Hỗ trợ cho Microsoft Windows Server

Tr? giúp và h? tr? cho Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 và 2003. Liên k?t đ?n d?ch v? khách hàng, các gi?i pháp k? thu?t và các s? c? thư?ng g?p

Tuỳ chọn và tài nguyên hỗ trợ

Tuỳ chọn tự hỗ trợ

Chuyên viên CNTT: Trung tâm K? thu?t c?a Windows Server trên TechNet (EN)
Trung tâm K? thu?t c?a Windows Server là tài nguyên chính dành cho Chuyên viên CNTT, cung c?p liên k?t đ?n các tài nguyên k? thu?t bao g?m các bài vi?t, webcast, video, blog và di?n đàn c?ng đ?ng.

Nhà phát tri?n: Trung tâm Nhà phát tri?n c?a Windows Server (EN)
Trung tâm Nhà phát tri?n c?a Windows Server là tài nguyên chính dành cho nh?ng Nhà phát tri?n đ? giúp b?n t?o và qu?n l? các giao ti?p trong kinh doanh s? d?ng Windows Server.

Tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức (KB) c?a Microsoft
Tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức (KB) c?a Microsoft để biết các giải pháp kỹ thuật cho những sự cố gián đoạn dịch vụ phổ biến.

Tài nguyên cộng đồng

B?n có câu h?i? Đăng câu h?i trong Di?n đàn c?a Windows Server (EN)
Đ?t câu h?i trong Di?n đàn c?a Windows Server. H?u h?t m?i câu h?i đ?u đư?c tr? l?i trong v?ng 24 gi? ho?c s?m hơn.

Blog c?a Windows Server trên TechNet (EN)
Duyệt các blog mới nhất trên TechNet – các blog từ các Chuyên viên CNTT của Microsoft tới cộng đồng CNTT.

TechNet Wiki (EN)
TechNet Wiki là thư vi?n thông tin v? các công ngh? c?a Microsoft, đư?c c?ng đ?ng vi?t cho c?ng đ?ng.

Blog c?a Trung tâm Ph?ng ch?ng Ph?n m?m đ?c h?i c?a Microsoft (EN)
Truy c?p vào blog c?a Trung tâm Ph?ng ch?ng Ph?n m?m đ?c h?i c?a Microsoft đ? truy c?p các thông tin m?t v? các m?i đe do? n?i b?t v? ph?n m?m đ?c h?i c?ng như các ch? đ? nghiên c?u khác trong l?nh v?c b?o m?t máy tính.

H? tr? Tr? theo D?ch v?

Nh?n hỗ trợ v? k? thu?t c?a Microsoft
Để liên hệ với Chuyên viên hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào sản phẩm và phiên bản bên dưới phù hợp với bạn. Chúng tôi s? h?i b?n m?t s? câu h?i đ? giúp chúng tôi xác đ?nh các tu? ch?n h? tr? c?a b?n là g?. Các tu? ch?n h? tr? có th? bao g?m email, đăng k? tr?c tuy?n ho?c h? tr? qua đi?n tho?i.

Hỗ trợ sự cố theo hợp đồng

Chuyên viên CNTT: Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng cách s? d?ng B?n đăng k? TechNet c?a b?n (EN)
Người đăng ký TechNet Professional có đ? đi?u ki?n đ? nh?n 2 gói d?ch v? mi?n phí và được giảm giá 20 phần trăm đối với mọi gói dịch vụ bổ sung qua điện thoại đ? mua. T?m hi?u thêm.

Nhà phát tri?n: Liên h? v?i Chuyên viên H? tr? c?a Microsoft b?ng B?n đăng k? MSDN c?a b?n (EN)
Người đăng ký MSDN có th? có đ? đi?u ki?n đ? nh?n t?i đa 4 gói d?ch v? h? tr? k? thu?t tu? thu?c vào c?p đ? đăng k?. T?m hi?u thêm.

Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO)
Khách hàng doanh nghiệp có tài khoản premier có thể truy c?p Microsoft Premier Trực tuyến để biết thông tin khắc phục sự cố hoặc để mở gói dịch vụ hỗ trợ với chuyên viên hỗ trợ của Microsoft.

