Outlook Express atbalsts

Pal?dz?ba ar Outlook Express. Import??ana, iestat??ana, lejupiel?de, atjaunin?jumi un dro??ba. Outlook Express jaunais nosaukums ir Windows Live Mail.

Galvenie resursi

Galvenie resursi

Windows Vista/Windows 7: kur palikusi programma Outlook Express?

Windows Mail
Programma Outlook Express ir aizst?ta ar Windows Mail.

Vai m??in?t lejupiel?d?t Outlook Express?
Piek??stiet vair?kiem e-pasta kontiem vien? programm? ? Hotmail, Gmail, Yahoo! un citiem.

Ieg?stiet Windows Live Mail jau ?odien!
Piek??stiet vair?kiem e-pasta kontiem vien? programm? ? Hotmail, Gmail, Yahoo! un citiem.

Skatiet e-pasta produktu atbalsta centru
Skatiet inform?ciju par galvenaj?m probl?m?m, k??du zi?ojumiem un probl?mu nov?r?anu.

Outlook Express sist?mas pras?bas (EN)
Outlook Express ir instal?ta p?rl?kprogrammas Internet Explorer sast?vda?a, t?d?? uz to attiecas ar? Internet Explorer pras?bas.

Iestatiet Outlook Express
Izpildiet ?os nor?d?jumus soli pa solim, lai iestat?tu Outlook Express kontu un s?ktu s?t?t un sa?emt e-pasta zi?ojumus.

Papildinform?cija

Papildinform?cija

Outlook Express ieg??ana un iestat??ana

Outlook vai Outlook Express izmanto?ana (EN)
Noskaidrojiet programmas Outlook un Outlook Express at??ir?bas un atrodiet sev piem?rot?ko.

Outlook Express iestat??ana
Izpildiet ?os nor?d?jumus soli pa solim, lai iestat?tu Outlook Express kontu un s?ktu s?t?t un sa?emt e-pasta zi?ojumus.

Pasta serveru iestat??ana programm? Outlook Express (EN)
Uzziniet par da??du veidu pasta serveriem un iestatiet savu serveri programm? Outlook Express.

Outlook Express lieto?ana ar vair?k?m e-pasta adres?m, kontiem un identit?t?m (EN)
Uzziniet par da??daj?m iesp?j?m p?rvald?t e-pasta kontus programm? Outlook Express.

Darbs ar Outlook Express

E-pasta zi?ojumu veido?ana un s?t??ana, izmantojot Outlook Express (EN)
Uzziniet, k? izveidot e-pasta zi?ojumus, pievienot tiem failus un s?t?t tos, izmantojot programmu Outlook Express.

E-pasta zi?ojumu skat??ana, atbild??ana uz tiem un druk??ana (EN)
Uzziniet, k? p?rbaud?t e-pastu, atbild?t uz zi?ojumiem un izdruk?t tos.

Nev?lam? e-pasta p?rvald??ana programm? Outlook Express (EN)
Uzziniet par da??m programmas Outlook Express nev?lam? e-pasta p?rvald?bas pamatstrat??ij?m.

Dro??ku paro?u izveide programm? Outlook Express (EN)
Uzziniet lab?k?s metodes, k? izv?l?ties paroli un k? konfigur?t programmu Outlook Express, lai t? atcer?tos j?su paroles, un ko dar?t, ja Outlook Express aizmirst paroles.

Vienumu import??ana programm? Outlook Express (EN)
Programm? Outlook Express varat import?t vienumus, piem?ram, adre?u gr?matas datus, zi?ojumus un konta iestat?jumus no cit?m programm?m, tai skait? no citiem pasta klientiem.

Outlook Express probl?mu nov?r?ana

Programm? Outlook Express vai Word nedarbojas hipersaites (EN)
Autom?tiska hipersai?u labo?ana programm? Microsoft Outlook Express un Microsoft Word.

Outlook Express labo?ana (EN)
Izpildiet ?os nor?d?jumus soli pa solim, lai nov?rstu nev?lamu Outlook Express darb?bu c?lo?us.

Kumulat?v? Outlook Express 6.0 1. servisa pakotnes atjaunin?juma p?rskats (EN)
?aj? rakst? ir izskaidrots, k? lejupiel?d?t un instal?t kumulat?vo atjaunin?jumu, kas paredz?ts Outlook Express 6.0 1. servisa pakotnei (SP1).

Lejupiel?des un atjaunin?jumi

Lejupiel?des un atjaunin?jumi

Ieg?stiet Windows Live Mail jau ?odien!
Piek??stiet vair?kiem e-pasta kontiem vien? programm?. Uzziniet, kas jauns!

