
Smalll Business Server 2011 Essentials
Smalll Business Server 2011 Premium Add-On

Small Business Server 2008
Small Business Server 2008 Standard
Small Business Server 2008 Premium

Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

Small Business Server 2003
Small Business Server 2003 Standard Edition
Small Business Server 2003 Premium Edition
Small Business Server 2003 SP1

Duy?t l?i l?n sau cng : 15 Thang Ba 2013