Đ?i tác c?a Microsoft: Truy c?p M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft (EN)
Đ?i tác c?a Microsoft có th? truy nhập h? tr? tr?c tuy?n không gi?i h?n thông qua M?ng lư?i Đ?i tác c?a Microsoft.

Bảo hiểm Phần mềm của Microsoft (EN)
Nh?n c?p phép s? lư?ng l?n và các l?i ích b? sung v?i chương tr?nh B?o hi?m Ph?n m?m c?a Microsoft.

Các tu? ch?n h? tr? b? sung

Th? trư?ng H? tr? Microsoft Pinpoint (EN)
Ch?n t? hàng ngh?n công ty đ? đư?c ch?ng nh?n c?a Microsoft đ? t?m h? tr? đ? đư?c tr? giúp.

Đ? t?m hi?u thêm v? các s?n ph?m và ch? đ? liên quan, b?m vào m?t trung tâm gi?i pháp đư?c li?t kê dư?i đây.

 • Trung tâm Giải pháp dành cho các Thông báo Lỗi Truy cập bị Từ chối (EN)
 • Trung tâm Gi?i pháp v? K?t thúc H? tr? Windows 2000
 • Tải xuống

  Windows Server 2012

  Thử Ngay bây giờ: Windows Server 2012 (EN)
  Tải xuống phiên bản RTM cuối cùng của Windows Server 2012.

  Windows Server 2008 R2

  B?n t?i xu?ng c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1
  Gói D?ch v? 1 cung c?p b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

  Windows Server 2008

  Cách Lấy Gói D?ch v? M?i nh?t cho Windows Server 2008
  Bài vi?t này cung c?p các chi ti?t v? cách lấy gói d?ch v? m?i nh?t, các chú thích phát hành và chi ti?t c?p nh?t cho Windows Server 2008.

  Windows Server 2003

  Cách đ? Có đư?c Gói D?ch v? M?i nh?t cho Windows Server 2003
  Bài vi?t này cung c?p các chi ti?t v? cách có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t, các chú thích phát hành và chi ti?t c?p nh?t cho Windows Server 2003.

  Các ?ng d?ng t?i xu?ng Khác

  Công c? Ch?n Gói D?ch v? c?a Windows (EN)
  Công c? ch?n đư?c cung c?p cho các t? ch?c mu?n t?m th?i ngăn ch?n vi?c cài đ?t các b?n c?p nh?t c?a Gói D?ch v? thông qua Windows Update.

  Nâng cấp

  Nâng cấp

  B? Công c? Đánh giá và L?p k? ho?ch c?a Microsoft (EN)
  Đánh giá cơ s? h? t?ng CNTT hi?n t?i c?a b?n và xác đ?nh các công ngh? c?a Microsoft phù h?p v?i nhu c?u CNTT c?a b?n.

  Hư?ng d?n nâng c?p lên Windows Server 2008 (EN)
  Tài li?u này ch?a thông tin v? vi?c nâng c?p lên h? đi?u hành Windows Server 2008 bao g?m cách nâng c?p, các trư?ng h?p đư?c h? tr?, câu h?i thư?ng g?p và các v?n đ? đ? bi?t v? quá tr?nh nâng c?p.

  Nh?ng Thay đ?i v? Ch?c năng t? Windows Server 2008 lên Windows Server 2008 R2 (EN)
  Tài li?u này mô t? các thay đ?i v? ch?c năng c?a các tính năng và công ngh? t? Windows Server 2008 sang Windows Server 2008 R2.

  Hư?ng d?n nâng c?p lên Windows Server 2008 R2 (EN)
  Tài li?u này phác th?o các cách th?c nâng c?p đư?c h? tr? và không đư?c h? tr? cho các SKU c?a Windows Server 2008 R2.

  Kích ho?t

  Cách g? r?i m? l?i Kích ho?t S? lư?ng l?n trên Windows Server 2008 (EN)
  Bài vi?t này đ? c?p đ?n cách g? r?i m? l?i Kích ho?t.

  Kích ho?t S? lư?ng l?n dành cho Windows (EN)
  T?m hi?u các khái ni?m, kh? năng và cách th?c th?c hi?n t?t nh?t đư?c khuy?n ngh? có th? tr? giúp b?n qu?n l? vi?c kích ho?t Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 trong môi trư?ng doanh nghi?p.

