„Microsoft Security Essentials“ palaikymas

?Microsoft Security Essentials? pagalba ir palaikymas. Nuorodos ? straipsnius ?Kaip?, atsisiun?iam? med?iag? ir atsakymus ? svarbiausius klausimus.

Pagrindiniai ?altiniai

Pagrindiniai i?tekliai

Reikia pagalbos? Atsakymai apie ?Microsoft Security Essentials? (EN) pateikiami skyriuje ?Microsoft Community?
U?duokite klausim? ir gaukite atsakym? i? ?Microsoft Security Essentials? bendruomen?s.

Saugokite savo kompiuter? su ?Microsoft Security Essentials?
Naudodami ?Microsoft Security Essentials? gaunate auk?tos kokyb?s apsaug? nuo virus? ir ?nipin?jimo program?, Trojos arkli?, kirmin? ir kitos kenk?ji?kos programin?s ?rangos. Ir geriausia yra tai, kad n?ra joki? mokes?i? ar erzinan?i? prenumerat?.

?Microsoft Consumer Online Safety? (EN)
Saugokite ?eim?, save ir savo kompiuter?, su?inodami apie kompiuterio apsaug? daugiau. ?Consumer Online Safety? (Vartotoj? apsaugos tinkle) svetain?je rasite nauding? ?ranki? ir i?tekli?, kurie pad?s kasdien u?tikrinti kompiuterio saugum? ir apsaug?.

Apsilankykite ?Virus & Security Solution Center?
?Virus & Security solution center? (Virus? ir saugos sprendim? centras) pateikia daug i?tekli?, skirt? pad?ti apsaugoti jus ir j?s? kompiuter? nuo virus?, kenk?ji?k? program? ir brukal?.

Svarbiausi klausimai

Svarbiausi klausimai

?Microsoft Security Essentials? ?diegimo klausimai ir i?tekliai (EN)
?Microsoft Security Essentials? ?diegimo klaid?, patikrinimo prie? ?diegim? svarbiausi atsakymai bei kiti naudingi i?tekliai.

?Microsoft Security Essentials? ?diegties pa?alinimas rankiniu b?du, jei negalima jos pa?alinti per ?Add or Remove Programs?
Bandote atnaujinti versij? ir negalite pa?alinti ankstesn?s ?Microsoft Security Essentials? versijos? Su?inokite, kaip ?Microsoft Security Essentials? ?diegt? pa?alinti rankiniu b?du, arba leiskite mums tai sutvarkyti u? jus!

Kad tikrai b?tum?te saug?s, atsisi?skite naujausius ?Microsoft Security Essentials? apibr??imus (EN)
Jei susid?r?te su problemomis bandydami ?diegti apibr??im? atnaujinimus, vadovaukit?s ?iais veiksmais, kurie pad?s jums rankiniu b?du atsisi?sti ir ?diegti naujausius apibr??im? atnaujinimus.

Per?i?r?kite aktualiausias temas, bendrojo pob?d?io ir ?Kaip? skiltis ir dar daugiau.
Apsilankykite ?Security Essentials? svetain?je ir gaukite atsakym? ? svarbiausius klausimus apie ?Microsoft Security Essentials?.

Pateikite klausim? bendruomenei

Teiraukit?s bendruomen?s

?Microsoft Security Essentials?: darbo prad?ia ir atnaujinimas (EN)
Bendruomen?s atsakymai apie ?Microsoft Security Essentials? programos ?diegim? ir atnaujinim?.

?Microsoft Security Essentials?: virus? ir ?nipin?jimo program? apibr??im? atnaujinimas (EN)
Bendruomen?s atsakymai apie tai, kaip atnaujinti virus? ir ?nipin?jimo program? apibr??imus ?Microsoft Security Essentials?.

?Microsoft Security Essentials?: skenavimas, aptikimas ir pavoj? pa?alinimas (EN)
Bendruomen?s atsakymai apie tai, kaip skenuoti, aptikti ir pa?alinti pavojingas ir kenksmingas programas ir kodus.

Tinklara??iai

?Microsoft Malware Protection Center? tinklara?tis (EN)
Realiojo laiko ?Microsoft Malware Response Center? centro bendravimas su klientais. Naujausia informacija, informacija apie naujus, k? tik atsiradusius ir ?domius kenksming? program? pavojus bei kitus kompiuterin?s saugos klausimus.

Palaikymas

Pagalba ir palaikymas

Pateikite palaikymo atvej? tinkle
Prie? pateikdami palaikymo atvej? tinkle galite pasinaudoti internetiniu ?inynu ir paie?koti atsakym? ? svarbiausius klausimus ir temas ?Microsoft Security Essentials? bendruomen?je (EN). Kurdami atvej? d?l techninio klausimo, nepamir?kite pateikti visos reikalingos informacijos, susijusios su j?s? problema. kad gal?tum?me atsekti j?s? u?klaus?, jai bus suteiktas palaikymo atvejo numeris. ?is numeris bus reikalingas visiems kontaktams su palaikymo specialistu.

Paskutin? per?i?ra : 2012 m. spalio 23 d.