Windows Phone atbalsts

Pal?dz?ba un atbalsts Windows Phone 7. Saites uz klientu apkalpo?anu un tehniskiem risin?jumiem, pal?dz?bas rakstiem, atbildes uz jaut?jumiem.

Windows Phone pal?dz?ba un ieteikumi

Windows Phone pal?dz?ba un ieteikumi

Vai jums ir jauns t?lrunis? (EN)
Pied?v?jam visu inform?ciju, k? lietot t?lruni un to personaliz?t.

Pamatinform?cija (EN)
Uzziniet, k? iestat?t savienojumus, atjaunin?t t?lru?a programmat?ru un veikt citas pamatdarb?bas.

Personas un e-pasts (EN)
Vai v?laties s?t?t e-pasta zi?as un ?szi?as? Vai v?laties skat?t vietni Facebook? V?laties atrast kontaktinform?ciju? Visa inform?cija ir pieejama ?eit.

Att?li (EN)
Uzziniet, k? uz?emt att?lus un nekav?joties tos kop?got t?kl?.

P?rl?ko?ana un kartes (EN)
Jaunais t?lrunis nodro?ina piek?uvi pasaulei un navig?cijas iesp?jas.

M?zika un video (EN)
N?s?jiet savu m?zikas kolekciju kabat?, lai t? b?tu pieejama jebkur? br?d?.

Lietojumprogrammas un sp?les (EN)
Pateicoties lietojumprogrammu un sp??u kolekcijai, kas nodarbin?s j?s (un j?su b?rnus), jums vairs neb?s j?garlaikojas.

Office Mobile (EN)
T?lrun? instal?tais Microsoft Office Mobile nodro?ina iesp?ju skat?t, redi??t un koplietot Office failus jebkur? viet? un br?d?.

Galven?s probl?mas

Windows Phone

?

Lietojumprogrammu dz??ana vai atk?rtota instal??ana (EN)
Uzziniet, k? dz?st vai atk?rtoti instal?t t?lrun? Windows Phone eso?as lietojumprogrammas.

Atjaunin?jumu centr?le (EN)
Uzziniet, k? sagatavoties atjaunin??anai un k? r?koties, ja rodas probl?mas.

K? t?lrun? ieg?t kontaktpersonu inform?ciju? (EN)
Skatiet ??s darb?bas, kas veicamas, lai jaunaj? t?lrun? ieg?tu kontaktpersonu inform?ciju no programmas Outlook, no iepriek? izmantota t?lru?a vai no tie?saistes pakalpojuma.

K? iestat?t vietni Windows Phone Marketplace (EN)
Apl?kojiet da??dus Windows Phone Marketplace iestat?šanas scen?rijus, kas paredz?ti da??du probl?mu nov?ršanai.

K? main?t Windows Phone Marketplace konta valsti/re?ionu (EN)
Uzziniet, k? iestat?t vietni Windows Phone Marketplace, lai var?tu ieg?d?ties un instal?t lietojumprogrammas.

K?p?c sa?emu aicin?jumu nor?d?t aktiviz?cijas kodu? (EN)
Uzziniet, k? r?koties, sa?emot aicin?jumu nor?d?t aktiviz?cijas kodu, lai Windows Phone t?lrun? pierakst?tos, izmantojot Windows Live ID.

Kalend?ra sinhroniz??ana t?lrun? Windows Phone (EN)
Uzziniet, k? sinhroniz?t kalend?ru un uzdevumu sarakstu ar t?lruni Windows Phone.

Netiek noteikts Windows Phone t?lrunis (EN)
Veiciet ??s darb?bas, lai sada?? Mans dators un/vai programmat?r? Zune pal?dz?tu noteikt Windows Phone t?lruni.

Jaut?jiet kopienai

Jaut?jiet kopienai

Windows Phone (EN)
Uzdodiet jaut?jumu Windows Phone atbil?u forum?.

Izstr?d?t?jiem

Izstr?d?t?jiem

Windows Phone vietne izstr?d?t?jiem (EN)
Dalieties rado??s idej?s ar visu pasauli, izmantojot bezmaksas r?kus un vietni Windows Phone Marketplace.

Windows Phone t?mek?a apraides
Piesl?dzieties un uzziniet par Windows Mobile izstr?d? izmantotajiem r?kiem un tehnolo?ij?m.

Windows Phone vietn? MSDN (EN)
Uzziniet pamatinform?ciju, g?stiet padzi?in?tu ieskatu tehnolo?ij?s un ieg?stiet nepiecie?amos r?kus.

Windows Phone izstr?des ce?vedis (EN)
Windows Phone izstr?des ce?vedis ar pak?peniskiem nor?d?jumiem saisto?u lietojumprogrammu izveidei.

Windows Phone emu?rs izstr?d?t?jiem (EN)
Ieg?stiet jaun?k?s zi?as saist?b? ar Windows Phone izstr?di produktu grup?.

Windows Phone apm?c?bas komplekts izstr?d?t?jiem (EN)
G?stiet ieskatu jaunaj? Windows Phone pasaul? un pak?penisku skaidrojumu par izmantojamajiem r?kiem un galvenaj?m Windows Phone programm??anas koncepcij?m.

Atbalsta opcijas

Pa?pal?dz?bas atbalsta opcijas

Uzdodiet jaut?jumu Windows Phone atbil?u forum? (EN)
Sazinieties ar ekspertiem, apg?stiet citu pieredzi.

Atbalsta pal?dz?bas opcijas

Ieg?stiet t?lru?a ra?ot?ja vai mobilo sakaru operatora nodro?in?tu pal?dz?bu
Ar? t?lru?a ra?ot?js un mobilo sakaru operators ir pieejams, lai sniegtu atbildes gan uz konkr?tiem jaut?jumiem, gan nor?d?jumus saist?b? ar viedt?lru?a lieto?anu un probl?mu nov?r?anu.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : tre?diena, 2012. gada 24. oktobris