  B? công c? Tri?n khai 2010 c?a Microsoft (EN)
  B? công c? Tri?n khai 2010 c?a Microsoft là phiên b?n m?i nh?t c?a B? công c? Tri?n khai c?a Microsoft, m?t Gi?i pháp Tăng t?c dành cho h? đi?u hành và vi?c tri?n khai ?ng d?ng. Ngoài vi?c tri?n khai Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XP, MDT 2010 c?n h? tr? tri?n khai Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

  Di trú

  Di trú Vai tr? Máy ch? sang Windows Server 2008 R2 (EN)
  B?ng cách s? d?ng hư?ng d?n di trú đư?c liên k?t đ? di trú các vai tr?, b?n có th? đơn gi?n hoá vi?c tri?n khai máy ch? m?i, gi?m th?i gian ng?ng ho?t đ?ng do di trú, tăng đ? chính xác c?a quá tr?nh di trú và giúp lo?i b? nh?ng xung đ?t có th? phát sinh trong quá tr?nh di trú.

  Hư?ng d?n T?ng bư?c v? Server Manager (EN)
  Hư?ng d?n t?ng bư?c này tr?nh bày t?ng quan v? Server Manager và xem xét t?ng bư?c m?t s? k?ch b?n ph? bi?n đ? s? d?ng Server Manager trong doanh nghi?p c?a b?n, t?p trung vào các tính năng m?i và đư?c nâng c?p c?a Server Manager.

  Hư?ng d?n T?ng bư?c Cách Di trú DHCP sang Windows Server 2008 R2 Ch?y C?m (EN)
  Hư?ng d?n này mô t? quá tr?nh di trú máy ch? DHCP đư?c bó c?m sang Windows Server 2008 R2 ch?y c?m.

  Hyper-V: S? d?ng Live Migration v?i Cluster Shared Volumes (B? đ?a đư?c Chia s? theo C?m) trong Windows Server 2008 R2 (EN)
  Hư?ng d?n này tr?nh bày chi ti?t các bư?c b?t bu?c đ? th?c hi?n di trú tr?c ti?p máy ?o Hyper-V t? m?t nút (máy ch?) trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a Windows Server 2008 R2 sang m?t nút (máy ch?) khác.

  Di trú Cài đ?t sang Windows Server 2008 R2 Ch?y C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng (EN)
  Bài vi?t này cung c?p thông tin v? cách di trú cài đ?t sang Windows Server 2008 R2 ch?y c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

  Tính tương thích c?a ?ng d?ng

  Bộ công cụ Tương thích Ứng dụng (ACT) của Microsoft (EN)
  B? công c? Tương thích ?ng d?ng (ACT) cho b?n bi?t các ?ng d?ng có tương thích v?i phiên b?n m?i c?a h? đi?u hành Windows hay không.

  Trang Web v? Tính tương thích c?a ?ng d?ng trên TechNet (EN)
  T?i xu?ng các công c? và tài nguyên đ? gi?m th?i gian, chi phí và tính ph?c t?p khi gi?i quy?t v?n đ? v? tính tương thích c?a ?ng d?ng.

  Tính s?n sàng c?a ?ng d?ng ISV và Ch?ng nh?n (EN)
  Truy c?p trang Tính s?n sàng c?a ?ng d?ng ISV và Ch?ng nh?n

  Các Tài nguyên v? Tính tương thích c?a ?ng d?ng dành cho Chuyên viên CNTT và Nhà phát tri?n (EN)
  T?m hi?u xem ?ng d?ng c?a b?n có tương thích v?i Windows 2008 R2 không.

  Công nghệ đám mây

  Bắt đầu với Đám mây Riêng

  Trung tâm Gi?i pháp Đám mây Riêng (EN)
  Truy c?p vào Trung tâm Gi?i pháp Đám mây Riêng trên TechNet để xem ph?n gi?i thi?u v? đi?n toán Đám mây Riêng.

  Đám mây Riêng là gì? (EN)
  Tìm hiểu về việc triển khai dịch vụ đám mây trên các tài nguyên được dành riêng cho tổ chức của bạn.

