„Windows Vista“ pagalba

Palaikymo parinktys, su?inokite daugiau ir veikimo ciklo informacija ?Windows Vista?.

Palaikymo variantai ir i?tekliai

D?l technin?s pagalbos su ?Windows Vista? spustel?kite ?ia. Kitam turiniui pasirinkite kategorij? ?emiau.

Savaranki?kos pagalbos parinktys

?Windows Vista? pagalba ir ?Kaip?
Apsilankykite ?Windows Vista? pagalba ir ?Kaip? centre ir su?inokite, kaip maksimaliai i?naudoti ?Windows Vista?.

Gaukite naujausius palaikymo paketus, atnaujinimus ir kt.
Apsilankykite atsisiuntim? centre ir raskite naujausius palaikymo paketus, atnaujinimus, bandom?sias versijas ir tvarkykles.

Savaranki?kas palaikymas darbui

IT profesionalams: ?Windows Vista? ?TechCenter on TechNet? (EN)
Apsilankykite ?Windows Vista? ?TechCenter on TechNet? papildom? trik?i? diagnostikos patarim? ir nuorod? IT profesionalams.

?Microsoft? darbastalio optimizavimo paketas (EN)
Su?inokite daugiau apie ?? technologij? rinkin?, preinam? kaip prenumeruojam? Programin?s ?rangos u?tikrinimo (?Software Assurance?) klientams, skirt? pagerinti suderinamum? ir valdym?, suma?inti palaikymo ka?tus, pagerinti i?tekli? valdym? ir patobulinti politikos kontrol? j?s? aplinkoje.

K?r?jams: ?Windows Client Developer Center on MSDN? (EN)
Apsilankykite ?Windows Client Developer Center on MSDN? centre ir su?inokite daugiau apie ?Windows? k?rim?.

Palaikymas smulkiajam verslui (EN)
Paprasti pagalbos ir diagnostikos patarimai smulkiajam verslui.

?Microsoft Premier? klientams: apsilankykite ?Microsoft Premier Online? (MPO) d?l trik?i? diagnostikos i?tekli? arba prane?kite apie incident? internetu (EN)
?mon?s klientai su ?Premier? paskyromis gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) tinkle, kur ras trik?i? diagnostikos informacijos arba gal?s prane?ti apie incident? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

Bendruomen?s i?tekliai

?Microsoft? bendruomen? (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Windows Vista? bendruomen?s forumuose.

IT profesionalams: ?Microsoft TechNet Windows Vista? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Microsoft TechNet Windows Vista? forumuose.

K?r?jams: ?Microsoft MSDN Software Development for Windows Client? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?MSDN Software Development for Windows Client? forumuose.

Gaukite ne technin? arba kliento aptarnavimo pagalb?
D?l bendr?j? u?klaus? apie ?Microsoft? produktus ir paslaugas galite apsilankyti puslapyje ?Susisiekite su mumis?.

Techninio palaikymo variantai

Galite tur?ti teis? ? nemokam? garantin? palaikym? i? savo originalios ?rangos gamintojo (OEM)
Apsilankykite savo OEM kontakt? puslapyje ir su?inokite, kaip patikrinti, ar j?s? ?diegta ?ranga yra OEM, bei kaip rasti ?vairi? OEM kontaktin? informacij?. Jei j?s? ?Microsoft? produktas buvo i? anksto ?diegtas, parduotas kartu su kompiuteriu arba gautas kaip atnaujinimas tiesiai i? j?s? kompiuterio gamintojo, pagrindinis palaikymo ?altinis yra originalios ?rangos gamintojas (OEM), kuris pateik? ?Microsoft? produkt?.

Gaukite ?Microsoft? technin? palaikym?
Nor?dami kreiptis ? ?Microsoft Support? profesional? spustel?kite toliau esant? produkt?. Mes jums u?duosime kelis klausimus, kad nustatytum?te, kokios pagalbos jums reikia. Palaikymas gali b?ti el. pa?tu, internetu arba telefonu.