MS05-030: Outlook Express ievainojam?bas rezult?t? var tikt pie?auta att?la kodu izpilde (EN)
?eit ir nor?d?tas saites uz dro??bas bi?etenu, kur? apspriestas situ?cijas, kad k?ds var ?aunpr?t?gi p?r?emt datora vad?bu, instal?t programmas, piek??t datiem un izveidot jaunus kontus ar piln?m lietot?ja ties?b?m. Atjaunin?jums nov?r? ??s ievainojam?bas iesp?ju.

Autentifik?cija neizdodas, ja p?rl?kprogramm? Internet Explorer izmantojat Outlook vai Outlook Express, lai pieteiktos HTTP e-pasta server?
?eit ir pieejama inform?cija par labojumfailu, kas pal?dz atrisin?t autentifik?cijas k??mes, ja izmantojat p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8, lai pieteiktos HTTP server?, izmantojot programmu Outlook vai Outlook Express.

Kumulat?v? Outlook Express atjaunin?juma apraksts (EN)
Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi atjaunin?jumu, kas atrisina vair?kas Outlook Express probl?mas.

K??das pazi?ojums ?c0000005 (access violation)? (piek?uves p?rk?pums) par?d?s, kad Outlook Express e-pasta zi?ojum? veicat pareizrakst?bas p?rbaudi Braz?lijas portug??u valod? (EN)
Nov?r? probl?mu, kas var izrais?t k??das pazi?ojuma ?c0000005 (access violation)? (piek?uves p?rk?pums) par?d??anu, kad Outlook Express e-pasta zi?ojum? veicat pareizrakst?bas p?rbaudi Braz?lijas portug??u valod?. Lai ieg?tu labojumfailu, sazinieties ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu grupu.

Outlook Express 6.0 nerea??, kad m??in?t pieteikties sav? e-pasta kont? (EN)
?aj? rakst? ir izkl?st?ta probl?ma, kad Outlook Express 6.0 nerea??, ja m??in?t pieteikties sav? e-pasta kont?.

Programm? Outlook Express 6.0 e-pasta zi?ojumu pavedien? atbildes zi?ojuma galven? par?d?s noklus?juma servera konta nosaukums (EN)
?aj? rakst? ir izkl?st?ta probl?ma, kas rodas, kad atbildat uz e-pasta zi?ojumu pavedienu, izmantojot programmu Microsoft Outlook Express 6.0. ?aj? rakst? ir pieejama inform?cija par programmat?ras atjaunin?jumu, kas atrisina min?to probl?mu.

Kad atbildat uz POP3 e-pasta zi?ojumu programm? Outlook Express 6.0 vai Outlook 2003, e-pasta adrese vai par?d?mais v?rds ir nepareizs (EN)
?aj? rakst? ir izkl?st?ta probl?ma, kas liedz atbild?t uz e-pasta zi?ojumu, programm? Outlook Express 6.0 vai Outlook 2003 noklik??inot uz pogas Atbild?t.

Dro??ba un konfidencialit?te

Dro??ba un konfidencialit?te

V?rusu un dro??bas risin?jumu centrs
Apmekl?jiet v?rusu un dro??bas risin?jumu centru, lai sa?emtu atbildes uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem un saites uz noder?giem resursiem.

Izmantojiet jaunos Outlook Express dro??bas uzlabojumus
Uzziniet par jaunajiem iestat?jumiem, kas pal?dz izvair?ties no aizskaro?a satura skat??anas e-pasta zi?ojumos, samazina sa?emt? nev?lam? e-pasta apjomu un ierobe?o risku sa?emt b?stama satura zi?ojumus e-past?.

Microsoft dro??bas centrs (EN)
Jaun?k? inform?cija datoru dro??bas jom?.

Atbalsta opcijas

Atbalsta opcijas

Pa?pal?dz?ba

Sa?emiet pal?dz?bu atbil?u sada?? (EN)
Sazinieties ar citiem Outlook Express lietot?jiem.

Mekl?jiet inform?ciju zin??anu b?z?

Inform?cija par Outlook Express vietn? TechNet (EN)
Uzziniet vair?k par Outlook Express.

Maksas piepras?jumu atbalsts
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu pa e-pastu, iesniedzot atbalsta piepras?jumu tie?saist? vai pa t?lruni, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? produkta un t? versijas atbilsto?i versijai, k?da darbojas j?su dator?.

Outlook Express 6.0

Atbalsta lieto?anas cikls

Atbalsta lieto?anas cikls

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft produktu atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai iepaz?tos ar Microsoft vadl?nij?m produktu atbalsta jom?, s?kot no pieejam?bas l?dz pat produkta lieto?anas cikla beig?m.

Outlook Express atbalsta lieto?anas cikla politikas

Outlook Express 6.0

P?d?jo reizi p?rskat?ts : ceturtdiena, 2013. gada 24. janv?ris