H tr cho Microsoft Security Essentials

Tr giup & h tr Microsoft Security Essentials. Lin kt ti cac bai vit hng dn, ban tai xung & giai ap s c thng gp.

Ti nguyn Chnh

Ti nguyn Chnh

B?n C?n Tr? gip? Tim cac cu tra li v Microsoft Security Essentials (EN) tai Tra li cua Microsoft
?t cu h?i v nh?n ?c cu tr? l?i t? C?ng ?ng Microsoft Security Essentials.

B?o v? my tnh c?a b?n v?i Microsoft Security Essentials
V?i Microsoft Security Essentials, ban nhn c tinh nng bao v co cht lng cao chng lai vi-rut va phn mm gian ip, bao gm Trojan, su may tinh va cac phn mm c hai khac. V trn h?t, b?n khng m?t b?t k? chi ph ho?c mt cng ng k? ? theo d?i.

An ton Tr?c tuy?n c?a Microsoft cho Khch hng
B?o v? gia ?nh b?n, b?n thn b?n v my tnh c?a b?n b?ng cch t?m hi?u thm v? an ton my tnh. Trang web An ton Tr?c tuy?n cho Khch hng cung c?p cac cng c? v ti nguyn h?u ch ? gip b?n c?p nh?t an ton v b?o m?t may tinh.

Truy c?p Trung tm Gi?i php v? Vi rt & B?o m?t
Trung tm gi?i php v? Vi rt & B?o m?t cung c?p cac ti nguyn giup b?o v? b?n thn b?n v may tinh c?a b?n kh?i vi-rt, l?a ?o v gian l?n.

Vấn ề thờng gặp

V?n ? th?ng g?p

Cac Cu hoi va Tai nguyn v Cai t Microsoft Security Essentials (EN)
Xem lung cac Cu tra li hang u bit cac li cai t Micrsoft Security Essentials, danh sach kim tra trc khi cai t va cac tai nguyn khac.

D cai t thu cng Microsoft Security Essentials nu ban khng th d cai t chng trinh nay bng cach s dung muc Thm/ Loai bo Chng trinh (EN)
Ban inh nng cp nhng khng th xoa phin ban trc cua Microsoft Security Essentials? Hay tim hiu cach d cai t thu cng Microsoft Security Essentials hoc yu cu chung ti khc phuc s c nay giup ban!

am bao ban c bao v, hay tai xung danh sach nhn dang mi nht danh cho Microsoft Security Essentials (EN)
Nu ban gp s c khi c gng cai t ban cp nht danh sach nhn dang, hay lam theo cac bc nay tai xung thu cng ri cai t ban cp nht danh sach nhn dang mi nht.

Xem cac chu h tr hang u, cac chu chung va hng dn va nhiu hn th na.
Truy c?p web site Security Essentials ? nh?n ?c cu tr? l?i v? cc ch? ? h? tr? ph bin nht danh cho Microsoft Security.

Hỏi Cộng ồng

Tra li c?a Microsoft

Microsoft Security Essentials: Bt u va Nng cp (EN)
Nhn cu tra li t cng ng v cach cai t va nng cp chng trinh Microsoft Security Essentials.

Microsoft Security Essentials: Cp nht Danh sach Nhn dang Vi-rut va Phn mm gian ip (EN)
Nhn cu tra li t cng ng v cach cp nht danh sach nhn dang vi-rut va phn mm gian ip cua ban trong Microsoft Security Essentials.

Microsoft Security Essentials: Quet, Phat hin va Loai bo cac Mi e doa (EN)
Nhn cu tra li t cng ng v cach quet, phat hin va loai bo phn mm c hai va cac mi e doa khac.

Blog

Trung tm Ph?ng ch?ng Ph?n m?m ?c h?i c?a Microsoft (EN)
Cung c?p phng php th?i gian th?c cho Trung tm ?ng ph Ph?n m?m ?c h?i c?a Microsoft ? giao ti?p v?i khch hng. Cc ch? ? bao g?m thng tin hng ngy, thng tin "m?t" v? m?i e do? m?i, n?i b?t ho?c th v? v? ph?n m?m ?c h?i c?ng nh cc ch? ? nghin c?u khc trong l?nh v?c b?o m?t my tnh.

Hỗ trợ ợc Trợ gip

H? tr? ?c Tr? gip

N?p n yu c?u H? tr? Tr?c tuy?n
Tr?c khi n?p n yu c?u h? tr? tr?c tuy?n, ban co th s? d?ng Tr? gip tr?c tuy?n c?a chng ti v truy c?p C?ng ?ng Microsoft Security Essentials (EN) ? t?m giai phap cho nh?ng v?n ? thng gp v cac cu h?i ph bin. Khi t?o n yu c?u v? cu h?i ho?c v?n ? k? thu?t, h?y ?m b?o r?ng b?n cung c?p t?t c? cc thng tin ?c yu c?u lin quan ?n v?n ? b?n ang g?p ph?i. theo doi va tham chiu cu hoi cua ban, ban se nhn c mt s n yu cu h tr. B?n c?n cung c?p s? n yu c?u h? tr? ny trong m?i l?n lin h? v?i Chuyn gia H? tr?.

Duy?t l?i l?n sau cng : 23 Thang Mi 2012