Windows XP atbalsts

Oper?t?jsist?mas Windows XP atbalsta opcijas, papildinform?cija un inform?cija par atbalsta lieto?anas ciklu.

Atbalsta opcijas un resursi

Lai sa?emtu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar oper?t?jsist?mu Windows XP, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Windows XP pal?dz?ba un ieteikumi
Lai uzzin?tu, k? pilnv?rt?g?k izmantot Windows XP nodro?in?t?s iesp?jas, apmekl?jiet Windows XP pal?dz?bas un ieteikumu centru.

Windows XP sader?ba (EN)
Uzziniet, vai j?su izmantot? programmat?ra vai aparat?ra ir sader?ga. Varb?t tikai j?veic programmat?ras jaunin??ana vai ir nepiecie?ams jauns draiveris?

Ieg?stiet jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus un citas iesp?jas
Apmekl?jiet Microsoft lejupiel?des centru, lai atrastu jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus, izm??in?jumversijas un draiverus.

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

IT speci?listiem: Windows XP TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Windows  XP TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus papildu probl?mu risin?jumus un nor?d?jumus.

Microsoft darbvirsmas optimiz??anas pakotne (EN)
Uzziniet vair?k par ?o tehnolo?iju komplektu, kas pieejams programmas Software Assurance klientiem sader?bas un p?rvald?bas iesp?ju uzlabo?anai, atbalsta izmaksu samazin??anai, k? ar? politikas kontroles iesp?ju izlabo?anai klienta vid?.

Izstr?d?t?jiem: Windows Client Developer Center vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Windows Client Developer Center vietn? MSDN, lai uzzin?tu par Windows izstr?di.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Kopienas resursi

Microsoft Community (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft Community Windows XP forumos.

IT speci?listiem: Microsoft TechNet Windows XP forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Windows XP forumos.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Windows klienta programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN forumos saist?b? ar Windows klienta programmat?ras izstr?di.

Ieg?stiet visp?r?gu vai klientu apkalpo?anas pal?dz?bu
Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Microsoft produktiem un pakalpojumiem, apmekl?jiet lapu Sazinieties ar mums.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Iesp?jams, esat ties?gs sa?emt OEM (ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja) nodro?in?tu bezmaksas garantijas atbalstu
Apmekl?jiet m?su OEM kontaktinform?cijas lapu, lai uzzin?tu, k? noteikt, vai instal?ciju ir nodro?in?jis OEM, un p?rl?kotu daudzu OEM kontaktinform?ciju. Ja j?su Microsoft produkts ir s?kotn?ji instal?ts, izplat?ts kop? ar datoru vai esat to ieguvis k? jaunin?jumu tie?i no datora ra?ot?ja, galvenais atbalsta avots ir ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (OEM), kas nodro?in?ja attiec?go Microsoft produktu.

Sa?emiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta dienesta speci?listu, zem?k noklik??iniet uz produkta. M?s jums uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das ir jums pieejam?s atbalsta opcijas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Lai uzzin?tu, k?da versija ir jums, noklik??iniet uz pogas S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
Ja esat TechNet Plus abonents, jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta gad?jumus un sa?emt 20 procentu atlaidi jebkuriem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
Ja esat MSDN abonents atkar?b? no abonementa l?me?a, iesp?jams, esat ties?gs sa?emt l?dz pat ?etriem (4) tehnisk? atbalsta gad?jumiem. ?os atbalsta gad?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie gad?jumi ir l?dzv?rt?gi profesion?l? atbalsta maksas gad?jumiem. Izmantojiet tehnisk? atbalsta gad?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?mai, ja varat replic?t ?o probl?mu ar ra?o?anu nesaist?t? vid?. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: piek??stiet neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Sa?emiet lielapjoma licences un citas Microsoft Software Assurance programmas pied?v?t?s priek?roc?bas.

Uzzin?t vair?k

Oper?t?jsist?mas Windows XP lieto?ana

Windows XP pal?dz?ba un ieteikumi
Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet Windows XP pal?dz?bas un ieteikumu lapas.

At??ir?bas starp oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu un 64 bitu versiju
Uzziniet, k? noteikt, vai dator? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu vai 64 bitu versija.

Izmantojiet ?o labojumfailu, lai oper?t?jsist?m? Windows XP iesp?jotu komandu Palaist k? (EN)
Uzziniet, k? programmu izmanto?anas laik? oper?t?jsist?m? Windows iesp?jot un lietot komandu Palaist k?.

Programmu manu?la no?em?ana no vad?bas pane?a
Uzziniet, k?das darb?bas j?veic, lai manu?li no?emtu programmas vad?bas pane?a sada?? Programmu pievieno?ana vai no?em?ana.

Pie??irto burtu mai?a diskiem oper?t?jsist?m? Windows XP
Veiciet ??s darb?bas, lai main?tu diskiem pie??irtos burtus.

Jaunin??ana uz Windows 8

Ieg?d?jieties Windows 8 ?odien
Ieg?stiet Windows 8 jau ?odien un esiet liel?k? dro??b?.

Veiciet jaunin??anu uz Windows 8, izmantojot jaunin??anas pal?gu
Windows 8 jaunin??anas pal?gs p?rbauda, vai j?su pa?reiz?jais dators ir gatavs Windows 8, un tad sagatavo sader?bas atskaiti.

Atbalsta lieto?anas cikls

Uzziniet vair?k par oper?t?jsist?mas Windows XP atbalsta lieto?anas ciklu

Atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft produktu atbalsta vadl?nijas, s?kot no atbalsta pieejam?bas l?dz pat produktu atbalsta lieto?anas cikla beig?m.

Ir p?rtraukta atbalsta nodro?in??ana servisa pakotnei Windows XP SP2 (EN)
2010. gada 13. j?lij? tika p?rtraukta atbalsta nodro?in??ana Windows XP 2. servisa pakotnei (SP2).

Windows XP atbalsta lieto?anas cikla politikas
Skatiet inform?ciju par Windows XP produktu saimes atbalsta lieto?anas cikla politiku.

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Windows atbalsta lieto?anas cikla faktu lapa
Skatiet inform?ciju par svar?giem datumiem saist?b? ar atbalsta lieto?anas ciklu, k? ar? inform?ciju par Windows produktiem.

Atsevi???m oper?t?jsist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukta atbalsta nodro?in??ana
Uzziniet, k? noteikt, k?da versija un servisa pakotne darbojas j?su dator?.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2013. gada 2. oktobris