„Microsoft Windows Server“ palaikymas

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 ir 2003 pagalba ir palaikymas. Nuorodos ? aptarnavim?, techninius ir problem? sprendimus.

Palaikymo parinktys ir i?tekliai

Pagalbos sau patiems parinktys

IT profesionalams: ?Windows Server TechCenter? i? ?TechNet? (EN)
?Windows Server TechCenter? ? tai pradinis IT profesional? i?teklius, kuriame rasite nuorod? ? technini? problem? sprendim?, ?skaitant straipsnius, pristatymus, vaizdo ?ra?us, tinklara??ius ir bendruomen?s forumus.

K?r?jams: Windows Server Developer Center (EN)
?Windows Server Developer Center? ? tai pradinis i?teklius k?r?jams, ie?kantiems i?tekli? kuriant ir valdant verslo komunikavim? per ?Windows Server?.

Ie?ka su ?Microsoft Knowledge Base? (KB)
Ie?ka su ?Microsoft Knowledge Base? (KB) nuo technini? sprendim? iki bendr?j? gedim? sprendim?.

Bendruomen?s i?tekliai

Turite klausim?? U?duokite klausimus ?Windows Server? forumuose (EN)
U?duokite klausimus ?Windows Server? serveriuose. Daugelis i? j? bus atsakyti per 24 val. arba grei?iau.

?TechNet Windows Server? tinklara??iai (EN)
Ie?kokite naujausi? ?TechNet? tinklara??i?, kur rasite informacijos i? ?Microsoft? profesional? ir IT bendruomen?s.

TechNet Wiki (EN)
?TechNet? sutelktin? svetain? ? tai informacijos apie ?Microsoft? technologijas biblioteka, sukaupta i? bendruomen?s ir skirta bendruomenei.

?Microsoft? apsaugos nuo kenk?ji?kos programin?s ?rangos centro tinklara?tis (EN)
Apsilankykite ?Microsoft? apsaugos nuo kenk?ji?kos programin?s ?rangos centro tinklara?tyje ir raskite informacijos apie pavojingas kenk?ji?kas programas bei kitas i?tyrin?tas temas kompiuteri? saugumo srityje.

Mok?kite u? palaikym? atskiro atvejo metu

Gaukite ?Microsoft? technin? palaikym?
Nor?dami kreiptis ? ?Microsoft? palaikym? toliau spustel?kite savo produkt? ir versij?. mes jums u?duosime kelis klausimus, kad nustatytum?te, kokios pagalbos jums reikia. Palaikymas gali b?ti el. pa?tu, internetu arba telefonu.

Kreipkit?s ? palaikymo komand?

IT profesionalams: Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikym? profesionalams naudodamiesi savo ?TechNet? prenumerata
?TechNet Professional? prenumeratoriams skirta nemokamai gauti palaikym? 2 problem? atvejais ir 20 % nuolaid? palaikymams telefonu. Su?inokite daugiau.

K?r?jams: Kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikym? profesionalams naudojantis savo MSDN prenumerata (EN)
MSDN prenumeratoriams gali b?ti skirtas iki 4 problem? palaikymas, priklausomai nuo prenumeratos lygio. Su?inokite daugiau.

Microsoft Premier Online (MPO) (EN)
Klient?s-kompanijos su ?premier? paskyra gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? ir gauti trik?i? ?alinimo informacijos arba gauti palaikym? problemos atveju i? ?Microsoft? palaikymo profesionalo.

?Microsoft? parteriams: Apsilankykite ?Microsoft? partneri? tinkle (EN)
?Microsoft? partneriai gali prieiti prie neriboto palaikymo internetu per ?Microsoft? partneri? tinklo.

?Microsoft? programin?s ?rangos u?tikrinimas (EN)
Gaukite paketo licencij? ir i?naudokite ?Microsoft? programin?s ?rangos u?tikrinimo programos privalumus.

Papildomos palaikymo parinktys

Microsoft Pinpoint Support Marketplace (EN)
Pasirinkite i? t?kstan?i? ?Microsoft? sertifikuot? kompanij?, kad rastum?te tinkam? palaikym?.

Su?inokite daugiau apie susijusius produktus arba temas spustel?j? sprendim? centr? toliau pateiktame s?ra?e.

 • Sprendim? centras prane?imams ?Paneigtos prieigos klaida? (EN)
 • ?Windows 2000? sprendim? centras pasibaigus palaikymui (EN)
 • Atsisiuntimai

  Windows Server 2012

  I?bandykite dabar: Windows Server 2012 (EN)
  Atsisi?skite galutin? ?Windows Server 2012? RTM versij?.

  Windows Server 2008 R2

  ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008? R2 SP1 atsisiuntimas
  1 paslaug? paketas u?tikrina paskutiniuosius ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008? R2 naujinimus.

