„SharePoint Designer“ sprendim? centras

Pagrindiniai ?altiniai

Pagrindiniai ?altiniai

„SharePoint Designer 2010“ SP1 aprašymas
„Microsoft SharePoint Designer 2010“ 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi atnaujinimai, skirti „SharePoint Designer 2010“.

?SharePoint Designer Office? tinklalapis
?ia rasite informacij? apie produkt?, ?sigijimo b?dus, taip pat ?inyn? ir straipsnius, kuriuose apra?omos instrukcijos, ir kt.

?Office 2010? produkt? vadovai (EN)
?Office 2010? produkt? vadovuose pateikta j?s? m?gstam? ?Microsoft Office? program? naujien? ap?valga, taip pat i?samesn? ?Office 2010? program?, ?Office? taikom?j? ?iniatinklio program? bei ?Office Mobile 2010? privalum? analiz?.

?Windows SharePoint Services 3.0? programos ?ablonai (EN)
Programos ?ablonai yra paruo?ti naudoti pasirinktiniai scenarijai, pritaikyti tenkinti konkre?i? verslo proces? poreikius ir reikalavimus arba u?duo?i? grupes bet kokio dyd?io organizacijose. Kad tinkinti b?t? lengviau, jie yra suderinami su ?Office SharePoint Designer?.

IT specialistams: apsilankykite ?Microsoft Office?, ?Office Servers? ir susijusi? produkt? naujinimo centre (EN)
?Office?, ?Forms Server?, ?Groove Server?, ?PerformancePoint Server?, ?Project Portfolio Server?, ?Project Server?, ?Search Server?, ?SharePoint Server? ir ?Windows SharePoint Services? naujinimus rasite ir gal?site tvarkyti vienoje vietoje.

IT specialistams: apsilankykite ?SharePoint? technini? paslaug? centre ?TechNet? svetain?je (EN)
?TechNet? yra pagrindinis IT specialistams skirtas ?altinis, kuriame pateikiami saitai ? techninius ?altinius, ?skaitant straipsnius, interneto transliacijas, vaizdo ?ra?us, interneto dienora??ius ir bendruomeni? forumus.

Program? k?r?jams: ?SharePoint? program? k?r?j? centras MSDN svetain?je (EN)
?SharePoint? program? k?rimo centras yra pagrindinis program? k?r?j?, ie?kan?i? i?tekli?, kurie leist? jums kurti ir valdyti ?SharePoint? sprendimus, ?altinis.

Palaikymo galimyb?s

Savaranki?kas palaikymas

Ie?ka ?ini? baz?je
?prastini? problem? technini? sprendim? ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je.

?Office 2010? produkt? vadovai (EN)
?Office 2010? produkt? vadovuose pateikta j?s? m?gstam? ?Microsoft Office? program? naujien? ap?valga, taip pat i?samesn? ?Office 2010? program?, ?Office? taikom?j? ?iniatinklio program? bei ?Office Mobile 2010? privalum? analiz?.

?SharePoint? vaizdo ?ra?ai ir interneto transliacijos (EN)
?SharePoint? bendruomen? sukuria daug svarbaus turinio, o j? vaizdo ?ra?ai ir interneto transliacijos gali b?ti labai naudingos dalijantis informacija.

Pateikite klausim? bendruomenei

?SharePoint?, skirtas galutini? vartotoj? interneto dienora??iui (EN)
Interneto dienora?t? kuria, ra?o ir skelbia ?mon?s, kurie pateikia jums ?SharePoint? turin? svetain?je ?Office Online?.

?SharePoint? produkt? ir technologij? forumai (EN)
?SharePoint? forumuose galima rasti i?sami? diskusij? apie ?vairius ?SharePoint? produkt? ir technologij? aspektus.

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist?

Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo specialist? el. pa?tu, naudodamiesi pokalbi? kanalu ar telefonu.

Palaikymo trukm?

Per?i?r?kite informacij? apie palaikymo trukm?

?Microsoft? produkt? palaikymo trukm?s strategija
Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? produkt? palaikymo nuostatas nuo ?sigaliojimo iki pabaigos, apsilankykite palaikymo trukm?s strategijos puslapyje.

?SharePoint? palaikymo trukm?s terminai
Per?i?r?kite ?SharePoint Designer? palaikymo trukm?s pabaigos terminus.

Paskutin? per?i?ra : 2014 m. baland?io 4 d.