  Hyper-V

  Trung tâm K? thu?t Hyper-V (EN)
  T?m hi?u thêm v? Hyper-V t?i Trung tâm K? thu?t Hyper-V.

  Hyper-V Gotchas (EN)
  Tránh các l?i thông thư?ng b?ng cách xem l?i danh sách các s? c? đ? bi?t này trên TechNet Wiki.

  Trung tâm H? th?ng

  Trung tâm K? thu?t thu?c Trung tâm H? th?ng trên TechNet (EN)
  Trung tâm Kỹ thuật thu?c Trung tâm H? th?ng là tài nguyên chính dành cho Chuyên viên CNTT, cung cấp các liên kết tới các tài nguyên kỹ thuật bao gồm bài viết, webcast, video, blog và diễn đàn cộng đồng.

  Trung tâm Gi?i pháp Tr?nh qu?n l? Máy ?o trên Trung tâm H? th?ng (EN)
  Ki?m tra thông tin m?i nh?t dành cho Trình quản lý Máy ảo trên Trung tâm Hệ thống.

  Giải pháp Trình quản lý Máy ảo Hàng đ?u trên Trung tâm Hệ thống từ B? ph?n h? tr? c?a Microsoft (EN)
  Đăng ký ngu?n c?p RSS và nhận các giải pháp hàng đầu mới nhất cho Trình quản lý Máy ảo trên Trung tâm Hệ thống.

  Windows Server Essentials

  Tuỳ chọn tự hỗ trợ

  Trung tâm kỹ thuật của Windows Server 2012 Essentials trên TechNet (EN)
  Trung tâm kỹ thuật của Windows Server 2012 Essentials là tài nguyên chính dành cho các Chuyên gia CNTT cung cấp các liên kết đến các tài nguyên kỹ thuật bao gồm các bài viết, tài liệu, blog và các diễn đàn cộng đồng.

  Tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức (KB) Microsoft
  Tìm kiếm trong Cơ sở Kiến thức (KB) Microsoft để biết các giải pháp kỹ thuật cho những sự cố gián đoạn dịch vụ phổ biến.

  Tải xuống

  Thử Ngay bây giờ: Windows Server 2012 Essentials (EN)
  Tải xuống phiên bản dùng thử của Windows Server 2012 Essentials.

  Bộ Triển khai và Đánh giá của Windows Server 2012 Essentials (EN)
  Bộ Triển khai và Đánh giá (ADK) của Windows Server 2012 Essentials là tập hợp các công cụ và số nhị phân bạn có thể sử dụng để tuỳ chỉnh, đánh giá và triển khai Windows Server 2012 Essentials trên các máy tính mới.

  Trình cài đặt SDK của Windows Server 2012 Essentials (EN)
  Trình cài đặt SDK của Windows Server 2012 Essentials là một công cụ giúp bạn cài đặt SDK của Windows Server 2012 Essentials. Trình cài đặt SDK gồm có các mẫu và khuôn mẫu của Visual Studio 2012 mà người phát triển có thể sử dụng để dễ dàng tạo ra các ứng dụng cho Windows Server 2012 Essentials.

  Cộng đồng

  B?n có câu h?i? Đăng câu hỏi trong Diễn đàn Windows Server Essentials (EN)
  Đặt câu hỏi trong Diễn đàn Windows Server Essentials. H?u h?t m?i câu h?i đ?u đư?c tr? l?i trong v?ng 24 gi?.

  Blog của Windows Server Essentials và Small Business Server (EN)
  Blog chính thức để hỗ trợ và liên lạc nhóm sản phẩm cho Windows Server Essentials và Small Business Server.

  V?ng đời Hỗ trợ

  T?m hi?u thêm v? v?ng đ?i h? tr? c?a Windows Server

  Trang Chính sách Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft
  Truy c?p trang chính sách vòng đời hỗ trợ c?a Microsoft để xem nguyên tắc hỗ trợ sản phẩm của Microsoft từ khi phát hành cho đến lúc kết thúc vòng đời h? tr? sản phẩm.

  Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Windows Server
  Xem thông tin chính sách v?ng đ?i h? tr? cho d?ng s?n ph?m Windows Server.

  Duy?t l?i l?n sau cùng : 04 Tháng Mười 2013