  Windows Server 2008

  Kaip gauti naujausi? ?Windows Server 2008? paslaug? paket? (EN)
  ?iame str. pateikiama informacija, kaip gauti paskutiniuosius ?Windows Server 2008? paslaug? paketus, leidim? pastabas ir naujinim? detales.

  Windows Server 2003

  Kaip gauti naujausi? ?Windows Server 2003? paslaug? paket? (EN)
  ?iame str. pateikiama informacija, kaip gauti paskutiniuosius ?Windows Server 2003? paslaug? paketus, leidim? pastabas ir naujinim? detales.

  Versijos naujinimas

  Pl?tojimas

  ?Microsoft Assessment and Planning Toolkit? (EN)
  ?vertina dabartin? j?s? IT infrastrukt?r? ir nustato tinkamas ?Microsoft? technologijas j?s? IT poreikiams patenkinti.

  Versijos naujinimo ? ?Windows Server 2008? vadovas (EN)
  ?iame dokumente pateikiama informacija apie versijos naujinim? ? operacin? sistem? ?Windows Server 2008?, ?skaitant informacij? apie versijos naujinim?, palaikomus scenarijus, da?nai u?duodamus klausimus ir ?inomas versijos naujinimo proceso problemas.

  ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2008 R2? funkcij? skirtumai (EN)
  ?iame dokumente apra?omi ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2008 R2? funkcij? ir technologij? skirtumai.

  ?Windows Server 2008 R2? versijos naujinimo vadovas (EN)
  ?iame dokumente pateikiami palaikomi ir nepalaikomi ?Windows Server 2008 R2? SKU versijos naujinimo b?dai.

  Aktyvinimas

  Kaip pa?alinti didel?s apimties aktyvinimo klaid? kodus programoje ?Windows Server 2008?
  ?iame straipsnyje aptariama, kaip pa?alinti aktyvinimo klaid? kodus.

  ?Windows? didel?s apimties aktyvinimas (EN)
  Su?inokite apie s?vokas, galimybes ir rekomenduojamus geriausius b?dus, pad?sian?ius tvarkyti ?Windows Vista?, ?Windows 7?, ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2008 R2? aktyvinim? ?mon?je.

  ?Microsoft Deployment Toolkit 2010? (MTD) (EN)
  ?Microsoft Deployment Toolkit 2010? yra naujausia ?Microsoft Deployment Toolkit? versija ? sprendim? spartintuvas, skirtas visuotiniam operacin?s sistemos ir taikomosios programos diegimui. MDT 2010 palaiko visuotin? sistemos ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? diegim? bei ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows Server 2003? ir ?Windows XP?.

  Perk?limas

  Serverio vaidmen? perk?limas ? ?Windows Server 2008 R2? (EN)
  Perkeliant serverio vaidmenis naudokit?s perk?limo vadovu. Tai palengvins jums ?diegti naujus serverius, leis suma?inti perk?limo laik?, padidinti perk?limo proceso tikslum? ir pa?alinti konfliktus, kuri? gali kilti perkeliant.

  Nuoseklus serverio tvarkytuvo vadovas (EN)
  ?iame nuosekliame vadove pateikiama serverio tvarkytuvo ap?valga ir ap?velgiami keli bendrieji serverio tvarkytuvo naudojimo b?dai ?mon?se, did?iausi? d?mes? skiriant naujoms ir patobulintoms jo funkcijoms.

  Nuoseklus DHCP perk?limo ? blokin?, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2?, vadovas (EN)
  ?iame vadove apra?omas blokinio DHCP serverio perk?limas ? blokin?, kuriame veikia ?Windows Server 2008 R2?.

  ?Hyper-V?: tiesioginio perk?limo su kompiuteri? grup?s bendrinamu tomu naudojimas programoje ?Windows Server 2008 R2? (EN)
  ?iame vadove pateikiami veiksmai, kuri? reikia imtis norint atlikti tiesiogin? ?Hyper-V? virtuali?j? kompiuteri? perk?lim? i? vieno ?Windows Server 2008 R2? permetimo sankaupos mazgo ? kit?.

  Parametr? perk?limas ? serveri? grup?, kurioje veikia ?Windows Server 2008 R2? (EN)
  ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie parametr? perk?lim? ? serveri? grup?, kurioje veikia ?Windows Server 2008 R2?.

  Taikom?j? program? suderinamumas

  ?Microsoft? program? suderinamumo ?ranki? rinkinys (ACT) (EN)
  Taikom?j? program? suderinamumo ?ranki? rinkinys (ACT) nurodo, ar taikomosios programos yra suderinamos su nauja operacin?s sistemos ?Windows? versija.

  Taikom?j? program? suderinamumo tinklalapis, esantis ?TechNet? (EN)
  Ie?kokite ?ranki? ir i?tekli?, kuriais sutaupysite laiko ir i?laid? bei lengviau i?spr?site taikom?j? program? suderinamumo problemas.