Nor?dami su?inoti, koki? ?Windows? versij? turite, spustel?kite mygtuk? ?Start? (Prad?ti), de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Computer? (Kompiuteris) ir pasirinkite ?Properties? (Savyb?s).

Techninis palaikymas darbui

IT profesionalams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo ?TechNet? pranumerat? (EN)
Kaip ?TechNet Plus? prenumeratorius turite teis? gauti dviej? (2) nemokam? incident? palaikym? ir 20 procent? nuolaid? papildomai perkamam incident? palaikymui telefonu. Su?inokite daugiau.

K?r?jams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo MSDN prenumerat? (EN)
Kaip MSDN prenumeratorius turite teis? gauti iki keturi? (4) techninio palaikymo incident? priklausomai nuo j?s? prenumeratos lygio. ?ie palaikymo incidentai gali b?ti naudojami spr?sti technini? gedim? pataisymus negamybinei aplinkai, jie yra ekvivalenti?ki apmokamiems profesionalaus palaikymo incidentams. J?s galite naudoti techninio palaikymo incident? rasti sprendim? gamybos klausimu, jei galite atkurti t? problem? negamybin?je aplinkoje. Su?inokite daugiau.

?Microsoft Premier? klientams: apsilankykite ?Microsoft Premier Online? (MPO) (EN)
?mon?s klientai su ?Premier? paskyromis gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) tinkle, kur ras trik?i? diagnostikos informacijos arba gal?s prane?ti apie incident? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

?Microsoft Partners?: apsilankykite ?Microsoft Partner? tinkle (EN)
?Microsoft? partneriai gali m?gautis neribotu internetiniu palaikymu per ?Microsoft Partner? tinkl?.

?Microsoft Software Assurance? (EN)
Gaukite licencij? papildomai apim?iai ir m?gaukit?s papildomais privalumais su ?Microsoft Software Assurance? programa.

Su?inokite daugiau

?Windows Vista? naudojimas

?Windows Vista? pagalba ir ?Kaip?
Apsilankykite ?Windows Vista? pagalba ir ?Kaip? centre ir su?inokite, kaip maksimaliai i?naudoti ?Windows Vista?.

?Windows Vista? ypatyb?ss
I?tyrin?kite ypatybes ir su?inokite, k? galite atlikti su ?Windows Vista?.

Darbo prad?ia su ?Windows Vista?
Prad?kite nuo ?i? paprast? u?duo?i? ir i?mokite daugiau.

Atnaujinimas ? ?Windows 8?

?sigykite ?Windows 8? ?iandien
?sigykite ?Windows 8? ?iandien ir jauskit?s saugiau.

Atnaujinkite ? ?Windows 8? su ?Upgrade Assistant?
?Windows 8? ?Upgrade Assistant? nuskanuos j?s? kompiuter?, patikrins, ar jis tinka ?Windows 8?, ir pateiks suderinamumo ataskait?.

Palaikymo ciklas

Su?inokite apie ?Windows Vista? palaikymo cikl? daugiau

Palaikymo ciklo politikos puslapis
Apsilankykite ?Microsoft? palaikymo ciklo politikos puslapyje ir per?i?r?kite ?Microsoft? nuorodas ? produkto palaikym? nuo prieinamumo iki eksploatavimo ciklo pabaigos.

?Windows Vista? palaikymo ciklo politika
Patikrinkite ?Windows Vista? produkt? ?eimos palaikymo ciklo politikos informacij?.

Per?i?r?kite palaikymo ciklo informacij?

?Windows? ciklo fakt? lapas
Per?i?r?kite svarbias palaikymo ciklo datas ir informacij? ?Windows? produktams.

Baigiasi kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas
Su?inokite, kaip patikrinti, kuri? versij? ir palaikym? paket? naudojate.

Paskutin? per?i?ra : 2013 m. spalio 2 d.