Atbalsts p?rl?kprogrammai Windows Internet Explorer 6, 7, 8 un 9

Atbalsta opcijas, papildinform?cija un atbalsta lieto?anas cikls p?rl?kprogrammai Internet Explorer 6/7/8/9.

Atbalsta opcijas un resursi

Lai ieg?tu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar iepriek??j?m Internet Explorer versij?m, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Internet Explorer 10 pal?dz?ba un ieteikumi
Apmekl?jiet Internet Explorer pal?dz?bas un ieteikumu centru, lai uzzin?tu vair?k par to, k? piln?b? izmantot p?rl?kprogrammas Internet Explorer 10 iesp?jas.

Ieg?stiet jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus un citas iesp?jas
Apmekl?jiet Microsoft lejupiel?des centru, lai atrastu jaun?k?s servisa pakotnes, atjaunin?jumus, izm??in?jumversijas un draiverus.

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

IT speci?listiem: Internet Explorer TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Internet Explorer TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus probl?mu nov?r?anas risin?jumus un nor?d?jumus.

Izstr?d?t?jiem: Internet Explorer Developer Center vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Internet Explorer Developer Center vietn? MSDN, lai uzzin?tu vair?k par oper?t?jsist?mas Windows izstr?di.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online (MPO), lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Kopienas resursi

Microsoft kopiena (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus kopienas Office forumos.

IT speci?listiem: Internet Explorer forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Internet Explorer forumos.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Internet Explorer programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN programmat?ras izstr?d? saist?b? ar Internet Explorer programmat?ras izstr?di.

Internet Explorer darba grupas emu?rs (EN)
Ieg?stiet jaun?ko Internet Explorer in?eniertehnisk?s grupas sniegto inform?ciju.

Ieg?stiet visp?r?gu vai klientu apkalpo?anas pal?dz?bu
Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par Microsoft produktiem un pakalpojumiem, apmekl?jiet lapu Sazinieties ar mums.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Sa?emiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? produkta un t? versijas atbilsto?i tam, kas pieejams j?su dator?. M?s uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das ir jums pieejam?s atbalsta opcijas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Lai noteiktu, k?du Internet Explorer versiju izmantojat, atveriet p?rl?kprogrammu Internet Explorer, nospiediet tausti?u kombin?ciju ALT + H un p?c tam noklik??iniet uz Par Internet Explorer.

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot TechNet abonementu (EN)
Ja esat TechNet Plus abonents, jums ir ties?bas sa?emt divus (2) papildu atbalsta gad?jumus, k? ar? 20 procentu atlaidi jebkuriem atbalsta gad?jumiem pa t?lruni. Uzziniet vair?k.

Izstr?d?t?jiem: sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu, izmantojot MSDN abonementu (EN)
Ja esat MSDN abonents, atkar?b? no abonementa l?me?a, iesp?jams, esat ties?gs sa?emt l?dz pat ?etriem (4) tehnisk? atbalsta gad?jumiem. ?os atbalsta gad?jumus var izmantot, lai nov?rstu tehnisk?s boj?jumu labo?anas probl?mas ar ra?o?anu nesaist?t? vid?, un ?ie gad?jumi ir l?dzv?rt?gi profesion?l? atbalsta maksas gad?jumiem. Izmantojiet tehnisk? atbalsta gad?jumu, lai atrastu risin?jumu ra?o?anas probl?mai, ja varat replic?t ?o probl?mu ar ra?o?anu nesaist?t? vid?. Uzziniet vair?k.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online (MPO), lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Papildinform?cija

Windows Internet Explorer lieto?ana

Internet Explorer 10 pal?dz?ba un ieteikumi
Apmekl?jiet Internet Explorer pal?dz?bas un ieteikumu centru, lai uzzin?tu vair?k par to, k? piln?b? izmantot p?rl?kprogrammas Internet Explorer 10 iesp?jas.

Atrodiet nesen apmekl?t?s t?mek?a lapas un atgriezieties taj?s (EN)
Uzziniet, k? vienk?r?i atrast iepriek? apmekl?t?s t?mek?a vietnes un lapas un atgriezties taj?s.

P?rvieto?an?s t?mekl?, izmantojot izlases vienumus (EN)
Uzziniet, k?, izmantojot izlases vienumus, nodro?in?t ?rtu piek?uvi bie?i apmekl?taj?m t?mek?a vietn?m.

Windows Internet Explorer jaunin??ana

Lejupiel?d?jiet jaun?ko Internet Explorer versiju
Apmekl?jiet Internet Explorer s?kumlapu, lai ieg?tu inform?ciju par jaun?ko laidienu un lejupiel?d?tu jaun?ko versiju.

Atbalsta lieto?anas cikls

Papildinform?cija par Windows Internet Explorer atbalsta lieto?anas ciklu

Atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft produktu atbalsta vadl?nijas, s?kot no atbalsta pieejam?bas l?dz pat produktu atbalsta lieto?anas cikla beig?m.

Windows Internet Explorer atbalsta lieto?anas cikla politika
Skatiet inform?ciju par Internet Explorer produktu saimes atbalsta lieto?anas cikla politiku.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : piektdiena, 2014. gada 4. apr?lis