  ISV taikom?j? program? parengtumas ir sertifikavimas (EN)
  Apsilankykite ISV taikom?j? program? parengtumo ir sertifikavimo puslapyje.

  Taikom?j? program? suderinamumo i?tekliai, skirti IT specialistams ir program? k?r?jams (EN)
  Su?inokite, ar j?s? taikomoji programa yra suderinama su ?Windows Server 2008 R2?.

  Debesies technologijos

  Darbo su ?Private Cloud? prad?ia

  Private Cloud Solution Hub (EN)
  Apsilankykite ?TechNet? ?Private Cloud Solution Hub? ir su?inokite apie ?Private Cloud?.

  Kas yra ?Private Cloud?? (EN)
  Su?inokite apie debesies paslaug? diegim? j?s? organizacijai skirtuose i?tekliuose.

  ?Hyper-V?

  Hyper-V TechCenter (EN)
  Su?inokite apie ?Hyper-V? i? ?Hyper-V TechCenter?.

  Hyper-V Gotchas (EN)
  Venkite bendr?j? klaid? per?i?r?j? ?inom? problem? s?ra?? ?TechNet? sutelktin?je svetain?je.

  Sistemos centras

  ?System Center TechCenter? i? ?TechNet? (EN)
  ?System Center TechCenter? ? tai pradinis IT profesional? i?teklius, kuriame rasite nuorod? ? technini? problem? sprendim?, ?skaitant straipsnius, pristatymus, vaizdo ?ra?us, tinklara??ius ir bendruomen?s forumus.

  System Center Virtual Machine Manager Solution Center (EN)
  Ie?kokite naujausios informacijos apie ?System Center Virtual Machine Manager?.

  Pagrindiniai ?System Center Virtual Machine Manager? sprendimai i? ?Microsoft palaikymo? (EN)
  Prenumeruokite RSS naujienas ir gaukite naujausius bei populiariausius ?System Center Virtual Machine Manager? sprendimus.

  „Windows Server Essentials“

  Savaranki?kas problem? sprendimas

  ?Windows Server 2012 Essentials? ?TechCenter? ? ?TechNet? (EN)
  ?Windows Server 2012 Essentials? ?TechCenter? ? tai pradinis ?altinis IT profesionalams, kuriame rasite nuorod? ? techninius ?altinius, ?skaitant straipsnius, dokumentacij?, tinklara??ius ir bendruomen?s formumus.

  Ie?kokite ?Microsoft Knowledge Base? (KB)
  Ie?kokite ?Microsoft Knowledge Base? technini? bendrai pasitaikan?i? problem? sprendim?.

  Atsisiuntimai

  Bandykite dabar: Windows Server 2012 Essentials (EN)
  Atsisi?skite bandom?j? ?Windows Server 2012 Essentials? versij?.

  Windows Server 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (EN)
  ?Windows Server 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit? (ADK) ? tai ?ranki? ir dvinari? rinkinys, kur? galite naudoti pritaikyti, vertinti ir naudotis ?Windows Server 2012 Essentials? naujuose kompiuteriuose.

  Windows Server 2012 Essentials SDK Installer (EN)
  ?Windows Server 2012 Essentials SDK Installer? ? tai ?rankis, padedantis ?diegti ?Windows Server 2012 Essentials SDK?. Jame yra ?Visual Studio 2012? pavyzd?iai ir ?ablonai, kuriuos k?r?jai gali naudoti nesud?tingai sukurti taikom?sias programas, skirtas ?Windows Server 2012 Essentials?.

  Bendruomen?

  Turite klausim?? Paskelbkite j? ?Windows Server Essentials? forumuose (EN)
  Paskelbkite klausim? ?Windows Server Essentials? forumuose. ? daugum? klausim? atsakoma per 24 valandas arba grei?iau.

  ?Windows Server Essentials? ir ?Small Business Server? tinklara?tis (EN)
  Oficialus ?Windows Server Essentials? ir ?Small Business Server? palaikymo tinklara?tis bei produkt? grupi? forumai.

  Palaikymo trukm?

  Su?inokite apie ?Windows? serverio palaikym? eksploatavimo ciklo metu

  ?Microsoft? produkt? palaikymo j? eksploatavimo metu politikos puslapis
  Apsilankykite ?Microsoft? produkt? palaikymo j? eksploatavimo metu politikos puslapyje ir per?i?r?kite produkto palaikymo nuo ?sigijimo iki eksploatavimo pabaigos nuorodas.

  ?Windows? serverio palaikymo jo eksploatavimo laikotarpiu politikos
  Per?i?r?kite palaikymo vis? eksploatavimo laikotarp? politikos informacij?, skirt? ?Windows? serveri? ?eimos produktams.

  Paskutin? per?i?ra : 2013 m. spalio 3 d.