H tr danh cho cac s c cua Microsoft Sharepoint Designer 2010 va 2007

Ti nguyn Chnh

Ti nguyn Chnh

M ta SharePoint Designer 2010 SP1
Microsoft SharePoint Designer 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp ban cp nht mi nht danh cho SharePoint Designer 2010.

Trang SharePoint Designer Office Online (EN)
Tim thng tin san phm, phm mm dung th, cac tuy chon mua, bai vit hng dn & tr giup va hn th na.

Hng dn San phm Office 2010 (EN)
Hng dn san phm Office 2010 gii thiu tng quan v tinh nng mi trong cac chng trinh Microsoft Office a thich cua ban va xem xet ky hn v li ich cua toan b cac chng trinh Office 2010 cung nh Office Online va Office Mobile 2010.

Loat san phm th hin S trng thanh cua Cng ngh: Lan song Tip theo v Hiu sut cua Doanh nghip (EN)
Tim hiu cach lp k hoach, ap dung va trin khai lan song tip theo v hiu sut cua doanh nghip.

Tiu ban ng dung danh cho Windows SharePoint Services 3.0 (EN)
Cac tiu ban ng dung la cac kich ban chuyn bit hoan chinh c thit k giai quyt cac nhu cu va yu cu cua qua trinh kinh doanh cu th hoc hang loat cac nhim vu trong t chc thuc moi quy m. Cac tiu ban tng thich vi Office SharePoint Designer giup chuyn bit hoa d dang hn.

Chuyn vin CNTT: Ghe thm Trung tm Cp nht danh cho Microsoft Office, Office Servers va cac San phm Lin quan (EN)
Tim va quan ly cac ban cp nht tai mt ia im cho Office, Forms Server, Groove Server, PerformancePoint Server, Project Portfolio Server, Project Server, Search Server, SharePoint Server va Windows SharePoint Services.

Chuyn vin CNTT: Trung tm Ky thut SharePoint trn TechNet (EN)
Trung tm Ky thut SharePoint la tai nguyn chinh danh cho Chuyn vin CNTT, cung cp lin kt n cac tai nguyn ky thut bao gm cac bai vit, webcast, video, blog va din an cng ng.

Nh pht tri?n: Trung tm Phat trin SharePoint trn MSDN (EN)
Trung tm Nha phat trin SharePoint la tai nguyn chinh danh cho nhng Nha phat trin ang tim kim tai nguyn giup ban tao dng va quan ly cac giai phap SharePoint.

Tuy chon H tr

T H tr

Tim ki?m trong C s? Kin th?c (EN)
Tim ki?m trong C s? Kin thc Microsoft bit cac giai php k? thu?t cho cc s? c? gin o?n d?ch v? ph? bi?n.

Hng dn San phm Office 2010 (EN)
Hng dn san phm Office 2010 gii thiu tng quan v tinh nng mi trong cac chng trinh Microsoft Office a thich cua ban va xem xet ky hn v li ich cua toan b cac chng trinh Office 2010 cung nh Office Online va Office Mobile 2010.

Video va Podcast SharePoint (EN)
Cng ng SharePoint tao ra rt nhiu ni dung quan trong va cac video cung nh podcast cua ho co th la mt cach tuyt vi chia se thng tin.

Hoi Cng ng

SharePoint danh cho Blog Ngi dung Cui (EN)
Blog c thit k, vit va xut ban bi ngi vit mang ni dung SharePoint n cho ban trn Office Online.

Din an San phm va Cng ngh SharePoint (EN)
Din an SharePoint bao gm mt loat cac cuc thao lun hoan chinh v nhiu khia canh cua cac San phm va Cng ngh SharePoint.

Lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft

Lin h vi Chuyn vin H tr cua Microsoft qua email, tro chuyn hoc qua in thoai.

Tuy chon H tr B sung

Microsoft Pinpoint (EN)
Kt ni vi hang nghin cng ty c Microsoft Chng nhn tim san phm va dich vu.

Vong i H tr

Xem Thng tin V?ng ?i H? tr?

Trang Chinh sach Vong i H tr San phm cua Microsoft
Ghe thm trang Chinh sach Vong i H tr xem nguyn tc h tr san phm cua Microsoft t khi phat hanh cho n luc kt thuc vong i san phm.

Chinh sach Vong i H tr Office

xem thng tin Vong i H tr cho mt phin ban Microsoft Office cu th, hay chon san phm va phin ban bn di phu hp vi ban.

       SharePoint Designer 2010

       SharePoint Designer 2010

       SharePoint Designer 2007

       Office SharePoint Designer 2007

       Vn phong 2010

       Office 2010 (tt ca phin ban)

       Vn phong 2007

       Vn phong 2007

       Phin ban Cu hn

       Xem Chi muc Vong i H tr (EN)

Bao mt va Quyn ring t

Bao mt va Quyn ring t

Trung tm Giai phap Bao mt va Vi rut
Ghe thm Trung tm Giai phap Bao mt & Vi rut bit cu tra li cho cac cu hoi thng gp va cac lin kt n tai nguyn hu ich.

Thay i thit lp bao mt cua ban thng qua Trung tm Tin cy (EN)
Trung tm Tin cy la ni ban co th tim thy thit lp bao mt va quyn ring t danh cho cac chng trinh h thng Microsoft Office 2007. Cac mc bao mt Rt Cao, Cao, Trung binh va Thp a c s dung trong cac phin ban Office trc y hin c thay th bng h thng bao mt hp ly hn.

Trung tm Bao mt cua Microsoft
Danh cho phin ban mi nht trong bao mt may tinh.

Tim hiu v tuy chon quyn ring t dnh cho cac chng trinh Office 2007 (EN)
Bai vit nay m ta cac tuy chon quyn ring t danh cho cac tinh nng ban mun s dung.

Duy?t l?i l?n sau cng : 04 Thang T 2014