Programmas SharePoint Designer risin?jumu centrs

Pamatresursi

Pamatresursi

SharePoint Designer 2010 SP1 apraksts
Microsoft SharePoint Designer 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodrošina jaun?kos SharePoint Designer 2010 atjaunin?jumus.

SharePoint Designer Office tie?saistes lapa
Taj? atrodama inform?cija par produktiem, izm??in?juma programmat?ra, ieg?des opcijas, pal?dz?bas un ieteikumu raksti un citi resursi.

Office 2010. gada sist?mas produktu ce?ve?i (EN)
Office 2010. gada sist?mas produktu ce?ve?i sniedz p?rskatu par jaunumiem iecien?taj?s Microsoft Office programm?s un ?auj ieg?t padzi?in?tu inform?ciju par visu Office 2010. gada sist?mas programmu priek?roc?b?m, k? ar? par Office Online un Office Mobile 2010.

Windows SharePoint Services 3.0 lietojumprogrammas veidnes (EN)
Lietojumprogrammas veidnes ir netradicion?li piel?goti scen?riji, kas izstr?d?ti individu?li atbilsto?i konkr?tu biznesa procesu vai uzdevumu kopumu vajadz?b?m un pras?b?m jebkura lieluma organiz?cij?s. T?s ir sader?gas ar programmu Office SharePoint Designer, t?d?j?di atvieglojot piel?go?anu.

IT speci?listiem: Apmekl?jiet Microsoft Office, Office serveru un saist?to produktu atjaunin?jumu centru (EN)
Atrodiet un p?rvaldiet Office, Forms Server, Groove Server, PerformancePoint Server, Project Portfolio Server, Project Server, Search Server, SharePoint Server un Windows SharePoint pakalpojumu atjaunin?jumus vienuviet.

IT speci?listiem: SharePoint TechCenter vietn? TechNet (EN)
SharePoint TechCenter ir prim?rais IT profesion??u resursu avots, kas nodro?ina saites uz tehniskajiem resursiem, tostarp rakstiem, t?mek?a apraid?m, videoklipiem, emu?riem un kopienu forumiem.

Izstr?d?t?jiem: SharePoint DevCenter vietn? MSDN (EN)
SharePoint izstr?d?t?ju centrs ir prim?rais resurss izstr?d?t?jiem, kuri mekl? l?dzek?us, k? pal?dz?t izveidot un p?rvald?t SharePoint risin?jumus.

Atbalsta opcijas

Pa?pal?dz?ba

Mekl?jiet zin??anu b?z?
Izplat?tu boj?jumu labo?anas probl?mu tehniskos risin?jumus mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z?.

Office 2010. gada sist?mas produktu ce?ve?i (EN)
Office 2010. gada sist?mas produktu ce?ve?i sniedz p?rskatu par jaunumiem iecien?taj?s Microsoft Office programm?s un ?auj ieg?t padzi?in?tu inform?ciju par visu Office 2010. gada sist?mas programmu priek?roc?b?m, k? ar? par Office Online un Office Mobile 2010.

Programmas SharePoint videoklipi un podk?sti (EN)
SharePoint kopiena izveido iev?rojami daudz svar?ga satura, un ?ie videoklipi un podk?sti var b?t lielisks veids, k? dal?ties inform?cij?.

Jaut?jiet kopienai

SharePoint lietot?ju emu?rs (EN)
Emu?ru veido, raksta un public? autori, kuri sniedz SharePoint saturu Office tie?saistes lap?.

SharePoint produktu un tehnolo?iju forumi (EN)
SharePoint forumos ir vispus?gs diskusiju kopums, kas apl?ko daudzus SharePoint produktu un tehnolo?iju aspektus.

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu pa e-pastu, t?rz?jot vai pa t?lruni.

Atbalsta lieto?anas cikls

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politika
Apmekl?jiet atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai iepaz?tos ar Microsoft vadl?nij?m produktu atbalsta jom?, s?kot no pieejam?bas l?dz pat produkta lieto?anas cikla beig?m.

Programmas SharePoint Designer atbalsta lieto?anas cikla datumi
Skatiet atbalsta lieto?anas ciklu beigu datumus attiec?b? uz programmu SharePoint Designer.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : piektdiena, 2014. gada 4. apr?lis