SharePoint Designer Centar za re?enja

Pomo? i podr?ka za Microsoft SharePoint Designer. Veze ka korisni?koj slu?bi i tehni?kim re?enjima, video snimcima, podkastovima i odgovorima.

Klju?ni resursi

Klju?ni resursi

Opis za SharePoint Designer 2010 SP1
Microsoft SharePoint Designer 2010 servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za SharePoint Designer 2010.

Stranica ?SharePoint Designer Office Online? (engl.)
Prona?ite informacije o proizvodima, probnu verziju softvera, opcije kupovine, pomo? i ?lanke ?Kako da...? i jo? mnogo toga.

Vodi?i za Office 2010 proizvode (engl.)
Vodi?i za Office 2010 proizvode obezbe?uju pregled novina u va?im omiljenim Microsoft Office programima, kao i detaljniji pregled pogodnosti u svim Office 2010 programima, Office Online aplikacijama i sistemu Office Mobile 2010.

Predlo?ci aplikacija za Windows SharePoint Services 3.0 (engl.)
Predlo?ci aplikacija su prilago?eni scenariji koji ispunjavaju potrebe i zahteve odre?enih poslovnih procesa ili skupova zadataka u organizacijama svih veli?ina. Kompatibilni su sa programom Office SharePoint Designer da bi olak?ali prilago?avanje.

IT profesionalci: Posetite Centar za a?uriranje za Microsoft Office, Office servere i povezane proizvode (engl.)
Prona?ite ispravke i upravljajte njima na jednom mestu za Office, Forms Server, Groove Server, PerformancePoint Server, Project Portfolio Server, Project Server, Search Server, SharePoint Server i Windows SharePoint Services.

IT stru?njaci: SharePoint TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
SharePoint TechCenter je primarni resurs za IT stru?njake koji sadr?i veze ka tehni?kim resursima, uklju?uju?i ?lanke, emitovanja putem Veba, video snimke, blogove i forume zajednice.

Projektanti: SharePoint DevCenter na lokaciji MSDN (engl.)
SharePoint Centar za razvoj predstavlja primarni resurs za projektante koji tra?e resurse za lak?e kreiranje SharePoint re?enja i upravljanje njima.

Opcije podr?ke

Samopodr?ka

Pretra?ite bazu znanja
Pretra?ite Microsoft bazu znanja za tehni?ka re?enja za naj?e??e probleme koji podrazumevaju otklanjanje kvarova.

Vodi?i za Office 2010 proizvode (engl.)
Vodi?i za Office 2010 proizvode obezbe?uju pregled novina u va?im omiljenim Microsoft Office programima, kao i detaljniji pregled pogodnosti u svim Office 2010 programima, Office Online aplikacijama i sistemu Office Mobile 2010.

Pitajte zajednicu

Blog sistema SharePoint za krajnje korisnike (engl.)
Blog dizajniraju, pi?u i objavljuju pisci koji vam donose SharePoint sadr?aj na lokaciji Office Online.

Forumi SharePoint proizvoda i tehnologija (engl.)
SharePoint forumi sadr?e sveobuhvatni skup diskusija koje pokrivaju mnoge aspekte SharePoint proizvoda i tehnologija.

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional

Obratite se slu?bi Microsoft Support Professional putem e-po?te, ?askanja ili telefona.

?ivotni ciklus podr?ke

Prika?ite informacije o ?ivotnom ciklusu podr?ke

Smernice ?ivotnog ciklusa Microsoft podr?ke
Posetite stranicu ?Smernice ?ivotnog ciklusa podr?ke? da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podr?ku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja ?ivotnog ciklusa proizvoda.

Datumi ?ivotnog ciklusa podr?ke za SharePoint Designer
Prika?ite datume zavr?etka ?ivotnog ciklusa podr?ke za SharePoint Designer.

Poslednji pregled : 4. april 2014.